نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی وسازوکار مبارزه با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

نقض گسترده حقوق وآزادی های اساسی بشر ازجمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی ، عدم رواداری وتحمل دربرخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و...)، به حاشیه راندن هرگونه صدای مخالف ،یکی ازموجبات اساسی نضج وگسترش خشونت واقدامات تروریستی است. اما اعمال خشونت آمیزی که عموماً تروریسم نامیده می شود مستقیم وغیر مستقیم – باعث نقض حقوق بشروآزادی های بنیادین شهروندان می شود.از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرائم تروریستی باید به صورت سامانه مند ومداوم صورت گیرد ومستلزم اتخاذ تدابیرنسبتاً شدید (درمقایسه باسایر جرایم ) است، همواره این نگرانی وجود داردکه دولت ها(حتی سامانه های مبتنی برمردم سالاری وحاکمیت قانون ) ازمسیراعتدال وعقلانیت خارج شده ودرچارچوب مبارزه باتروریسم، خود مرتکب نقض ویا تحدیدحقوق بشر شوند. سوال محوری این مقاله پیرامون بررسی ابعاد نقض حقوق بشر درپدیده تروریسم با تکیه بر نظریه سازه انگاری بررسی می شود.  در این تحقیق، با رویکردی تبیینی و تکیه بر اسناد، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه وسازوکارمبارزه با آن  نیز در مواردی با نقض حریم وحقوق فردی،  ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights, the victim of terrorism and of mechanisms to combat it

نویسندگان [English]

  • Majid Bozorgmehri 1
  • Mahsa Kiarostami 2
چکیده [English]

Terrorism clearly has a very real and direct impact on human rights, with devastating consequences for the enjoyment of the right to life, liberty and physical integrity of victims. In addition to these individual costs, terrorism can destabilize Governments, undermine civil society, jeopardize peace and security, and threaten social and economic development. All of these also have a real impact on the enjoyment of human rights . In recent years, however, the measures adopted by States to counter terrorism have themselves often posed serious challenges to human rights and the rule of law. Some States have engaged in torture and other ill-treatment to counter terrorism, while the legal and practical safeguards available to prevent torture, such as regular and independent monitoring of detention centers, have often been disregarded This paper has been prepared with the aim of strengthening understanding of the complex and multifaceted relationship between human rights and terrorism. It identifies some of the critical human rights issues raised in the context of terrorism and highlights the relevant human rights principles and standards which must be respected at all times and in particular in the context of counter-terrorism. Based on two theoretical debates, i.e realism and constructivism, we have developed our discussion. The research is characterized with an analytical –descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Human Rights
  • Counter Terrorism
امیر ارجمند. اردشیر و محسن عبداللهی. 1386. "اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم" نامه حقوقی، 64. ج3. ش 2. 1386. صص 51-80
خداوردی ، حسن (1385)"تروریسم وحقوق بشر" ، ویژه نامه علوم سیاسی  علوم سیاسی دانشگاه آزاد آشتیان سال 1385 پیش شماره 1.
زمانی ، نادر(1390)"مقابله با تروریسم : تبیین معیاراقدام درپرتو حقوق بشر، در"عباسعلی کدخدایی ونادرساعد ، تروریسم ومقابله با آن ، تهران : نشرمجمع جهانی صلح اسلامی.
فاگان ، اندرو (1384)"مفهوم حقوق بشر"، ترجمه ای امیرغلامی ، درج شده درسایت سکولاریسم برای ایران
فرنام، ثریا. 1393. " قانون پاتریوت ونقض آزادی های مدنی درآمریکا" ، موسسه مطالعات آمریکا 20 اردیبهشت 1393
 
طرازکوهی ،حسین وعلی شبستانی (1390)"مقابله با تروریسم درپرتو سیاست های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران "، مجله سیاست دفاعی. سال 19, شماره 76 (1390)
کارگری ، نوروز(1390)" تروریسم وحقوق بشر"، فصلنامه تعالی حقوق ، سال چهارم.
دانشنامه ویکی پدیا  (2015)"حقوق بشر "، 25 مارس.
متقی، ابراهیم و صمد ظهیری ، فاطمه چلائیان.  تروریسم و جنبش های اجتماعی-سیاسی جدید. فصلنامه سیاست. دوره 29. ش 1. بهار 1388. صص  284-261
 
