هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقاله حاضر به تعارض روابط ایران و ترکیه پرداخته است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور سوریه موجب شکل گیری تعارضات هویتی در مناسبات دو کشور شده است. دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه موضع‌گیری‌های متفاوتی اتخاذ نموده و از دیگر سو تحولات این کشور روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش بررسی روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی دوکشوررا در پرتو یک رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازه‌انگارانه مورد مداقه قرار داده است. یافته‌های پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عملاً با عمده روندهای جاری منطقه‌ای و بین‌المللی در مواجهه است و بطور بدیهی مخالف ملی‌گرایی سکولار ضد اسلامی ترکیه است. از طرفی یافته‌ها در مورد حزب عدالت و توسعه حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف این کشور برای دستیابی به اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را منحصر در دسته‌بندی‌های ثابت منطقه‌ای نمی‌کند و با انعطاف‌پذیری شدیداً پراگماتیستی خود، سیاستی سیال را دنبال می کند که نشان از عملگرایی اساسی دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد. بر این اساس با بهره‌گیری از روش توصیفی - تبیینی و در یاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی برعلت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه این فرضیه پردازش گردید که تفاوت‌های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Middle Eastern Foreign Policy of Iran and Turkey in Syria

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Ahmadian 1
  • Farhad Daneshnia 2
  • Karam Reza Karamian 3
چکیده [English]

This article focuses on the conflict between Iran and Turkey. Wave of Islamic awakening and stretching its scope to Syria conflict, has led the two countries in the context of identity. Iran and Turkey have adopted different stances toward Syria, and on the other hand, developments in the Syria is affected And on the other hand, developments in the country is affected relationship of two countries. This study is scrutinized systematic review of national identity and an expression of identity in foreign policy behavior of the two countries in the light of a dual epistemological framework of constructivist approach. The findings based on the fact that the Islamic Republic of Iran with a certain look that have to the identity and foreign policy, Practically is incompatible with the major current trends of regional and international anti-Islamic and is against Turkey's secular nationalism. The findings is that about the AKP and the presence of fluid and flexible mobility policy of the country, is for achieve themselves goals and interests in the region, and so not only fixed in the categories of regional but also it pragmatism highly flexible, will follow fluid politics, Which demonstrates pragmatism of the constitutional authorities of the country in the field of foreign policy. Accordingly enjoying a descriptive - explanatory and in response to the key question, The main cause of conflict in foreign policy in the Middle East, This hypothesis was processing that different identities causes of conflict in foreign policy in the Middle East, have been Iran and Turkey in Syria..

