کاربست نظریه ریتبرگردر فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی؛ نمونه پژوهشی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یا موقعیت یاد می کند. رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی، بر انگاره ها و اندیشه های مشترک تاکید ورزیده و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته می داند. رویکرد هژمونیک که بر اساس آن، سازمان های بین المللی، چیزی جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون، که از قبل تاسیس سازمان هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برده و رویکرد مسئله محور، که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو برای حل مشکلات مشترک می داند. از آنجاکه نظریه ریتبرگر، نظریه ای عام و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش حاضر این است که،باکاربست  نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا، چه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آید؟انگاره نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن و نقش متفاوتی برخوردارند. از اینرو در تخصیصی بر نظریه ریتبرگر،جایگاه و اهمیت سه موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rittberger’s Theory Application on the Formation Process of International Organizations Case Study: European Union

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ranjkesh 1
  • Reza Aghaei Mazraji 2
چکیده [English]

This study aims to assess the process of formation in European Union according to problem-oriented, cognitive as well as hegemonic approaches. Constructivist scholars believe in cognitive approach, which is based on shared ideational issues and images rather than mere emphasis on material forces and circumstances. It argues that formation of international institutions depends on the existence of a consensus of values and norms. Realist scholars believe in hegemonic approach. According to the approach, international organizations are nothing but expression of interests of dominant powers. Hegemonic states establish international regimes and organizations to develop its values and interests within the international system. Problem-oriented approach has been expressed in the context of liberal viewpoints. According to this approach, establishing international organizations is resulted from cooperation among member states for solving shared problems, which begins with cooperation in economic issues, and may ultimately involve political matters as well. As Rittberger’s theory is a general theory which argues that it can explain the formation of different types of organizations, thus forthcoming question in this study is: which parameters are the outcome of applying Rittberger’s theory on the process of formation in European Union within the aforementioned positions or approaches? It seems that universal principles and norms, the role of hegemonic powers as well as the need for a solution to solving common problem and cooperation among European states has influenced the formation and development of EU .The method of collecting data is based on library sources and the method for analyzing data is descriptive-analytical

کلیدواژه‌ها [English]

  • international organizations
  • European Union
  • cognitive approach
  • hegemonic approach
  • problem-oriented approach
آقایی، سید داود و نیکنامی، رکسانا. 1394، رویکرد اتحادیه اروپا در برابر بحران منطقه یورو، فصلنامه سیاست،  دوره 45، شماره 1.
اسکندریان، مهدی. 1382، کتاب اروپا: ویژه اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و   تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
بارکین، ساموئل. 1393، جایگاه سازمان های بین المللی در جهان امروز، ترجمه مصطفی انتظار المهدی و    عبدالمجید سیفی؛ تهران: انتشارات کویر.
بزرگمهری، مجید و عباس پور باغابری، عباس.1393، بررسی روابط اتحادیه اروپا و ناتو؛ چالش ها و فرصت های موجود، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 3.
جکسون، رابرت. 1385، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه احمد تقی زاده و حسن سعید کلاهی، تهران:                    انتشارات میزان.
خالوزاده، سعید و کیانی، داود.1387، اتحادیه اروپا و نظام بین الملل، پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره 16.
خالوزاده، سعید. 1388، اتحادیه اروپایی، تهران: انتشارات سمت.
رحمانی، علی1389 ،کتاب آلمان،تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
زنگنه،حمید1387،اتحادیه اروپا؛از معاهده نیس تا  لیسبون،تهران:دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
صدر، جواد. 1371، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
قوام، عبدالعلی. 1384، روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
قوام، عبدالعلی و کیانی، داود. 1389، اتحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده               مطالعات             راهبردی.
کریمی، هوشنگ. 1387، جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین الملل در حال تکوین: موانع و چالش ها،        فصلنامه       سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره 3.
کیانی، داود. 1387، هویت نقشی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل، پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره 16.
کیت اس پیس، کلی. 1387، سازمان های بین المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
لافه بر، والتر 1376، پنجاه سال جنگ سرد، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: انتشارات مرکز.
مجیدی، محمدرضا و ثمودی، علیرضا. 1392، روابط اتحادیه اروپا با قدرت های نوظهور؛ چالش ها و  اختلافات، پژوهش نامه روابط بین الملل، دوره 6، شماره 22.
مسائلی، محمود. 1387، اتحادیه اروپا: از بنیان های نظری تا وضعیت حاضر، تهران: انتشارات وزارت              امور خارجه.
منصفی، ابولقاسم. 1358، سازمانهای بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
مولایی،عبادالله1391،پدیدارشناسی هویت اروپایی اتحادیه اروپایی،تهران:دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
نقیب زاده، احمد. 1382، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشر قومس.
واعظی، محمود. 1389، همگرایی اروپایی: روندهای نوظهور، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مرکز تحقیقات استراتژیک.
 
Coase, Ronald, 1960. The Problem of Social Cost, in: Journal of Law and    Economics, 3, 1-44.
Courncross at als, Alec, 1976, Strategic Pour l, Europe, Paris, PUF.
Daltrop Politics and the European Community Longman Group UK Limited,   1986, p.1.
Dinan, D. 1994. The European Community, 1978-93, Annuals of American  Academy of Political and Social Science, Vol.531.
EC Directorate General – Economic and Financial Affairs, 2007. Annual   Report on the EURO Area 2007, European Economy, NO.5, 2007.
Fontaine, Pascal. 2000. A New Idea for Europe, Brussels: European Commission, Second edition, January.
Gaisoreck, M, Smith ,A and Venables, A, 2002. The benefits to the UK of    joining the EU: An Imperfect Competition CGE Analysis, Journal of   Common Market Studies Vol 23(4).
Hass, Peter M, 1989. Do Regimes Matter? Epistemic Communities and   Mediterranean Pollution Control, in: International Organization, 43: 3, 377-403.
Jack, Plamo C, and Othon Roy, 1992. The International Relations Dictionary    Fourth Edition, Published by ABC-Clio, USA, under: Trade Policy:  Autarky.
Jeffery, Harrop, 1989. The Political Economy of Integration in the European      Community Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.
Keohane, Robert O. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in the    World Political Economy, Princeton, NJ: Princeton University Press, 54:   1, 1-41.
Klaus Dieter, Borchardt, 1995, L unification Europeenne, Luxembourg:                                        Documentation Europeenne.
Louis Quermonne- Jean. 1994. Histoire de L Europe, Hachhette.
Mowle, Thomas S. 2004. Allies at Odds? The United States and the European   Union. New York: Palgrave.
Opeur, au service de l union europeenne, Luxembourg: office des publication   offecielles des Communautes, 1996.
Richard Mc Allister, 1997.  From EC TO EU: An Historical and Political Survey.
Risse, Thomas. 2000. Lets Argue: Communicative Action In World Politics, in:   International Organization, 54: 1, 1-41.
Ubertazzi, Benedette. 2004. The End of  ECSE, European Integration online  Papers (EIOP), Vol.8, NO.20, http://eiop.or.at/eiop/text/2004-020a.htm.
Zorgbib, Charles. 1993. Histoire de la Canstruction Europeenne, PUF. Pp. 25-27.