واشکافی تبارشناسانۀ مفهوم آنارشی از دیدگاه سه سنت واقع گرایی، انقلابی گری و خرد گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از کلیدیترین مفاهیم در رشتۀ روابط بین الملل، که فهم آن کمک زیادی به فهم این رشته می کند، مفهوم آنارشی است. مفهوم آنارشی در نظریه های روابط بین الملل معنای یکسانی ندارد و  بر اساس مفروضات و ویژگیهای متفاوت هر نظریه برداشت متفاوتی از آن استنباط میشود. در اندیشۀ سیاسی روابط بین‌الملل سه سنت متفاوت وجود دارد که برجسته ترین شالود های نظریه پردازی در این رشته هستند که عبارتند از سنت واقع گرایی، سنت انقلابی گری و سنت خردگرایی. بر این اساس نگارندگان در این نوشتار تلاش دارند تا به این سؤال اصلی پاسخ دهند که سنتهای سه گانه روابط بین الملل چه برداشتی از مفهوم آنارشی دارند؟ در پاسخ به این سؤال سه فرضیۀ زیر مورد آزمون قرار می گیرد: 1)  برای سنت واقع گرایی آنارشی  اصلی نظم دهنده می باشد که نظم را در بی نظمی ایجاد می کند، یا به عبارتی نوعی نظم ارگانیک و یا نظم شکننده بر نظام بین الملل حاکم است؛2) سنت کانتی ضمن اینکه آنارشی در نظام بین الملل را می پذیرد آن را  توأم با همکاری میداند؛ 3) سنت گروسیوسی آن را نه تعارض آمیز و نه همکاری جویانه میداند، به نوعی دیدگاهی بینابین دو سنت قبل دارد و  معتقد است آنارشی به وسیلۀ باورها و نگرشهای ما در بستری اجتماعی برساخته می شود و در قالب سود و زیان تفسیر میشود. نوشتار حاضر پژوهشی از نوع تحلیلی – تبیینی است که با فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogical Illumination of the Concept of Anarchy from the Perspective of Three Tradition Realism, Revolutionary and Rationalism

نویسندگان [English]

  • Shahroz Ebrahimi 1
  • Reza Asghari Varzneh 2
چکیده [English]