مستقیمی ،بهرام وروح الله قادری کنگاوری (1390)" نقض حقوق بشروگسترش تروریسم "، فصلنامه سیاست ، مجله ی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی . مقاله 14، دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 251-270
ناجی راد ، محمد علی (1387)" جهانی شدن تروریسم" ، تهران : وزرات امورخارجه ، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی
نمامیان ، پیمان (1388)"بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم دراسناد بین المللی "، فصلنامه حقوق ومصلحت (مجله ی کمیسیون حقوقی وقضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ).
هافمن ، پل (1385)"حقوق بشروتروریسم "،ترجمه ای علیرضا ابراهیم گل ، نشریه مرکزامورحقوقی بین المللی معاونت حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری.
یزدانی. عنایت الله و رویا نژادرندیه،1393 . نگاهی سازه انکارانه به ظهور پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه (با تاکید بر پیدایش داعش در منطقه) فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین.
http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=119
Boven .Theovan. 2004. Report of the UN Special Rapporteur on the Question of Torture and Other Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment (2004 )  ,doc.E/CN.4/2004/56/Add.1, para1813, available at< www.osce-org /odihr>.
 
Dod (2001)"Department of Defense .Dictionary of Military and Associated Terms"
 
ECHR. 2010. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Rome, 4.XI.1950 .Last amendment is 2010.  European Court of Human Rights.(ECHR) Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex Design: © ECHR - Photo: © Shutterstock www.ec hr.coe.int
The Inside of HISTORY Newsletters. Oklahoma City bombing
http://www.history.com/topics/oklahoma-city-bombing
The Institute for Economics and Peace (IEP) . Global Terrorism Index. 2014.
 
Institute for Conflict Management and South Asia Terrorism Portal.2016 http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/annual_casualties.htm. 3,3701,8211,591763662232
 (ICCPR)1966.  International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49
HRC, General Comment (1984)  No. 13- Equality before the courts and the right  to a fair and public hearing by an independent court established by law (Art. 14), 13 April, para. 1, available at (www.osce.org /odihr).
  Human Rights News 2002"U.S. Officials Misstate Geneva Convention Requirements".. 28 January 2002. Retrieved 17 March 2006.
 HRC, General Comment (1992) No. 21, concerning humane treatment of persons  deprived of liberty (Art. 10), 10 April, para.3, available at (www.osce.org /odihr).
HRC, General Comment (1984)  No. 13- Equality before the courts and the right  to a fair and public hearing by an independent court established by law (Art. 14), 13 April, para. 1, available at (www.osce.org /odihr).
 
Jahangir. Asma (2003) Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary  Executions, , doc. E/CN.4/2003/7, 22 December 2003, paras. 27-29, available at< www.osce-org /odihr>.
Neil A. Lewis,. (30 November 2004). "Red Cross Finds Detainee Ause in Guantánamo". The New York Times. Retrieved 15 March 2006.
 
Nickel, James (1987) ,"Declaration of Human Rights Making Sense of Human  Rights: Philosophical Reflections on the Universal" , Berkeley: University of California Press.
 
Nacos, Brigitte L (2008),"Terrorism and Counter Terrorism :Penguin Academics."
 
OSCE/ODIHR (2007),Countering Terrorism Protecting Human Rights, available at:<www.osce.org/odihr>.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2007-8), Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, available at:<http://www.hrw.org>.
 
Oxford (1993) Advanced Learners Dictionary.
 
(OUNHCHR)2008. Office of the United Nations High Commissioner for Human Right. Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism. Fact Sheet No. 3 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 8–14, Avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10
Switzerland. ISSN 1014-5567. 2008. P.1
"Press Release 04/70: The ICRC's work at Guantanamo Bay". International Committee of the Red Cross. 30 November 2004. Retrieved 15 March 2006.
Report on Terrorism and Human Rights, (2002):Para.53 ,available at  <www.Human _ Rights 3/5694-8 .pdf>.21.
Reuters. 2007. "Guantanamo Tactics 'Tantamount to Torture' -NY Times". Reuters. Archived from the original on 8 December 2004. Retrieved 5 July 2007.
 Scheinin. Martin.2005. Report by the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism (2005) , , doc. E/CN.4/2006/98, 28 December, para. 56 (c) and more recently in  doc.A/61/267,16 August 2006, para. 28, available at< www.osce-org /odihr>.
Theovan  Boven.2004.  Report of the UN Special Rapporteur on the Question of Torture and Other Cruel,Inhuman or DegradingTreatment or Punishment (2004 ),doc.E/CN.4/2004/56/Add.1, para1813, available at< www.osce-org /odihr>.
 
The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism)
(Cong. Rec., 10/25/01 https://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf
White ,Katherine (1999)," Crisis of science: Reconciling Religious Health  Care Providers' Beliefs and Patients' Rights", Stanford Law Review 51: 1703–1724.