گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

با عنایت به ظهور فضای زیستمانی جهان‌شهری، عصر جهانی‌شدن به معنای گذار از شهرهای کلان به سوی صورت جدیدی از شهر است که با عنوان «شهرهای جهانی» از آن یاد می‌کنند. به این ترتیب این پرسش مطرح است که شهرهای آینده در عصر جهانی‌شدن فزاینده چه هویتی پیدا می‌کنند و چه سازوکاری برای مدیریت این شهرها باید در نظر گرفت.  بر این اساس، نویسندگان به طرح این پرسش اساسی پرداخته‌اند که زمینه‌ها و ویژگی‌های تعیین‌کننده در گذار به عصر شهرهای جهانی چیست؟ در پاسخ، مقاله این فرضیه را به بحث گذاشته است که چگونه رویکرد موسوم به تفکر ارتباطی به فضای متنی (زیستمانی) سبب شده شهرهای جهانی به عنوان کانون قدرت و ثروت در جهانی‌شدن معاصر مطرح شوند. شهرهایی چون نیویورک، لندن، توکیو و فرانکفورت از جملۀ این پدیده‌ها هستند که با شاخص‌های گوناگونی تعریف شده‌اند. لذا ضمن بحث دربارۀ زمینه‌های این گذار، مولفه‌های عمدۀ شهرهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله از چارچوب نظریۀ تفکر ارتباطی در جغرافیای سیاسی و از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و برخی آمار برای اثبات فرضیه بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Transition from Metropolis to World City Environmental Requirements Cosmopolitan and Good Governance

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Ghezelsofla 1
  • Morteza Ghorchi 2
  • Saba Moash Sani 3
چکیده [English]

With regard to the emergence of lived cosmopolitan atmosphere, the era of globalization means the transition from the macro to the new face of the city mentioned as "world cities". So the question is, what identity will future cities in the age of increasing globalization. However, globalization does not mean Americanization or westernization but that is changes are happening in the spaces and networks based on world cities. Accordingly, basic question is what are the Fields and Features in the transition to the era of global cities? In response, the article discussed how relational thinking approach to temporal and spatial issues has led global cities as centers of wealth and power in contemporary globalization. Cities like New York, London, Tokyo and Frankfurt are among the phenomena that are defined by various indicators. So while discussing aspects of this transition, the major component of global cities is studied. This article has used the theory of relational thinking in geopolitics and descriptive and analytical methods with a library of documents and some figures as proof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Metropolis
  • World City
  • Geopolitics
  • Power
الف- فارسی
امیدی، ع. 1389. «حکمرانی خوب». رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی. ش 24، صص 95-127.
پارسا، ن. 1392. ایدۀ حکمروایی خوب در عصر جهانی‌شدن. رساله کارشناسی‌ارشد دانشگاه مازندران، استاد راهنما علی کریمی، استاد مشاور محمدتقی قزلسفلی.
تاجبخش، ک. 1386. آرمانِ شهر. ترجمۀ افشین خاکباز، تهران: نشر نی.
تاملینسون، ج. 1381. جهانی‌شدن و فرهنگ. ترجمۀ محسن حکیمی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
فریدمن، ت. 1388. جهان مسطح است. ترجمۀ احمد عزیزی، تهران: هرمس.
گریفیتس، م. 1390. دانشنامۀ روابط بین‌الملل، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
مکلین، ا. 1381. فرهنگ علوم سیاسی اکسفورد. ترجمۀ حمید احمدی، تهران: میزان.
هلد، د.، آ. مک‌گرو .1388. نظریه‌های جهانی‌شدن. ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: چشمه.
هلد، د.، آ. مک‌گرو. 1382. جهانی‌شدن و مخالفان آن. ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: علمی ‌و فرهنگی.
هیوود، ا. 1389. سیاست. ترجمۀ عبدالرحمان عالم، تهران: نشر نی.
ب- انگلیسی
Goodin, R., D. Klingemann. 1998. Handbook of Political Science. London: Oxford Press.
Goss, S.2001. Making local governance work. London: Palgrave Foundations.
Heywood, A.2011. Global Politics. London: Palgrave Foundations.
Lechner, f., J. Boli. 2008. The Globalization. Reader, London: Black well.
Ohmae, K. The End of Nation State, The Globalization Reader, London: Black well.
Osborn, G. 1992. Reinventing Government. New York: Addison-wesley.
Oxford Advanced Learner,s Dictionary of Current English. 2000. ed by Sally Wehmeier, London: Oxford.
TheAmerican Heritage Dictionary. 2007. A Dell book, Published by arrangement with Houghton Mifflin Company.
Zukin, S. 1995. The Culture of Cities. Cambridge: Black well