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Foreign Policy
  • Iran
  • Turkey
  • Syria
الف- فارسی
احمدی، ح. بی‌تا. هویت ایرانی: بنیادها، چالش‌ها و بایسته‌ها، فصلنامه پژوهش فرهنگی، 7(6): 52- 5.
احمدی‌پور، ز. ط، حیدری‌موصلو. 1389. تحلیل قومیت و هویت قومی در ایران: جهت امنیت پایدار، فصلنامه علمی ـ پژوهشی انتظام اجتماعی، 2(1): 62- 35.
اسلامی‌ندوشن، م. 1387. فرهنگ و شبه‌فرهنگ، انتشارات یزدان، چاپ چهارم، 140 ص.
امام‌جمعه‌زاده، س. م، رهبری‌قاضی، ز، مرندی. 1391. تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسلام‌گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه، مطالعات جهان اسلام، 1(3): 72- 45
امیدی، ع. 1387. چیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسه ای: مطالعه موردی روابط ایران وسوریه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 14 و 15(4 و 1): 122- 99.
امیدی، ع. ف، رضایی. 1390. عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص ها و پیامدهای آن در خاورمیانه، فصلنامه روابط خارجی، 3(3): 267- 231.
بشیری، ع. 1391. مدلهای حکومتی جانشین و رقیب در کشورهای اسلامی منطقه، بصیرت صالحین، 1(4).
پورطالب، ر. 1391. اهداف و منافع ایران در قبال سوریه در
Iranona.Com/1391
 جوادی ارجمند، م. ا، چابکی. 1389. هویت و شاخص‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 4(1): 59-39.
حاجی یوسفی، ا. و روحی، م. 1389. ترکیه در جستجوی متحدان منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (isj)، 7(1).
 رجایی، ف. 1382. مشکله هویت ایرانیان امروز، نشر نی، 264 ص
 ساری‌تاش، س. 1392. اهمیت و ویژگی‌های اساطیر ترک و تفاوت‌های آن با سایر اساطیر، مترجم از زبان ترکی استانبولی (مژگان دولت‌آبادی).
سریع القلم، م. 1379. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 172 ص.
سیدنژاد، س.1389. مطالعه تحلیلی و تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نظریه سازه‌انگاری، فصلنامه علوم سیاسی، 13(49): 186-163.
شاکری، ر. 8/7/1392. تأثیر حزب عدالت و توسعه بر روابط ایران و ترکیه، کائنات، 6(1903).
شریفیان، ج. ا، کبیری. ع، طحانمنش. 1389. تعامل و تقابل ایران و ترکیه در بحران سوریه، فصلنامه امنیت پژوهی، 13(38): 184- 139.
فلاح،­ ر.1391. تعامل و تقابل ترکیه و ایران در عراق، خبرگزاری فارس.
قاسمی، ص.1374. ترکیه (مباحث کشورها و سازمان های بین المللی)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه،256 ص.
قربانی، ا. ح، توتی. 1393. تحلیل سازه‌انگارانه روابط مصر و اسرائیل، فصلنامه سیاست جهانی، 3(4): 28- 7.
 قوام، ع. م، جاودانی‌مقدم. 1386. بررسی سازه‌انگارانه بنیادهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول، 1(3): 104 ـ 91.
کرمیان، ک. ه، البرزی. 1394. جنگ رسانه‌ها: چالش الگوی سیاسی مبتنی بر تشیع ایران و الگوی مبتنی بر وهابیت عربستان در بحرین، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 7(24): 214-189.
نیکخواه، ل.1394. ایران و ترکیه تعامل یا تقابل در
www.sahebnews.ir
مجتهدزاده، پ.1386. کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ترجمه و تنظیم: حمیدرضا ملک‌محمدی نوری، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 260.
محمدی، م. 1391. تبعات بحران سوریه بر روابط جمهوری اسلامی‌ایران و ترکیه، مرکز بین الملل صلح.
مسعودنیا، ح. د، نجفی. 1390. سیاست خارجی نوین ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آفاق امنیت، 4(13): 162-137.
مسعونیا، ح. ع، فروغی. م، چلمقانی.1391. ترکیه و بحران سوریه از میانجیگری تا حمایت از مخالفان دولت، مجله: مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1(4): 110-83.
مشیرزاده، ح. 1389. تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، چاپ پنجم، 378 ص.
نقیب‌زاده، ا. 1381. تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات: 294 ص.
هاشمی، م. 1391. هویت و سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد.پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه.، استاد راهنما قدرت احمدیان، مشاور فرهاد دانش‌نیا،436 ص.
وارنر، ر.1389. دانشنامه اساطیر جهان، مترجم ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: انتشارات اسطوره،634 ص.
نگاهی به چالش پیش روی روابط ایران و ترکیه در تاریخ 25/5/1391 www.alef.ir/vdcaiyn6m49ni61.k5k4.html?16wml
ب انگلیسی
 Baroud, R. .october 6, 2011. The Syrian uprising:u.s.follows a failed path http://www.foreignpolicyj ournal. Com /2011 /10/0 6/the
Badran,T . December 1/2011. How assad stayed in power – and how hell try to keep it. http://www.foreignaffairs.com/articles /136707/tony
F. Gregory G. 2014. "Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War", Available at: http://www. brookings.edu/ research /papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-gause (22 July 2014)
Gonzalo Porcel Quero, “Thas Spolle Franco: The Place of History in Making of Foreign Policy”, in:V.Kuballcova(Ed) Foreign Policy in constracted World: International Relations in a Constracted World(M.E).
Sozel,M. 2004.  the future of Turkish foregn policy, in the future of Turkish foreign policy, edited by leonore G.martin and Dimstirc keridi, Cambridge: the MIT press.
Ted H.,1998 “The Promise of Constractivism in International Relation Theory”, International Security, No.3,P.190.
Wagner,D. .september 12, 2011. Turkeys high stakes foreign policy gamble. http://www.foreignpolicyjouranl.com/2011/09/12/turkeys _high stakes _ foreigan _ policy _ gamble/.