دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1394 
امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه

صفحه 278-241

اسکندر مرادی؛ ضیا الدین صبوری؛ شیلان خاکی؛ عبدالمطلب جوانمردی