دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نظارت پذیری شورای امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت ، نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته ای و برجام را بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین الملل در عصر حاضر ، جهت به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Diplomacy of Iran with an Emphasis on the Making Security Council Monitorable

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

Diplomacy is a multifaceted ,acceptable phenomenon in United Nations which has legal and meta legal stand in international law and relations from another point , the fallible functions of the security council have questioned the issue of responsibility of this body in international law . Regarding this matter , a group of scholars be live that, in the framework of law and meta legal , everybody , including the security council, must be responsible for its functions We fallow this line of thinking and after recognizing the relevant international law of limiting the competencies of the security council, we consider thoroughly the nuclear diplomacy of IRI as a new phenomenon .We have also pointed to the Joint Comprehensive plan of Action as the legal solution for challenging the decisions and functions of the security Council . We have also shown that the correct form of diplomacy has made the security council to review essentially its decisions .
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Security Council
  • Super Visibility Nuclear Diplomacy
  • Legal Achievements
الف- فارسی
احساندوست، نسرین، 1392. رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلو گیری از درگیری های مسلحانه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
البرادعی، محمد. 1392،  ترجمه درشتی، فیروزه و صفائی، شیما، انتشارات ایران، چاپ اوّل .
 بیات، محمود، 1385. دیپلماسی دیجیتالی، انتشارات مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
نوازنی، بهرام و قاسمی، حاکم وفرسائی، شهرام 1394. «ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاور میانه ای برجام برای سیاست خارجی ایران» فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و نهم، شماره 4.
راجی، محمد مهدی، 1394. آقای سفیر، گفت گو با محمد جواد ظریف، نشر نی، چاپ هفتم.
روحانی، حسن 1391. امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ  چهاردهم.
روزنامه ایران، سال بیست و یکم ،شماره 6000،پنج شنبه 22 مردادماه 1394.
سادات میدانی، سید حسین، 1384. صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 12 مردادماه 1394  گزارش نشست ابعاد حقوقی برجام هسته ای .
سیمبر،رضا و قربانی شیخ، ارسلان، 1391. روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، سمت، چاپ سوم .
شایگان، فریده،  بهار 1380. شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی، زیر نظر ممتاز جمشید، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 شریف،محمد، 1377. بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، انتشارات اطلاعات.
 ظریف، محمد جواد و سجادپور، سید محمد کاظم، 1387. دیپلماسی چند جانبه، جلد اول، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اوّل .
فلسفی، هدایت اله 1390.  صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران، انتشارات فرهنگ نشرنو
کلینتون، هیلاری، 1394.  گزینه های دشوار، ترجمه عبدالرشیدی، علی اکبر، انتشارات اطلاعات، تهران.
گریفیتس، مارتین، 1394. دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه طیب، علیرضا، نشر نی، چاپ سوم .
موسویان، سید حسین،1394. روایت بحران هسته ای ایران، ناگفته­های یک دیپلمات، انتشارات تیسا، تهران.
واتسون، آدام، 1385. دیپلماسی ترجمه آقایی، سید داود و گل افشان، لیلی، انتشارات نسل نیکان، تهران.
هفته نامه خبری، تحلیلی صدا، شنبه 31 مردادماه 1394 دوره جدید ،شماره 48 .
 
ب - انگلیسی
Anderson Banco , Erin 2016, Brexit Impact :UK Could Drop Sanctions to Trade with Iran, International  Business Times , available at :
 http:// www.ibtimes.com/brexit-impact-uk-could-drop-sanctions-trade-iran-388271.
Chatham house 2016,Iran  Politics  and  Foreign, Policy , Chatham  House ,available at :https//www. Chathamhouse.org/event/ irans-politics-and-foreign-policy.
European  Union 2016,An EU  Strategy  for Relations  with Iran  After the Nuclear Deal, available at :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578005/EXPO-IDA2016578005-EN.pdf
Hsu, Sara2016 ,China,s Relations With Iran :A Threat to the West? The Diplomat ,available at : http://thediplomat.com/2016/01/chinas-relations-with-iran-a-threat-to-the-west/.
 Phillips, James 2015, The Dangerous Regional  Implications of the Iran Nuclear Agreement , Heritage, available at  : http:// www.org/research/reports/2016/05/the -dangerous-regional-implications-of-the-iran-nuclear-agreement.
Pollack,Kenneth M 2015,U.S .Policy  toward  the Middle East after the Iranian Nuclear Agreement ,Brookings , available at :
 http://www.brookings.edu/testimonies/u-s-policy-toward-the-middle-east-after-the-iranian-nuclear-agreement/.
Ruff,Abdul2016,Growing Russia-Iran Military Relations: An  Illusion? Oreign Policy News, available at :
Levit,Matthew 2016 , Irans  Support for Terrorism under the JCPOA ,Washington Institute , available at :
 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-support-for-terrorism-undr-the-jcpoa.
 Shaw , Malcolm  N, International    law , Cambridge   University    Press,  6 th      Edition , 2008
Sick, Gary 2016,Regional Implications  of the JCPOA,The Daily Journalist , available at : http:// thedailyjournalist.com/the-strategist/regional-implications-of-the-jcpoa/.
Tierney ,John2016, The Iran Deal :One Year Later ,the Fact Point to Success , Huffington Post , available at :
 http://www. Huffington Post.com/john -tierney /the- iran-deal-one-year-la-b-10948878 . html
Torabi , Nima 2016,JCPOA : Rouhanis  true Worth and Implications for Businesses in Iran ,
available at:
Zarate,Juan2015,The Implications  of Sanctions Relief  under the Iran Agreement ,Center for strategic and International studies , available at