فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 ذانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در حوزه مطالعات بین الملل غالباً قدرت مادی و سخت هسته اصلی و تعیین‌کننده میزان قدرت و نوع روابط میان دولت‌ها بوده است. اما پس از جنگ سرد، قدرت مادی به‌تنهایی پاسخ گوی نیاز جوامع انسانی نیست و شکل دیگری از قدرت که پایه‌های آن را مبانی ارزشی- هویتی و فرهنگی تشکیل می‌دهد، اهمیت  بیشتری یافته است. فرهنگ و روابط فرهنگی ‌چنان در ابعاد همه‌جانبه زندگی دولت- ملت‌ها تنیده شده‌ است که امروزه روابط بین‌الملل را روابط میان فرهنگ‌ها تعبیر می‌کنند. کشوری موفق است که بتواند از طریق فرهنگ، ارزش‌ و ایدئولوژی خود اندیشه و ترجیحات دیگر دولت- ملت‌ها را تحت­تاثیر قرار داده و گفتمان و نظم بین‌الملل را در جهت مبانی فرهنگی- ارزشی خود هدایت کند. نظر به اهمیت نقش قدرت دولت‌ها در تنظیم روابط خارجی و چرخش قدرت از نوع سخت به نرم، این مقاله تمرکز را بر بررسی یکی از ابعاد مهم قدرت نرم در روابط میان کشورها و افزایش پرستیژ و قدرت دولت‌ها در نظام بین‌المللی بنانهاده، سوال اصلی این است که فرهنگ و مولفه­های فرهنگی چگونه می‌توانند در افزایش قدرت در تعاملات میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی موثر واقع شوند؟ این نوشتار به‌مثابه تحقیقی بنیادی با رویکرد تحلیلی تبیینی و استفاده از داده‌های کتابخانه­ای و اسنادی، به شناسایی عناصر فرهنگی و تحلیل رابطه این عناصر با افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت می‌پردازد و نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه می‌توانند به‌واسطه هنجارهای معنایی و گفتمان‌های ارزشی، روابط خود با دیگر دولت‌ها را در جهت اهداف و منافع و درنتیجه افزایش قدرت نفوذ خود مدیریت نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and Power in International Relations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hoossein Jamshidi 1
  • Farzaneh Naghdi 2
چکیده [English]

Material, hard power has been situated in the core of International studies in terms of power relaions and domination. After the Cold War, material power could no longer meet the needs of human communities. Nowadays, a different type of power, principles of which are based on identity and cultural-values, is more accredited. Culture and cultural ties are so integrated into the nation-states’ lives that international relations are currently defined through interaction of cultures. Successful Government is the one which affects nation-states’ preferences and interests and shapes the international order as well as shared discourse through instituting its own culture, values and ideology. Considering the role of power in establishment of international relationships, as well as the evolution of power from hard-to-soft, this article focuses on the investigation of one of the most important dimensions of soft power in relations among countries and its effects on enhancement of the states’ prestige and power in the international system. The main question is: “How would culture and cultural factors help the increase of power in international interactions among nation-states and organizations?” Collecting the library- based data and documented facts, the article, based on a descriptive- analytical approach, pinpoints cultural factors and explores the relationship between such fators and enhancement of states’ power. It discusses how states can affect semantic norms as well as valued discourses and manage their foreign relations in the pursuit of their own objectives and interests and, consequently, increase the states’ power of influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Soft Power
  • culture
  • cultural relations
  • International relations
آش‍وری‌، د.‌ 1386،ت‍عری‍ف‌ه‍ا و م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ره‍ن‍گ، تهران: انتشارات آگه.
احمدزاده، ر. و محمدصادق اسماعیلی. 1387، "فرهنگی شدن سیاست خارجی؛ رویکردی نرم افزارانه، در قدرت نرم، فرهنگ و امنیت" در مجموعه مقالات همایش بسیج و قدرت نرم، جلد 3، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 41-76.
اشتریان، ک. 1386، "متغیرها و شاخص های ارتباطات بین‌المللی" در  مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، تهران: الهدی،  241–25.
افتخاری، ا. 1386، "تغییر در فرهنگ سیاست خارجی؛ بازیابی جایگاه فرهنگ در سطوح سه‌گانه سیاست خارجی در دوره پس از جنگ سرد" درمجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی  تهران: الهدی،  119–149.
افتخاری، ا.  1387، قدرت نرم؛ فرهنگ و امنیت، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، دانشگاه امام صادق.
افتخاری، ا. 1388، دیپلماسی نوین؛ رویکردی ایرانی در دیپلماسی عمومی نوین؛ قدرت نرم در روابط بین‌الملل، تهران: دانشگاه امام صادق و دبیرخانه همایش عملیات روانی.
افتخاری، ق. 1386، "جهانی‌شدن فرهنگ و دگرگونی های روابط بین‌الملل" درمجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، تهران: الهدی، صص 17–25.
