افول قدرت نرم امریکا؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

امریکا  به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد پیشرفته در جهان معرفی شده است، اما در چند سال گذشته و با توجه به ناپایداری  وضعیت اقتصادی در جهان و به دنبال آن مواجهه امریکا با کسری بودجه و بدهی خارجی و همچنین ظهور اعتراضات مردمی در این کشور به شرایط نابرابر اقتصادی حاکم بر جامعه امریکا، اعمال سیاست خارجی یک جانبه‌گرایانه این کشور در جریان جنگ‌های عراق و افغانستان و نیز مداخله‌گری امریکا در بحران‌های خاورمیانه موجب شد تا برخی از نظریه‌پردازان، قدرت امریکا را در حوزه نرم به چالش کشیده و زمینه‌های افول آن را تبیین کنند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که شاخص‌ها و دلایل افول قدرت نرم امریکا چیست، بر اساس نظریه قدرت نرم جوزف نای این فرضیه را دنبال می‌کند که اگرچه امریکا از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل خود در اجرای سیاست‌هایش استفاده کرده و در پی افزایش نفوذش در شکل اقناع دولت‌ها و ملت‌های جهان است، اما اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی ناسازگار با اولویت‌های ارزشی و فرهنگی مورد ادعای این کشور، قدرت اقناع‌کنندگی آن را رو به افول کشانده است. نگارندگان با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار در صدد بررسی فرضیه مورد نظر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Decline of America's Soft Power, Measures and Components

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Mahdyeh Ghorashi 2
چکیده [English]

America with a population of over 300 million people, GDP and per capita income 200/47 66/14 trillion dollars, the largest and most powerful advanced economy in the world, but in the last few years and due to the unstable economic situation In the face of the world, followed by America with the deficit and external debt, as well as the emergence of protests in the country to unequal economic conditions prevailing in America, the country's foreign policy during the wars in Iraq and Afghanistan and a reason America's intervention in crises Middle East led to some theorists, America's power is challenged in the application and explained the grounds for its decline. Convincing governments and peoples of the world, but internal and external policies incompatible with the values and cultural preferences of its claims, the power Aqnaknndgy decline has brought it. The authors using analytical methods and statistics are seeking to investigate the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Foreign Policy
  • America
  • Joseph Nye
  • culture
الف- فارسی
دهشیار، ح.  1387، "جهانی شدن: تک هنجاری‌طلبی ایالات متحده آمریکا"، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهارم، شماره 2، ص 437.
زادبوم، م. 1389، " دیپلماسی عمومی دست پنهان سیاست خارجی کاخ سفید"، پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم.
قوام، ع. 1384، "روابط بین‌الملل؛ نظریه‌ها و رویکردها"، (ب)، تهران: انتشارات سمت،
لطیفیان، س. 1390، " جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه‌داری آمریکا"،تهران: مؤسسه مطالعات آمریکا
نای، ج . 1387، " قدرت نرم"، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)،چاپ چهارم
یزدانی، ع. شیخون، احسان. 1391،  "قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر پدیده فرهنگ"، مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره پنجم.
 
 
ب- انگلیسی
ADELMAN , KEN." Not-So-Smart Power Go ahead, Congress, cut away at U.S. foreign aid".APRIL 18, 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/18/not_so_smar
Baker et al.  Linda L., “ChildrenExposed to Domestic Violence: A Teacher’sHandbook to Increase Understanding and Improve Community Responses  - 2002
C. Marshall Jr,Tyrone  ." Debt is Biggest Threat of National Security,American Forces", Press, Service, September, 22, 2011
DeNavas-Walt, C., Proctor, B.D., and Smith, J. United States CensusBureau. “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2007.” Issued Aug. 2008. p. 60-233. Available at http://www.census.gov
F. Ince, John .Wall Street Versus Main Street: Understanding Why “The System” is Broken. Seattle, WA: CreateSpace, 2011.
Farber, Henry. “What Do We Know about Job Loss in the United States? Evidencefrom the Displaced Worker Survey, 1984-2004”.Economic Perspectives, 2005
Fisher, G.L., ed., and Roget, N.A., ed. Encyclopedia of SubstanceAbuse Prevention, Treatment, and Recovery. 2009. SAGE Publications, Inc
Hiebert.Daniel, The Profile of Absolute andRelative Homelessness Among Immigrants, Refugees, and Refugee Claimants in theGVRD, National Secretariat on Homelessness ,May 2005,pp.7-8
Ikenberry, G. J. &Mastanduno, M. (2003).International relations theory and the Asia-Pacific. New York: Columbia University Press.
Layne, C. (2010. The Unbearable Lightness of Soft Power. In Parmar,  I. & Cox, M. (2010). Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical and Contemporary Perspectives. London: Routledge: 199-214.
Layne, C..1984. Toward GermanReunification?Journal of Contemporary Studies 7(4): 7-37.
Mahbubani, K., 2008b. The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Powerto the East. New York: Public Affairs.
Nickelson, Idara. “The District Should Use Its Upcoming TANF BonusTo Increase Cash Assistance and Remove Barriers to Work”, 2004. D.C.
Nye,J.S,” The changing nature of american power”, 1990 by basic books, new York,p 34 &182
Nye, J.S.,Jr,D.Donahue. John, “ Goernance in a globalizing world”, Cambridge,mass:Washington, D.C,: [Great Britain]:visions of govenance for the 21th century: brokings institution press , 2000,p 34
O'Connell, J., Lozier, J., and Gingles, K. Increased Demand andDecreased Capacity: Challenges to the McKinney Act's Health Care for theHomeless Program, 1997. Available from the National Health Care for the HomelessCouncil, P.O. Box 68019, Nashville, TN 37206 8019; 615/226-2292
Oren, I. 2005 The Subjectivity of the Democratic Peace: Changing U.S. Perceptions of Imperial Germany. International Security 20 (Fall 1995): 147-184. Reprinted in Michael Brown et al., eds., Debating the Democratic Peace (Cambridge: MIT Press, 1996), 263-300.http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/oren.htm
Parmar,  I. & Cox, M. 2010. Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical and Contemporary Perspectives. London: Routledge.
Ryan. Paul,"A Description of yhe immigrantpopulation",congressional budget office nonpartisan analysis for the u.s congress, 2013
Simbar, Reza, "Political Islam: Moderation or Radicalism? Case Study of Political Islam with Respect to Lebannon Hezbollah", Journal of International and Area Studies, vol.18, no.1, June 2011, p.3 
Walt, S. M. 2005. Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy. New York: W. W. Norton.
Whitbeck, Les B. “Mental health and Emerging Adulthood among Homeless YoungPeople”. 2009. Psychology Press, Taylor&Francis Group, 270 Madison Avenue, New York, NY 10016
Affordability Squeeze Harvard StudyAsserts,” 2006. Harvard University, 1033 Massachutes Ave, Cambridge, MA 02138
Economic Policy Institute.“Income Volatility: Another Source of Growing Economic Insecurity”, May 28, 2008. Available atwww.epinet.org
U.S. Conference of Mayors, 2003 Hunger and Homelessness Survey: A Status Report onHunger and Homelessness in America’s Cities at 72, December 2003