تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران­های بین ­المللی در جهان به ویژه موارد نقض­های شدید حقوق بین­ الملل بشر مطرح شده است. از یک­سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین ­المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین­ الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بین­ الملل بشر دچار تناقض گردیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران شورای امنیت می­ توانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بین ­الملل بشر جلوگیری کند، حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسی­ کاری افتاده و کاری از پیش نبرده است. این مقاله با رویکردی تبیینی  در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض­های شدید حقوق بین ­الملل بشر منصفانه و مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین ­الملل بوده است و آیا توانسته است رویه­ ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند. مقاله حاضر، در صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض­ های شدید حقوق بین ­الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Security Council Procedures in Managing Severe Violations of the International Human Rights

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

The UN Security Council is primarily in charge of maintaining international peace and security. There has been raised various debates on how the Security Council manage international crises in the world, particularly severe violations of international human rights law. On the one hand, the traditional view to international peace has altered and the Security Council is also in charge of observing the standards of the international human rights. On the other hand, the international community has faced inconsistencies in the use of the veto by its permanent members on the international human rights violations. However, many analysts believe that the Security Council could take timely action to prevent violations of international human rights law. At that time, they fell into the trap of politics and proved insufficient. This article in response to this important issue, indicating that the management of the Security Council has been fair in the case of international human rights violations and in accordance with the fundamental norms of international law. This study also aims to prove fairness shall be the outcome of moderated procedure of Security Council.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe Violations
  • Security Council
  • Veto
  • the International Human Rights
الف- فارسی
آرامش، رسول، 1389. «سلطه های حقوقی بر ارزش های حقیقی»، دادنامه، شماره 6.
آمورو، ژاک و استیل، برنت جی .1386. «منافع و محدودیت های پانوپتی سیسم حقوق بشری سازمان های غیردولتی و نظارت بر نسل کشی»، ترجمه محمودرضا گلشن پژوه، راهبرد، شماره 43.
اس پیس، کلی کلیت، 1381. «حقوق بشر و سازمان های بین المللی»، راهبرد، شماره 23.
اسدی، علی، 1375، «افکار عمومی چیست؟»، هنر هشتم، راهبرد، شماره 2.
خوزه جیل، آمپاروسان، 1379. «مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، تحقیقات حقوقی، شماره 29-30.
شایگان، فریده و دیگران، 1382. تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران.
شریفی طرازکوهی، حسین، 1390. حقوق بشر (ارزشها و واقعیتها)، میزان، تهران.
غفوری، محمود، کمالی، یحیی، 1389. «افکار عمومی و سیاست گذاری عمومی (تاملی نظری)»، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2.
مدنی، ضیاء الدین، 1389. «مسئولیت بین المللی دولت در تضمین رعایت حقوق بشر»، مجله کانون وکلا، شماره 208 و 209.
مروت، مجتبی، 1390. «نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 32.
مهرپور، حسین، 1377. نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران.
مهرپور، حسین، 1388.سازوکارهای بین المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر»، روابط خارجی، شماره 4.
نوازنی، بهرام، 1390. «منشور ملل متحد و اصلاحات اساسی در سازمان ملل متحد»، رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، شماره 28.
ب-  لاتین
Alston, P. 1995.The Commission on Human Rights’, The United Nations and Human Rights, Clarendon Press.
Bellamy, Alex J and Williams, Paul D, 2011. “The new politics of protection? Cote d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect”, International Affairs, Volume 87, Number 4.
Boven, Theo van, 1993. Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms, UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8.
Chesterman, Simon, 2015. “Relations with the UN Secretary-General,” in: von Einsiedel, Malone, Stagno Ugarte (eds), The Security Council in the 21st Century.
Churchill, Winston, the 2nd World War: the Gathering Storm 315 . 1948 (quoting Prime Minister Neville Chamberlin addressing the English nation during a radio broadcast. on Sept. 27, 1938).
Conde, Victor H., A Handbook of International Human Law Terminology, University of Nebraska, USA, Vol.8.
De Schutter, O, 2010. International Human Rights Law, New York: Cambridge University Press.
Document 936, III/1/45, June 12, 1945 (also found in Summary Report of Eighteenth Meeting of Committee III/1, Document 936 III/1/45, compiled in Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. XI, at 474).
Einsiedel, S, Malone, D. & Ugarte, B, 2015.  The UN Security Council in an Age of Great Power Rivalry, United Nations University Working Papers.
Fassbender, B, 2011. Securing Human Rights? Achivements and Challenges of the UN Security Council, Oxford University Press.
Forsythe, D. 2012. “The UN Security Council and Human Rights State Sovereignty and Human Dignity”, International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung.
Gasser, H. 1993. “Ensuring Respect for the Geneva Conventions & Protocols: the Role of 3rd States & the UN”, Effecting Compliance: Armed Conflict & the New Law, vol.2, British Institute & Comparative Law.
ICRC Emergency Appeal, Syrian Arab Republic, available at: https://app.icrc.org/files/2015-emergency-appeals/.../2015_ea_syria.pdf, last seen: 03/23/2016.
Khalidi, W. 1978.  Thinking The Unthinkable: A Sovereign Palestinian State, Foreign Affairs.
Karimova, T. 2014. “What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty”, Briefing No.6, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
Luck, E. C. 2006. UN Security Council: Practice and Promise, Abingdon: Routledge. ONCHR, Human Rights Council Complaint Procedure,  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/FAQ.aspx#ftn2, last seen: 3/15/2016
“The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide”, UN, 2012, UN doc. HR/PUB/12/02, At: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf. Last seen: 01/01/2016.
Quiroga, M. 1988.  the Battle of Human Rights, Gross, Systematic Violations and the Inter-American System, Martinus Nijhoff, Dordrecht, the Netherlands.
Report of the Independent UN Inquiry into the actions of the UN during the 1994 genocide, in Rwanda, commissioned by Secretary General Kofi Annan to the president of the Security Council, (S/1999/1257), 15 December 1999, <www.un.org/Docs/sc/letters/1999/sglet.htm>, visited 21 December 2014.
Ralph Bunche Institute, 2013.  “References on the need for veto restraint by the UN Security Council in mass atrocity situations” http://www.globalr2p.org/media/files/veto-restraint-references-1.pdf, visited 21 November 2016.
Reisman, M. 1993. “the Constitutional Crises in the UN”, 87 AM. J. international, L, 83.
Shafa, G . 2012.  “The Security Council’s Endless Enlargement Debate”, Central European Journal of International and Security Studies, vol.6, Issue 4.
UN, 2011. “Human Rights Due Diligence Policy on UN support to non-UN security forces (HRDDP)”,.
United Nations Security Council, Security Council 4644th meeting, created 8 November 2002, Security Council Documents, <http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N02/680/99/PDF/N0268099.pdf?OpenElement>, viewed 25 August 2011.
Wallensteen, P and Johansson, P. 2015. “The UN Security Council: Decisions and Actions,” in: von Einsiedel, Malone, Stagno Ugarte (eds), The Security Council in the 21st Century.Weschler, Malone (ed), (2004) The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century, Viva Books Private Limited