پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه روابط‌بین‌الملل، ایران،

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم سیاسی، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روابط‌بین‌الملل، ایران

چکیده

توسعه دغدغه‌ اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم‌زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده‌اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می‌توان آن را توسعه‌نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران‌زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه‌رو خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Consequences of Economic and Political Unbalance Development of China People Republic

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

One of the main concerns of the world's leaders in the contemporary period is Development. But, development maybe be stopping, if it be Unbalance, especially when between economic development and political development be creating unbalance. Although some countries, only speculated on economic development and political development have left. For example, the People's Republic of China, as a country those three decades ago has been a developing country, and now is developed country by economy. Although China's economic is develop, but in spite of government of Communist Party, this country on political view is undeveloped. The article question is that: "Unbalance development in China, how can develop this country is facing a crisis?". This method research of article is scientific, historical, descriptive and field. The overall result of this research is that in the next few decades consequences of the crisis, the imbalance in China's development will appear that would be a revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Unbalance Development
  • Politics
  • Economy
الف- فارسی
بادیا لووراس، نوریا 1385، وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو، ترجمه سیروس سهامی و دیگران، تهران، انتشارات چاپخش.
بخشایشی‌اردستانی، احمد 1379 درآمدی بر نظام‌های سیاسی مقایسه‌ای، تهران، انتشارات آوای نور.
بشیریه، حسین 1378، ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، تهران، موسسه نشر علوم نوین.
حسین‌خانی، الهام 1389، «مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سال‌های 2008-1970»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
دوورژه، موریس 1376، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران.
دهشیار، حسین 1386، «چارچوب‌های نظری واکنش آمریکا به صعود چین»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال نهم، شماره 1 (27)، زمستان، صص 55-37.
ذوالفقاری، وحید 1394، «امنیت، توسعه و انتخاب استراتژیک: تلاش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ»، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان، صص 189-163.
رستمی، محمدرضا و جواد زراعت‌پیما 1390، «جهت‌گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره هشتم، پاییز، صص 173-149.
رزاقی، ابراهیم 1381  اقتصاد سیاسی توسعه، تهران، نشر نگاه.
زکریا، فرید 1393، جهان پسا-آمریکایی، تجرمه احمد عزیزی، تهران، هرمس، چاپ دوم.
ساعی، احمد 1392، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، قومس، چاپ ششم.
سلطانی، علیرضا و حسن سلیمانی 1393، «جایگاه نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی از سال 1979 تاکنون»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، دوره هفتم، شماره 25، بهار، صص 77-43.
سیف، احمد 1389، اقتصاد سیاسی جهانی کردن، تهران، آگه.
 شیر‌زادی، رضا 1385، «تجربه توسعه در چین: گذار نظام اقتصاد دولتی به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار»، فصلنامه تخصصی علوم‌سیاسی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان، صص 75-57.
 شیرزادی، رضا 1391، نوسازی، توسعه، جهانی شدن: مفاهیم، مکاتب و نظریه‌ها، تهران، آگه.
ضیغمی، محمدعلی 1387، راهنمای تجارت با کشور چین، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
عالم، عبدالرحمن 1392، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ بیست و پنجم.
عسگری، محمود 1386، «رویکردهای استراتژیک چین»، اطلاعات راهبردی، شماره 47، فروردین، صص 12-5.
فرزین‌نیا، زیبا 1388، مثلث آسیایی چین، هند و پاکستان، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
کیلی، ری و فیل مافیلت 1391، جهانی شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نورایی و بیدخت محمدعلی شیخ علیان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه، چاپ چهارم.
گوستا، ولفگانگ و زاکس استوا 1377، توسعه: نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز.
ب-انگلیسی
 
Bijian, Zheng 2005, "China's Peaceful Rise and New Role of Asia", China Forum, Volume 29, Issue 1, 131-144.
Changjaing, Wang 2014, "Transition from A Revolutionary to Governing Party", in: Kenneth Lieberthal, Chenvg Li and Yu Kepieng, China's Political Development; Chinese and American Perspectives, Washington D.C., Brooking Institution Press. 
Coleman, James 1983, The Development Syndrome, New York, Hang.
 Deng, Yong 2009, "The New Hard Realities: Soft Power and China in Transition" in: Li Mingjiang, Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics, New York: Lexington Books.
Gorrie, James R. 2013, The China Crisis; How China's Economic Collapse Will Lead To A Global Depression, New Jersey, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken.
 Hunt, Michael 1994, "Chinese National Identity and The Strong state: The Late Qing Republican Crisis", in chin's Quest for National Identity, eds., Lowell Dittmer and Samuel S. Kim, Ithaca, New York: Cornell university press.
 Kahn, Joseph 2005, "Beijing Finds Anti – Japan Propaganda a two-Edged Sword" , New York Times.
Korton, David 1999, The Post Corporate World life After Capitalism Sunfrancisc, Berreti, Koehler Publisher.
Laxman, Komar Behra 2007, "Chain's Defense With Paper: Can India Draw Some Lessons?", IDSA Strategic Comments, 3 83-101.
 Liu, Melinda, Jonathan Ansfield and Duncan Hewitt, 2007, "Beijing Reborn", Newsweek International, 8/13, P.10.
 Pei, Minxin 2006, China's Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy, Cambridge and Harvard, Harvard University Press.
World Bank 2016, 10 Mach, at: http://www.google.com/publicdata
Yongjin, Zhang 2009, "The Discourse of China's Soft Power and Discontents", in: Soft Power, Chin's Emerging Strategy International Politics, New York, Lexington Books.
Zhao, Suisheng 2005, "China's Pragmatic Nationalism: Is It Manageable?", Washington Quarterly, 29 1: 131-144.
Avis, Andrew 2002, "Public Spaces on The Information High Way: The Ride of Community Networks", The University of Calgary, at: http://www.ucalgary.ca.