دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، خرداد 1396 
تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه‌های امنیتی مناطق

صفحه 43-78

10.22124/wp.2017.2386

محمدرضا دهشیری؛ سید محمد حسینی؛ صارم شیراوند؛ سید مصطفی حسینی