دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1395 
هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

صفحه 173-141

قدرت احمدیان؛ فرهاد دانش نیا؛ کرم رضا کرمیان


نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

صفحه 259-261

عنایت اله یزدانی؛ حسن آئینه وند؛ ابوالفضل باقری اژیه