شاکله استراتژی امنیتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

کشورها به ضرورت بقا، امنیت، تعامل سازنده و رفاه، ماهیت و جهت‌گیری سیاست‌ها و به تبع آن رفتارها و تفسیرها را قوام می‌دهند. تفسیرها و رفتارها در یکدیگر تنیده و از ارتباط ارگانیک برخوردار هستند. نیاز به حیات دادن به یک انسجام درونی در سیاست، تفسیرها و رفتارها، تسهیل نمودن فرآیند تصمیم گیری براساس یک چارچوب نظری دارای اصول معین و مشخص و قابل پیش‌بینی نمودن مبانی شکل دهنده تفسیرها، رفتارها و سیاست‌های مطرح شده برای دیگر بازیگران صحنة بین‌المللی، ایجاب می‌کند که هر کشوری در چارچوب یک استراتژی امنیتی تعریف شده و مشخص به تعریف خود، دیگران و محیط عملیاتی که در بطن آن رقابت‌ها، همکاری‌ها و نزاع‌های خصمانه شکل می گیرند، بپردازند. با در نظر گرفتن این نکته حیاتی که بقا، امنیت، تعامل سازنده و رفاه از پیوستگی درونی برخوردار هستند و هیچ یک اولویتی چه از نظر مفهومی و چه از نقطه نظر جوهره بر دیگری ندارد، استراتژی امنیتی باید نمایشگر فزون‌ترین میزان انعطاف درخصوص تعریف منافع ملی، هویت ملی و ارزش‌های ملی و کمترین میزان نادیده انگاری ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، تکنولوژیک در سطح داخلی و معادلات شکل دهندة روابط نیروها در سطح بین‌المللی باشد. ماهیت استراتژی امنیتی با توجه به سه سؤال کلیدی شکل می‌گیرد و تؤام می یابد. در وهلة اول باید مشخص شود شرط لازم برای تأمین امنیت مبتنی بر چه مؤلفه‌ای و شرط کافی در برگیرندة چه مؤلفه‌هایی می‌باشد. سه مؤلفه منافع ملی، هویت ملی و ارزش‌های ملی باید مشخص شوند که این یک شرط لازم است. هریک از این مؤلفه‌ها باید به طور دقیق و مشخص تعیین شوند و معین گردند و شاخص‌های آن ذکر گردند. در بطن فهم و درک این مؤلفه‌ها و جایگاه آنان باید مشخص شود که چه خطر یا خطراتی در رابطه با این مؤلفه‌ها وجود دارند. در فرآیند مدون ساختن استراتژی امنیتی در مرحلة نهایی باید مشخص شود که چه خط مشی‌ها و تاکتیک‌هایی به صحنه آیند تا تهدیدها به مؤلفه‌های ذکر شده خنثی گردند و یا مدیریت شوند. استراتژی امنیتی که جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب آن به رفتارهای خود در قلمروی بین‌المللی شکل دهد می‌بایستی مبتنی بر تحقق منافع ملی، استحکام بخشی به هویت ملی و نافذتر نمودن ارزش‌های ملی باشد. در این چارچوب بازیگرانی که تهدید محسوب می‌گردند باید از طریق شیوه‌های دوگانة اجبار و یا کنار آمدن به شریک یا متحد تبدیل گردند و یا اینکه خنثی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundation of Iran`s Security Strategy

نویسنده [English]

  • Hoossein Daheashiar
چکیده [English]

The essence and political orientation and consequently the formation of behaviors and interpretations is dictated by the necessity of survival,security,constructive interaction and well-being of the countries.Interpretations and behaviors are intertwined and enjoy the organic relationships.The need for creating internal cohesiveness in politics,interpretations,behaviors,facilitating decision making process based on a theoretical framework with specified principles and making prediction the basis which shape interpretations,behaviors and policies for other players of the international scene compel each country  according to a defined security strategy engage in introducing itself,others and operational environment which in its context rivalries,cooperations and conflicts are formed.Based on consideration of this critical point that survival,security,constructive interaction and well-being have internal lineage without having any conceptual or essential preferences upon each other,the security strategy has to show the greatest flexibility regarding the definition of national interest,national identity national values and least disregard with respect to cultural,historical,geographical,technological capabilities at the domestic level and equations  shaping the relations of forces at the international level.The essence of security strategy is formed and continued based on three major questions.At first the elements which are necessary  and sufficient conditions to safeguard security to be specified.The necessary condition is identifying three factors of national interest,national identity and national values.Each of these elements has to  precisely be clarified  and indexed.In the context of understanding these factors and their positions the threat or threats toward these elements have to be identified.At the final phase in the process of compiling security strategy the tactics for nullifying the threats to these factors have to be specified.The security strategy of The Islamic Republic of Iran in order to shape his behavior at the international level needs to move toward realization of national interest,solidifying national identity and more effective national values.The players which are considered threat based on this framework by using dual mechanism of coercion or compromise have to be transformed to an ally or partner or to be neutralized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Strategy
  • National Identity
  • National Interests
  • National Values
  • national goals
Buzan, Barry and Lene Hansen.2009. The Evolution of International Security Studies, NY: Cambridge University Press.
Balzacy, Thierry.Ed.2014 Contesting Security: Strategies and Logics, NY: Routledge
Williams, Michael, 2007. Culture and Security: Symbolic Power and Politics of International Security, NY: Routledge
Huysmans ,Jeff. 1998. "Security : what Do You Mean? From Concept to Thick Signifier", European Journal of International Relations , Vol. 4, no.2.
Securitization : What Makes Something a Security Threat ,
http://www.drtomoconnor/lect01a.htm
Balzacy ,Thierry.2005."Three Faces of Securitization: Political Agency ,
Audience, Context, "European Journal of International Relations ,"
Vol.11,no.2
Wolfers, Arnold ,1991, 9th edition. Discord and Colaboration: Essays on International Politics, Baltiomore, Maryland: John Mopkins University Press
Woodward , Bob . "There is No Strategy to Defat ISIS,"http://www :
realclearpolitics/com/video 10/15/5112/
Francis/Suzanne.2011. Institutionalizing Elites, Leiden, Netherlands: Koninklijke
Hass L.Mark and David w. Lesch.eds.2013. The Arab Spring : Change and Resistance in the Middle East, Bouldes, Colorado: Westview Press.