افراز مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر میادین مشترک نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهمیت خلیج فارس  به علت وجود ذخایر نفت و گاز آن است. بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک، مستلزم افراز مرزهای دریایی است. در این راستا مرزهای دریایی ایران با عربستان، بحرین، قطر، عمان و امارات عربی متحده (دبی) افراز گردیده و سهم هر یک از میادین مشترک مشخص گردیده است. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و تأکید این مقاله بر آن است امتیازات ویژه ای است که ایران هنگام افراز مرزهای دریایی خود به برخی از کشورهای عربی داده است که امروز آثار زیان بار آن مشخص شده است. در این میان مرزهای دریایی ایران با عراق و کویت به علت ویژگی های ژئوپولیتیکی افراز نشده و بهره برداری از میادین مشترک متوقف مانده است. مشکلات ژئوپولیتیکی که سبب این مسأله شده و دکترین ها و الگوهایی که می تواند به حل این مشکلات کمک کند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به فضای مناسبی که در روابط ایران و عراق بوجود امده، ضروری است که این مرزها افرازگردد تا امکان بهره برداری از میادین مشترک فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partition Maritime Borders in the Persian Gulf with an Emphasis on Joint Oil and Gas Fields

نویسنده [English]

  • Asghar Jafari Valdani
چکیده [English]

The importance of the Persian Gulf because of its oil and gas reserves. Exploitation of shared oil and gas fields, requires a partition of maritime borders. In this regard, Iran's maritime borders with Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman and United Arabic Emirates (Dubai) partition and the share of each joint action has been identified. The maritime border with Iraq and Kuwait due to the geopolitical features not partition and exploit the shared fields has stagnated. Geopolitical problems that cause this problem and doctrine and patterns that can help solve these problems, in this paper is studied. Due to space born in Iran-Iraq relations, it is essential that these boundaries Afrazgrdd be provided to enable the operation of the joint action

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Borders
  • Offshore
  • Oil and Gas Field Joint
  • Features Geopolitical Borders
الف- فارسی
  حسن بیگی، ا، 1381. نفت بای بک و منافع ملی، تهران: آوای نور.
  جعفری ولدانی، اصغر 1376. بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، چاپ سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
  فرهادی، ا، 2011. «ایران و امنیت انرژی»، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  فنائیان، ل، 1354. حقوق ایران در خلیج فارس بر اساس مقررات بین المللی، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران.
میر ترابی، س،1384. مسائل نفت ایران، تهران : نشر قومس.
نامی، م. 1386. مسائل مرز دریایی ایران و کویت، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش
ب- انگلیسی
 Ami, H. 1981. Ineternational and problems of The Gulf, London.
نام این دریا خلیج فارس است.
  Amin, H .1982.”The Iran-Iraq war: Legal Implications” The Maritime Policy.
  Amin, H .1984. Political and Strategic Issues in the Gulf, Royston Limited Publicationd, Scotland.
 Al-Arayed, J. 2013,a Line in the Sea.Berkley.California,Morth Atlantic Book.
  Alex G.O, ELfernik 1994, The Law of maritime delimitation, spring publishers.
 AnTunes, N, 2003, toward the      conceptualisaTcon maritime Delimi TaTion, mar Tinus Nijhoff publishers.
  Colson, D and R. Smith 2003. International maritime Boundaries, vol Leviden,BosTon.
  Charney, Jonathan and Alexander, Lewis M, 1993. International Maritime Boundaries, Vol, Martinus  Ninkhoft Publishers, London.
 Chubin, S and Zabih S. 1974. The foreignRelations of Iran, Berkeley, University of California press.
  Dehghani, R. 2009. Continental shelf in The Persian Gulf, New York.
  Day, A. 1987. Border and Territorial Disputes, London. Longman House.
  Kolb, R. 2008. Case Law on equitable Maritime delimitation, Kluwer Law International Publishers.
  Lagoni, R and Vignes, Daniel, 2006 Maritime delimitation Martinus Nijhoff Publishers, Brill Academic.
   Khadduri, M. 1978. Socilist Iraq. A Study in Iraqi Politics since 1968, Washington, D.C.Middle East intitute.
   Middle East Economy Survey, 1983, No. 31.
    Razavi, A. 1997.  Continental Shelf Delimitation and Related Maritime Issues in the Persian Gulf, London.
    Young, R. 1970. Equitable Solutions for offshore Boundaries Journal of International Law, Wol.64.No.1.
 U.N.The Law of sea: Maritime BoundaryAgrements,No.E.87.v.12.