البرزی، م. 1368، ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن 20، تهران: سفیر.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 1390، تقارب فرهنگ ها: رویکرد اسلامی- ایرانی (همایش -دی 1389)، ویرایش مریم گلبازگیر، تهران.
پیچ، ر. 1386، "مبانی مابعدالطبیعی فرهنگ و اهمیت آن برای سیاست خارجی" در مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، ترجمه احمد رجبی، تهران: الهدی،  27–42.
­خانی، م. ح. 1384، "دیپلماسی فرهنگی و جایگاه  آن در سیاست خارجی کشورها"، در: دوفصلنامه  دانش سیاسی، شماره  دوم، پاییز و زمستان، صص135-148.
خانی ،م.ح.1386، "نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی (با تاکید بر سیاست خارجی ایالات متحده امریکا" درمجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، تهران: الهدی، 225–240.
دسایی، ض. 1385، "سهم هنرمندان ایرانی در خطاطی اسلامی هند" درمجموعه مقالات فرهنگی 1 (ایران و هند)، ویرایش علی دهگاهی، ت‍ه‍ران‌: الهدی،  156–169.
رضایی، ع. و قاسم ترابی، 1389، "تبیین جایگاه فرهنگ در نظریه‌های سیاست و روابط بین‌الملل"،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،  شماره سیزدهم،  54–82..
ریوز، ج. 1387،فرهنگ و روابط بین‌الملل، ترجمه محسن بیات، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
زهره­ای، م. 1389، درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی‌شدن فرهنگ، تهران: گاج.
ستاری، ج. 1361، نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب، تهران: توس.
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح. 1388، فرهنگ گرایی جهانی‌شدن و حقوق بشر،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین  المللی وزارت‌ ام‍ور‌خ‍ارج‍ه‌
سیفی، ی. 1390، جایگاه قدرت نرم در استراتژی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه (۲۰۰۰ تا۲۰۱۰)، پایان نامه دفاع از کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیعی، ن. و ف . رضائی.1391، «نقد و ارزیابی سازه ­انگاری»، در فصلنامه پژوهشهای سیاسی، شماره4، تابستان، 63-85.
صالحی­امیری، ر. 1386، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: ققنوس.
صدیقی، ز. و تی. ان. دیواره. 1385، "تاثیر زبان فارسی بر زبان هندی (بنگالی- دکنی)"، ترجمه اسلم خان در مجموعه مقالات فرهنگی 1 (ایران و هند) ، ویرایش علی دهگاهی تهران: الهدی،  111–126.
گورکر، ان. اس. 1385، "سهم هندوان در زبان و ادب فارسی" ترجمه علی رضا کاربخش در مجموعه مقالات فرهنگی 1 (ایران و هند)، ویرایش علی دهگاهی، تهران: الهدی، تهاجم فرهنگی،  94-110.
متقی، ا. 1391، روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی امریکا، تهران: ساقی.
محروس، ع. 1390، "بعد دینی در مطالعه روابط بین‌الملل" ترجمه وحید مرادی درروابط بین‌الملل، رویکردی دینی و تمدنی، تهران: دانشگاه امام صادق،  91–167.
محسنیان­راد، م. 1386، "تحولات جهانی‌شدن و آینده ارتباطات میان فرهنگی" در مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی،  تهران: الهدی،  43–81.
مصفا، ن.1386، "نقش سازمان‌های غیردولتی در روابط فرهنگی بین‌المللی" در  مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، تهران: الهدی،  396–414.
ملیسن، ژ. و همکاران. 1388، "دیپلماسی عمومی نوین؛ از تئوری تا عمل" دردیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی و رضا کلهر  تهران: دانشگاه امام صادق و دبیرخانه همایش عملیات روانی.
موکو، س. و تامپسون، ک. 1374، "دیپلماسی فرهنگی"،  ترجمه محمد علی شعاعی، در آشنایی با مفاهیم فرهنگ و روابط فرهنگی ، ویرایش هوشنگ فرخجسته  و ناهید فرشادمهر، تهران: مرکز مطالعات تحقیقات فرهنگی بین‌المللی،  71–87.
میردار، ش. 1383، "کارکردهای تربیت بدنی و ورزش در گفتگوی تمدن‌ها"،  در مجموعه مقالات همایش بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها از منظر جوانان، تهران: الهدی، 107–118.
نای، ج. اس. 1387، قدرت در عصر اطلاعات از واقع‌گرایی تا جهانی‌شدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی‏.
نای، ج. ، رابرت پاپ و دیگران. 1392،  قدرت و موازنه نرم در سیاست بین‌الملل، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ندوشن، م. 1371،  فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران: یزدان.
نقوی، ح. 1385، "جشن نوروز در پاکستان و هند" در مجموعه مقالات فرهنگی 1 (ایران و هند)، ویرایش علی دهگاهی، تهران: الهدی،  172–184.
نقوی، ع. 1385، "سیری در اندیشه‌های اسلامی معاصر هند، سید جمال‌الدین اسدآبادی" در  مجموعه مقالات فرهنگی 1 (ایران و هند)، ویرایش علی دهگاهی، تهران: الهدی،  1–71.
