‏ رسانه ها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره ‏قاجار و پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله روند تاثیر وسایل ارتباط جمعی را بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی بررسی می کند و این تاثیرگذاری را در متن تطور فکری اجتماعی ایران در دوره نظام های سیاسی قاجاریه و پهلوی جستجو می نماید. در این راستا این مقاله تلاش می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد که رسانه‌های جمعی چه تأثیری بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی داشته‌اند؟ و اینکه وسایل ارتباط جمعی بر توسعه جامعه و ظهور و عمق یافتگی ارزش‌های جدید در متن تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه بوده است ؟ در پاسخ این مقاله بر این فرضیه استوار است که رسانه‌ها به عنوان ابزاری اجتماعی- فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرآیند تحولات توسعه‌ سیاسی و اجتماعی در ایران تأثیر گذاشته و گروه‌های اجتماعی را از انزوا بیرون کشیده و فضای رسانه‌ای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخته است. این فرضیه از چشم انداز چارچوب نظری مک لوهان بررسی شده است. و روش تحقیق نیز روش تبیینی و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective of Mass Media on Political and Social Development in Iran in Ghajar and Pahlavi's Period of Time

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Masuod Shahramnia 1
  • Farzaneh Seyfuri 2
چکیده [English]

Media is as a means to carrier some messages. So in addition to television set, books and radios a painting or a statue even so music if try to send some meaning is a media. Mass medias are the forth column of democracy because of main mediator between policy makers and masses of people. By coming means of mass communication so cities and social groups get near to each other. This article studies the effective of mass communication on political and social changes of Iran in Ghajar and Pahlavi's time. This article trays to answer this question that what is the media's effect on political and social changes in Ghajar and Pahlavi'stime in Iran? In addition to what is the effective of mass communications on developing of society in Iran? The hypothesis of this article is Medias as a social and cultural means had effect on political and social development. so social groups became familiar with each other and the media have many freedoms on people’s culture. The base of this study is attributive and studg in alibrary. Of course this research have used of mack lohan's Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mas Media
  • Ghajar
  • Pahlavi
  • Iran
  • Political and Social Development
الف- فارسی
بشیر، ح.1388. نقش مطبوعات در فرآیند نوسازی سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجاریه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
بهشتی‌پور، م. 1372. فهرست نام اشخاص در تاریخ جراید و مجلات ایران، تهران روزنه کار، چاپ اول.
تهرانیان، م.1356. پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، تهران، سروش.
جاودانی، ح.1379. سال شمار تاریخ سینمای ایران، تهران، قطره. چاپ اول.
خانیکی، ه.1381. قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران، فرهنگ و ارشاد.
ذاکر حسین، ع. 1368. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران.
رایت، د.1375. انگلیسیان در ایران، ترجمه: غلامحسین صدری افشار، تهران، دنیا.
راوندی، م. 1354. تاریخ سیاسی _ اجتماعی ایران، تهران، امیرکبیر.
ساروخانی، ب.1391. جامعه شناسی نوین ارتباطات، ج 1، تهران، اطلاعات، چاپ اول
ساروخانی، ب.1391. جامعه شناسی نوین ارتباطات، ج 2، تهران، اطلاعات، چاپ اول.
شهرام‌نیا، س.ا. 1386. جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.
شیرزادی، ر. 1391. نوسازی توسعه، جهانی شدن، تهران، صحافی.
طباطبایی، م. 1366. تاریخ تحلیلی مطبوعات در ایران، تهران، بعثت.
عادل، ش. 1371. گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران (از پیدایش تاکنون)، تهران، دانشکده هنر و معماری.
کازنو، ژ. 1373. جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران، اطلاعات، چاپ اول.
کاستلز، م. 1380. عصر اطلاعات، ترجمه: احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
نواختی مقدم، میرزانژاد، ا و م. 1392. بررسی نقش رسانه‌های گرم و سرد بر پایه  نظریه مک لوهان در تسریع روند پیروزی انقلاب، تهران، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم – شماره 32 علمی – پژوهشی ISC
میرزابیگی، ع.1383. مجموعه مقالات تربیت و توسعه، تهران،مجمع فرهنگی شهید آیت الله بهشتی.
محسنیان راد، م. 1384. ارتباط شناسی، تهران، سروش، چاپ سوم.
معتمدنژاد، ک. 1371. وسایل ارتباط جمعی، ج 1، تهران، علامه‌طباطبایی، چاپ اول.
مک لوهان، م.1377. ایران در چهار کهکشان ارتباطی، سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، ترجمه: مهدی محسنیان راد، تهران، سروش، چاپ اول.
مصطفوی، م. 1377. آثار تاریخی ایران، تهران، گروس.
 مصطفوی، م 1389. رسانه و مشارکت سیاسی، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مصطفوی، م1390 . رسانه تکنولوژی‌های ارتباطی فرصت‌ها و تهدیدها، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماع