بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جنگ فالکلند در سال 1982 میان آرژانتین و بریتانیا درگرفت. این جنگ توسط آرژانتین آغاز و درنهایت با شکست آرژانتین نیز پایان یافت. در مقاله پیش­رو، نگارندگان قصد دارند به سؤالات زیر پاسخ دهند: 1) علت اصلی وقوع جنگ فالکلند چه بود؟ 2) آیا این جنگ، گزینه‌ای در راستای منافع و اهداف آرژانتین و بریتانیا بوده است یا خیر؟ در راستای پاسخگویی به این دو سؤال، با رویکرد توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه بازی­ها، جنگ فالکلند در سه مرحله (1. انتخاب آرژانتین میان پذیرش وضع فعلی و یا حمله به جزایر،2. واکنش بریتانیا و انتخاب بین واکنش نظامی، تحریم و یا دیپلماسی و 3. در مرحله آخر، پاسخ آرژانتین مبنی بر تخلیه جزایر و ادامه مذاکره و یا جنگ با بریتانیا) قرار می­گیرد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که جنگ به دلیل عدم‌تشخیص مناسبِ اولویت­ها و انتخاب­های طرفین از مرحله اول شکل‌گیری نزاع تا مرحله آخر جنگ، روی داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Causes of Falkland War based on Game Theory

نویسندگان [English]

  • Taha Akrami 1
  • Mohammad Reza Saeid Abadi 2
چکیده [English]

Falkland war happened in 1982 between Argentina and Britain. In the current article, the authors try to answer the following questions: 1) what was the real aim of the war? 2) Was it in line with their interests or not? In order to answer these two questions, by adopting a descriptive analytical approach and considering game theory as our framework and dividing the war into three steps (1. Argentina chooses between the current state and attacking the Islands, 2. Britain’s reaction and its decision on whether to show a military response, impose sanctions or diplomatic responses, 3. In the final phase it is time for Argentina’s response and its decision between leaving the Islands and continuing negotiations or war with Britain). The results show that Falkland war happened because of misperceptions and misunderstanding of the other player’s priorities and choices from the very first step of the war till its end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Falkland War
  • Misperception
  • Sovereignty
  • Britain
الف- فارسی
حاتمی، م. 1389، نظریه بازی­ها در روابط بین‌الملل، فصلنامه اسلام، سیاست و ساختار بین‌الملل، سال اول، شماره 1، صص 167-190.
دوثرتی، ج. و رابرت فالتزگراف 1382، نظریه­های متعارض در روابط بین­الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: انتشارات قومس.
زمانی، ن. 1391، چشم انداز تنش میان آرژانتین و انگلیس در مورد حاکمیت جزایر فالکلند مالویناس، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، شماره 2، صص 513-546.
سوری، ع. 1391، نظریه بازی­ها و کاربردهای اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.
سیف­زاده، ح. 1393، نظریه پردازی در روابط بین‌الملل: مبانی و قالب‌های فکری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت.
کامران د، حسن و افشین متقی و مصطفی رشیدی 1390، حضور اسرائیل در قفقاز و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با کاربرد نظریه بازی‌ها. فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، سال 9، شماره 28، صص 59-80.
نویدی، ح و سعید کتابچی و معصومه بیدگلی 1390 مدخلی بر نظریه بازی­ها، تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.
ب- انگلیسی
Atique, F. 1984. The Falkland Crisis: The Rights and the Wrongs by Peter Calvert. Pakistan Horizon, 128-130. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41393692
Beck, P. 1983. Britain's Antarctic Dimension. International Affairs Royal Institute of International Affairs 1944, 593, 429-444.
Beck, P. 2014. The Falkland Islands as an International Problem Routledge Revivals. Routledge..
Collier, S. 1983. The First Falklands War? Argentine Attitudes. International Affairs Royal Institute of International Affairs 1944-, 59, 459-464.
Deutsch, K W. 1988. The Analysis of International Relations. USA: Printice Hall International Editions.
Franks, B, Nairne, Patrick., Rees, Merlyn. 1983. Falkland Islands Review the Franks Report. Her Majesty's Stationery Office.
Freedman, L., & Stonehouse, V. G. 1991. Signals of War: The Falklands Conflict of 1982. Princeton University Press.
Friedman, N. 1983. The Falklands war: Lessons learned and Mislearned. Orbis.
Gamba, V. 1987. The Falklands/Malvinas War: A Model for North-South Crisis Prevention. Unwin Hyman.
Goebel, J. 1982. The Struggle for the Falkland Islands: A Study in Legal and Diplomatic History. Yale University Press.
Goldblat, J. Millan, Victor. 1983. The Falklands/Malvinas Conflict:A Spur to Arms Build-ups Stockholm International Peace.
Great Britain: Parliament: House of Commons. 1982. Falklands Campaign: A Digest of Debates in the House of Commons, 2 April to 15 June 1982. London: Stationery Office Books.
Gustafson, L. S. 1988. The Sovereignty Dispute over the Falkland Malvinas Islands. Oxford University Press.
Hastings, M,. Jenkins, Simon. 1984. The Battle for the Falklands. W. W. Norton & Company.
Hipel, K. W. 1988. Hypergame Analysis of the Falkland/Malvinas Conflict. International Studies Quarterly, 323, 335-358.
M. H. Jr, Alexander. 1984. Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy. Scribner.
Martin, L. 1992. Institutions and Cooperation: Sanctions during the Falkland Islands Conflict. International Security, 164, 143-178.
Osborne, M. J., Rubinstein, Ariel. 1998. A Course in Game Theory. London: The MIT Press.
Rapoport, A. 1970. N-Person Game Theory. Michigan: The University of Michigan Press,.
Saaty, T. L. 1983, March. Conflict Resolution and the Falkland Islands Invasions. The Institute of Management Sciences, 68-83.
Sexton, T. R. & Young, Dennis.R. 1985. Game Tree Analysis of International Crises. Journal of Policy Analysis and Management, 43, 354-369.
Shubik, M. 1982. Game Theory for Social Sciences. Cambridge: MIT Press.
Troy, B. 2010. Conventional deterrence and the Falkland Islands conflict. Monterey, California.: Naval Postgraduate School.
United Nations. 2014, June 26. Retrieved from Special Committee on Decolonization Approves Text Reiterating Need for Talks as Only Way to Resolve Falkland Islands Malvinas Question
             http://www.un.org/press/en/2014/gacol3271.doc.htt.