نوروزی، ح. 1386، "ایران و رژیم‌های بین‌المللی مبادلات فرهنگی" درمجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی ، تهران: الهدی،  363–394.
هام، پ. 1388، "قدرت، دیپلماسی عمومی، صلح و آرامش آمریکایی"، ترجمه سید محسن روحانی و رضا کلهر دردیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل ، تهران: دانشگاه امام صادق و دبیرخانه همایش عملیات روانی.
همایون، م. 1386، "جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران: میان اقتصاد و فرهنگ"، درمجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی ، تهران: الهدی،  329–361.
هوکینگ، ب. 1388، "بازاندیشی در دیپلماسی عمومی نوین"، ترجمه سید محسن روحانی و رضا کلهر، در دیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل، تهران: دانشگاه امام صادق و دبیرخانه همایش عملیات روانی،  . 80–85
ونت، ا. 1384، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
یاسوشی، و. و کانل، د. م. 1389،آموزش عالی، فرهنگ‌عامه قدرت نرم،  ترجمه سید محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق
Akmehmet, M.H. 2011, "Soft and Normative Power : The Importance and Power of Attraction in International Politics and Economics" Washington, DC: The International Symposium on Cultural Diplomacy (May 18-21, 2011).
Baldwin, D.A. 2007, "Power and International Relations in Walter Carlsnaes", Thomas Risse, and Beth A. Simmons (Eds.), Handbook of International Relations, London:SAGE, 273-297.
Berenskoetter, F. 2007, “Thinking about power”, In F. Berenskoetter & M. J. Williams (Eds.), Power in World Politics, New York: Routledge, 1–22.
Cooper, R. 2004, “Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy”, American Power in the 21st Century, 167–180.
Cummings, M. C. 2003, Cultural Diplomacy and the US Government: A Survey, Washington DC: Center for Arts and Culture.
Einbinder, M. 2013, Cultural Diplomacy Harmonizing International Relations through Music, M.A. Thesis, New York University: Gallatin School of Individualized Studies.
Eriksen, Th. & Neumann, I. B. 1993, “International relations as a cultural system”, Cooperation and Conflict, 28(3), 233–264.
Grieco, J. M. 2007, “Structural realism and the problem of polarity and war”, In F. Berenskoetter & M. J. Warren (Eds.), Power in World Politics, New York: Routledge, 64–82.
Huntington, S. P. 1993, “The Clash of Civilization?”, Foreign Affairs, 72:3, doi:10.2307/1252166.
Iriye, A. 2009, Power and Culture: The Japanese-American War, 1941-1945, Cambridge: Harvard University Press.
Kang, H. 2013, Reframing Cultural Diplomacy: International Cultural Politics of Soft Power and the Creative Economy, Dissertation for Phd., King’s College London: Culture, Media & Creative Industries, 1–14.
Karacasulu, Nilüfer
Karacasulu, N. and Elif Uzgören. 2007, "Explaining Social Constructivist Contributions To Security Studies". Perceptions, (Summer-Autumn), 27–48.
Lantis, J. S. 2006, "Strategic Culture: From Clausewitz To Constructivism", Washington, DC.
Lemke, D. 2010, “Dimensions of Hard Power: Regional Leadership and Material Capabilities”, Regional Leadership in the Global System: Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers, (September 2008), 31–50.
Morgenthau, H. J. 1973, Politics among nations: the struggle for power and peace, New York‏: Random House.
Nye, J. S. 2006, Soft Power, Hard Power and Leadership, 1–23, Retrieved from http://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf.
Nye, J. S. 2007, “Notes for a soft-power research agenda”, In F. Berenskoetter & M. J. Williams (Eds.), Power in World Politics, Oxon: Routledge, 162–171.
Pallaver, M. 2011, Power and Its Forms: Hard , Soft, Smart,  M.A. Thesis in International Relations, London: The London School of Economics and Political Science.
Reeves, J. 2004, Culture and International Relations, New York: Routledge.
Rösch, F. J. 2011, Hans J . Morgenthau , the “ marginal man ” in International Relations, A “Weltanschauungsanalyse ”, Dissertation for Phd. In Philosophy, London: Newcastle University, School of Geography, Politics, and Sociology
Said, A. 2012, “Uprising in Egypt: America in the Egyptian revolution”, SSRC, Retrieved from http://blogs.ssrc.org/tif/category/uprising-in-egypt/ 16.07.2012.
Schmidt, B. C. 2007, “Realism and facets of power in international relations”, In F. Berenskoetter & M. J. Williams (Eds.), Power in World Politics, New York: Routledge, 43–63.
Schneider, C. P. 2005, “Culture Communicates: US Diplomacy That Works”, In J. Melissen (Ed.), The New Public Diplomacy, The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations, Hampshire: Palgrave macmillan, 147–168.
Wilson, E. J. 2008, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, doi:10.1177/0002716207312618.