One of the key concepts in the field of international relations, which contributes greatly to the understanding of the discipline if grasped well, is anarchy. Anarchy does not refer to an agreed-upon concept in international relations theories and it is perceived differently based on assumptions and different characteristics of each theory. In the political thought of International relations there exists three different traditions which construct the principal foundation of theoretical discussions within this field. These are the traditions of realism, revolutionary and rationalism. The researcher seeks to find the answer to this basic question: How is the concept of anarchy perceived by the three traditions? In response to that question following hypothesis will be tested: 1) to the tradition of realism anarchy mean a lack of discipline, i.e. a kind of organic or fragile discipline is governing the international system. 2) Kantian tradition, while admits anarchy in the international system considers cooperation within it. 3) Grotius Tradition, considers it neither cooperative nor conflicting, rather some sort of intermediate view and believes anarchy to be constructed by our attitudes and beliefs in a social context and interpreted in terms of profit and loss.This study adopts an analytic- Explanation which is also supported by taking notes from library.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anarchy
  • Realism Tradition
  • Revolutionist Tradition
  • Rationalism Tradition
  • theory
الف. فارسی
ال.لمی، ا.1383. «رویکردهای معاصر و جدید: نئورئالیسم و نئو لیبرالیسم» در بیلیس، جان و اسمیت، استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایندها)، ترجمه  ابوالقاسم راه چمنی و دیگران. تهران: انتشارات ابرار معاصر.
اسمیت، ا.، ا. هدفیلد و ت. دان.1391. سیاست خارجی نظریه‌ها، بازیگران و موارد مطالعاتی، ترجمه  امیرمحمد حاجی یوسفی، محسن محمودی، ایوب کریمی، تهران: سمت.
اسنایدر، ج. 1382. «آنارشی و فرهنگ، بینش‌هایی از انسان شناسی جنگ»، ترجمه مریم امیر شاه کرمی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 35، صص 95- 110.
برچیل، اسکات و لینکلیتر، اندرو و دیگران 1391، نظریه‌های روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح اله طالبی آرانی، تهران: نشر میزان.
بول، ه. 1385. «جامعه و اقتدارگریزی در روابط بین الملل» در لینکلیتر، اندرو، جامعه و همکاری در روابط بین الملل، ترجمه  بهرام مستقیمی، تهران: انتشارات وزارت خارجه
جکسون، ر. و گ، سورنسون. 1393. درآمدی بر روبط بین الملل، ترجمه  مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و سعید کلاهی، تهران: نشر میزان.
دهقانی فیروزآبادی، س.ج. 1377. «نظریه  نهادگرایی نئولیبرال و همکاری‌های بین المللی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره  47.
دهقانی فیروزآبادی، س.ج. 1382. «تحول در نظریه‌های منازعه و همکاری در روابط بین الملل»، مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره  8.
رضایی، ع. 1385. «ایران، اروپا و آمریکا: پارادایم رفتار و رابطه»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره  78 و 79.
قاسمی، ف.1389. اصول روابط بینالملل،تهران: نشر میزان.
قوام، س.ع و س.ا، فاطمی نژاد. 1388. «ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دووجهی آنارشی – سلسله مراتب بر مبنای شاهنامه»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 14.
کلارک، ی. 1382. جهانی شدن و نظریه‌های روابط بین الملل، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
گریفیتس، م. 1391. نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم، مترجم علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
گریفیتس، م.، ا.روچ و ا. سولومون. 1393. پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
مشیرزاده، ح. 1388. تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
میرشایمر، ج. 1388. تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه  غلامعلی چگنی زاده، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
میرفخرائی، س.ح. 1392. «آنارشی و نظم از منظر نظریه‌های روابط بین الملل»، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های سیاسی، سال سوم، شماره 8، صص 8- 28.
والتز، کنت (1392)، نظریه سیاست بین الملل، ترجمه  غلامعلی چگنی زاده و داریوش یوسفی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
ونت، ا. 1385. «اقتدار گریزی چیزی است که دولت‌ها خودشان می‌فهمند» در لینکلیتر، اندرو، جامعه و همکاری در روابط بینالملل،ترجمه  بهرام مستقیمی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
ونت، ا. 1386. نظریه اجتماعی سیاست بینالملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
ب. انگلیسی
Bull, H.1977. The Anarchical Society, London, Macmillam.
Czaputoicz J. 2003. “The English School of International Relations and Its Approach to European Integration”, Studies & Analyses, vol.2 no.2.
De Almeida J, M. 2003. “Challenging Realism by Returning to History: The British Committee’s Contribution to IR 40 Years on”, International Relations, vol. 17(3).
Fierke, K.M. 2007. “Constructivism”, In Dunne, T., Kurki, M. and Smith, S, International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, Oxford
Goldstein, J.S. and Pevehouse, J.C. 2006. International Relations, 7th Ed. London, Pearson Longman.
Griffits, M.and O,Callahan, T.2002. International Relations: The Key Conceps, London and New York, Routledge.
Hsiung, J, C,1997. Anarchy & Order The Interplay of Politics and Law in International Relations, United States of America, Lynne Rienner.
Huntley, Wade L. 1996. "Kant' s Third Image: Systemic Sources of the Liberal Peace," ISQ 40, 1:45-76.
Hurd, I. 2008. “Constructivism” In Reus- Smit, Ch. and Snidal, D. Oxford Hand Book of Inter national Relations, New York, Oxford University Press INC.
Lepgold,J. and. Nincic,M.2001. Beyond the Ivory Tower International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance, New York. Columbia University Press
Mearsheimer, J. 1994. “The False Promise of International Institution’s ” International Security. 19(3). 5 -49
Rochester, J. Martin. 1995."The United Nations in a New World Order: Reviving the Theory and Practice of International Organization. " In Kegley W., Jr., ed.. Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge. New York: St. Martin 's Press.199- 222.
Rose, G.1998. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, Vol51.Issue 1.
Taliaferro, W, J.2001. “Security Seeking Under Anarchy: Deffensive Realism” Revisited International Security, Vol 25, No, 3.
Waltz, K. 1959. Man, The State and War, New York, Columbia University Press.
Weber, C, 2005. International Relations Theory A critical introduction, 3rdEd, New York, Routledge.
Wendt, A. 1992.”Anarchy is what sates make of it”. International Orgainzation,46,2(Spring): 391- 425, (Reprinted in Der Derian, ed: 127- 77).
Wight, M. 1991. International Theory: The Three Traditions,London: Leicester University Press.