قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مازندران

2 مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در سده­ بیست و یکم شاهد چهره­ های جدید ی از قدرت هستیم که حکومت ها برای ارتقاء جایگاه جهانی، منطقه ای و حتی داخلی خود از آن استفاده می­ نمایند. به عبارت دیگر، جهانی شدن و تحولات تکنولوژیک عصر جدید ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته و شکل دهی هویت های جدید، بر قدرت، اولویت­ ها و منافع دولت ­ها و افراد و در نتیجه امنیت بین الملل تاثیر شگرفی بر جای گذاشته ­اند. یکی از نمود­های این تحولات ظهور بعد جدیدی از قدرت تحت عنوان «قدرت نرم» در عرصه ی قدرت دولت­ هاست که بر تاثیر علی ایده ­ها و «نفوذ بر قلوب و اذهان» تاکید دارد. در این راستا، کشور چین به طور فزاینده­ای از این شکل قدرت در  سیاست خارجی و در نتیجه تغییر جایگاه  خود در نظام جهانی استفاده نمودند. بنابراین، فرض مقاله این است که ابعاد قدرت  نرم، عملکرد مثبتی بر  بهبود جایگاه چین در نظام جهانی داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Power and Position of China in Global Politics

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Jafari 1
  • Dian Janbaz 2
چکیده [English]

In 21 Century we see the New Versions of Power that Governments use them for Promotion and Gradation of Their Global, Regional and even Internal (domestic) Positions. In Other Word (Namely), Globalization and Technological Developments of New Era, Change the Hierarchy Orders and Configure to New Identities, in addition to, Effects on Power, Preferences and States and Persons Interests and, at the Result of, International Security. One of the Versions of this Changes is Emersion of New Dimension of Power as a Soft Power in Process of States Power that Emphasis at Causal ideas Affect and Influence on "Mentality and Hearts". In this Respect, China to have Use for this Schema of Foreign Policy Power and, At the Result of, Change the Their Positions in Global System, Increasingly. So, The Assumption of this Paper that Dimensions of Soft Power have a Noticeable Function on Promotion of the Country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • China
  • Cultural Dimension
  • Political dimension
  • Scientific Dimension
  • Economic dimension
  • International Position
الف-منابع فارسی
برژون، ه 1388، تئوری توسعه و سه جهان، مترجم سید احمد موثقی، تهران: نشر قومس.
پانگ، ز 1390، «معمای قدرت نرم چین؛ بازنگری در اجماع پکن»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین­الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
تسو، ت 1390، «روابط گرم چین با کره جنوبی و استرالیا»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
جیانگ لی، م 1390، «قدرت نرم؛ پرورش یا طبیعت»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
جین تسانگ، ی. 1390، «گفتمان قدرت نرم چین و مخالفانش»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
چن، گ. 1390، «فضای چین؛ دیپلماسی و قدرت نرم آن»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
جمالی پا قلعه، م و شفیع زاده، ا. 1391 ، «رویکرد تحلیلی مقایسه ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته»، فصلنامه ی تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 31، تابستان.
دنگ، د 1390، «واقعیت های جدید سخت؛ قدرت نرم و چین در حال گذار»، در : جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه ی عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
زکریا، ف، 1388. جهانِ پس از آمریکا، ترجمه احمد علیقلیان، چاپ اول، تهران: طرح نو.
سریع القلم، محمود 1389، فرهنگ سیاسی ایران، چاپ سوم، تهران: نشر فرزان روز.
سریع القلم، م. 1387. مفهوم قدت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول، بهار، صص 74-49.
فنگ چن، جیان 1390، «تمرین مین: پرورش قدرت نرم چین»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
قوام، عبدالعلی و زکیه یزدان شناس 1392، «جست و جویی در منابع داخلی روابط بین المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان، صص 60-125.
کسینجر، هنری 1392، چین، ترجمه حسین راسی، تهران: فرهنگ معاصر.
گانگ دنگ، ز و شانگ ل. 1390، «صادرات فرهنگی چین و قدرت فرهنگی رو به رشد آن در جهان»، در: جیانگ لی، مینگ، قدرت نرم چین؛ استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل، ترجمه ی عسگر قهرمانپور بناب، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
موثقی، سید احمد 1387، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نای، جوزف 1388، «قدرت نرم، ابزار موفقیت در جهان سیاست»، گفتگو از جواد حمیدی، روزنامه ی همشهری، 8 اردیبهشت.
نظری، علی اشرف 1390، فرهنگ، هویت و تمدن از چشم انداز ایران فرهنگی، تهران: انتشارات تمدن ایران.
وابسته بازرگانی سفارت ایران در چین 1389، «روند مبادلات تجاری ایران و چین»، در:
http://www.ircoah.ir.
وحیدی، موسی الرضا 1389، «فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل»، در: مشیرزاده، حمیرا و نبی الله ابراهیمی، تحول مفاهیم در روابط بین الملل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ونت، الکساندر (1385)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه ی حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
های، کالین (1385)، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.
ب- انگلیسی
Baldwin, E. et 1999, Intruduing Cultural Studies, Longon, Prentic-Hall.
Barnett, M and R Duvall 2005, Power in Global Governance, New York:Cambridge University Press.
“Basic Facts about Chaina’s News and Publication Business in 2006 (2007),China News & Publication, june, in: www.cn/news/v/2007-06-26/2037216665.shtml.
Butler, R .2007, “China May Top U.s in Greenhouse Gas Emissions in 2007”, Mongabay. Com, March 23,in: www.news.mongabay.cim/2007/0323-china.html.
“Central Comitte of the CPC an StateNational Educational Conference” 1994, People Daily, June 15.
Chen, Wen-Sheng 2010, “China Oil Strategy: Going Out to Iran”, Asian Politics and Policy, 2. 1.
“China Grants 1.8 m Postgraduates in Three Decades” (2008),, China daily, Jan 15.
“China,s Colleges to Enroll 5pct More Students” (2007), Chaina Daily, jan.
Congressional Research Service, (2008), “China’s ‘Soft Power’ in Southeast Asia, January.
DeWoskin, K 2007, “The ‘Made in China’ Stigma Shock”, Fareaster Economic Review, September.
Elwell, C & Labonte, M 2007, "Is China a Threat to the U.S Economy", Congressional Research Service, In: http://www.crs.gov. (Assessed on: 6/8/2013).
Financial Times,( January 18, 2011).
Finger, Thomas 2011, "What Hu Jintao Wants to Know", Foreign Policy, January/February.
Friedman, G 2009, The Next 100 Years: A Forecast For the 21st  Century, Doubleday, New York.
Foreign Policy Magazine, (January/February 2010).
Foreign Policy Magazine, (September/October 2004).
Gruber, M2009, “2010 Global R&D Funding Forecast: An Overview”,R&D Magazine, December. In: http://www.rdmag.com.
Heberer, T & Gunter, S. 2006, "Political Reform and Regime Legitimacy in Contemporary China", Journal of Asian and African Studies, Vol. 36, No. 3, pp. 9-28.
http://persian.cri.cn/141/2013/02/12/1s126951.htm, (2/12/2013).
Iain Johnston, A2003, “Is China a Status Quo Power?”, International Security,27, 4, Spring.
Iain J, Alastair and D Stockmann 2007. “Chinese Attitudes Toward theUnited Statees and Americans”, in: Anti-Amerianism in World Politics, eds. Katzenstein, Peter and Robert Keohane (Ithaca, Ny: Cornell University Press).
Ikenberry, G. 2008. “The Rise of China and the Future of the West,”Foreign Affairs. 87, 1. January/February.
Ito, T & Hahn, C. (2010) the Rise of China and Structural Changes in Koreaand Asia, London: Edward Elgar.
Jacques, M2009, When China Rules the World, New York: Penguin Book.
Kagan, R2003. “Of Power and Paradise: America and Europe in the World Order (New York: Alfred A. Knopf).
Katzenstein, P and R. Keohane 2006, “Anti-Americanism: Biases as Divers as the Country Itself”, Policy Review, 139, October & November.
Kratochwil, F2005. “Religion and (Inter-) National Politics: On the Heuristic of Identities, Strutures, and Agents”, Alternatives, 30.
Lei, L2006. “Moulding China’s Soft Power”, Business Culture, November.
Lisi, M2007, “Preliminary Thoughts on Accelerating China’s Soft Power Building”, Literature of the Chinese Communist Party, 5.
Nye, J 1990. “Soft Power”, Foreign Policy, 80.
Nye, J 2004, And Soft Power: The Means to Success in World Politics(NewYork:Public Affairs).
O’Neill, Jim and S Anna 2009, "The Long-Term Outlook for the BRICS and N-11 Post Crisis", GoldmanSearch Global Economics, Commidities and Strategy Research, No.192.
Rosenau, J2002, “Information Technology and the Skills, Networks and Structurals that Sustain World Affairs”, In: Information Technologies and Global Politics, Ed By James Rosenau and J.P Singh, State University of New York Press.
Schmidt, K2008, “Harvard’s Stanley Hoffman Offers ‘A Critique of U.S Foreign Policy, in Speech,”, Tufts Daily, October 15, in: http//: tuftsdaily. Com/ 2.5511/1.599451. September.
Shani, G 2008, “Toward a Post-Western IR: The Umma, Khalsa Panth, and Critical International Theory”, International Studies Review, 10.
Time Magazine, (January 31, 2011).
WelchLarson, Deborah and Alexei Shevchenko (2003), “Shortcut to Gratness: The New Thinking and the Revolution in Soveit Foreign Policy”,International Organization, 57,Winter.
Wilson, E 2008,”Hard Pwer, Soft Power, Smart Power, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science,at:http://ann.sagepub.om/cgi/content/abstract/616/1/110.
World Economic Outlook Database, (October 2012).
World Petrochemical Conference (2008),Marh26-7,at:www.cmaiglobal.com.
Yan, X2010, “The Instability of China-Us Relation”, the Chinese Journal of International Politics, 3.
Xiaoping, D1993, “Peace and Development Are the Two Major Issues in Contemporary World”, Selected Work of Deng Xiaoping.
Xin, L 2002, “New Policies on Technological Innovation in China” , Ministry of Scince and technology, People’s Republic of China, In: WIPO Asian Regional Workshop onTechnologyManagementandCommercialization of Inventions and Research Results, Tehran, Iran, April.
Zarembo, A2007, “China Seen as aRoadblock to U.N Climate Report, Los Angeles Times, May.
Zoellick, R2005, “Whither China:FromMembership to Responsibility?”National Committee onUS-China Relations, NewYorkSeptember 21
,in:www.ncuscr.orgarticlesandspeeche zoellick.htm.