تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه‌های امنیتی مناطق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه زنجان

چکیده

امنیت منطقه­ای که از جمله مفاهیم محوری مکتب کپنهاگ و مورد تاکید باری بوزان و الی ویور را تشکیل می­دهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه­های منطقه­ای را بسیار حائز اهمیت می­پندارد. به­عبارتی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه­هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه­های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری­جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امنیت منطقه­ای چه تاثیری بر الگو­های رفتاری مناطق و مجموعه­های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه­ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بیناذهنی بودن امنیت، رژیم­های امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه­های امنیتی منطقه­ای می­گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه­ای بر رفتارشناختی مجموعه­های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیم­های امنیت منجر به  شکل­گیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه­ای گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Regional Security on behavioral of regional Security Complexes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dehshiri 1
  • Seyed Mohammad Hoosseini 2
  • sarem Shiravand 3
  • Seyed Mostafa Hoosseini 4
چکیده [English]

Regional security and security complex theory that forms the central concepts of Copenhagen school and Barry Buzan and Weaver, consider the proximity and the interdependence of security in regional clusters very important. In other words, because of the importance of components such as openness, boundaries, anarchic structure, polarity and social construction, meme of security complex in different regions and adopt a solidarity approach among themselves and contrast with others has been prominent more than before. Accordingly, this research seeks to answer this question that what is the effect of regional security and security complex theory on regions meme and its security complex? The research hypothesis is that regional security based on components of intersubjective, power-security equation, defense – security, on one hand and security complex theory based on drawing friendship- enemy pattern, the importance of security regulations, make-up units and the distribution of power among them, on the other hand, drawing meme of security complex in regions. This paper based on descriptive and analytical methods and collecting information from library and Internet resources has checked the concept of regional security and based on the impact of these concepts on regions meme has achieved this result that the importance of security Protection in the Regions from actors and their imagination for self-defense on the basis of friendship and enmity and collaboration in terms of security regimes and finally the formation of mentality and their performance in term of security complex, leads to the application of these concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Security
  • Security complex theory
  • Security Regimes
  • Classic and Regional Security Complex
آذرشیب، محمدتقی.1390. الزامات امنیت منطقه­ای و استراتژی امنیتی در خاورمیانه، قابل دسترسی در سایت:
http://modiranrahbordi.ir/2015/08/24, accessed on 2017/1/7.
ابراهیمی، نبی­الله.1386. «تاملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 2.
بوزان، باری.1378. مردم، دولت­ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
بوزان، باری و الی ویور.1388. مناطق و قدرت­ها، ترجمه رحمان قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری و ویور، الی و دو ویلد، پاپ.1386. چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری.1391. منطق امنیت منطقه­ای در جهان پس از جنگ سرد، مجموعه کتاب­های منطقه گرایی نو.
بیلیتس، جان و اسمیت، استیو.1383. جهانی شدن سیاست: روابط بین­الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه­چمنی و همکاران، تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
داداندیش، پروین و کوزه­گرکالجی، ولی.1389. «بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای با استفاده از محیط امنیتی منطقه قفقاز جنوبی»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56.
سازمند و قنبری، بهاره و لقمان.1391. «آمریکا و رویکرد تلفیقی به امنیت بعد از حادثه 11 سپتامبر:مطالعه موردی: رویکرد نوین امنیتی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات منطقه­ای: آمریکا شناسی- اسراییل شناسی، سال سیزدهم، شماره 3.
سیمبر، رضا.1379. «بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بین­الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره3.
عباس­زاده، مرتضی و نوروزی، رحیم.1393. تامین امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر روند مذاکرات هسته­ای(در چاچوب مکتب امنیتی کپنهاگ)، دومین همایش روابط بین­الملل دانشگاه علامه طباطبایی.
عبداله­خانی، علی. 1392. نظریه­های امنیت، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
قاسمی، فرهاد.1390. نظریه­های روابط بین­الملل و مطالعات منطقه­ای، تهران: انتشارات میزان.
قاسمی، فرهاد،1391. اصول روابط بین­الملل، تهران: انتشارات میزان.
قاسمی، فرهاد.1392. نظریه­های روابط بین­الملل- بنیان­های نظری و رژیم­های بین­المللی، تهران: انتشارات میزان.
قوام، عبدالعلی.1392. روابط بین­­الملل: نظریه­ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
نادسن، اولاف.1386. «مطالعات امنیتی پساکپنهاگی: غیر امنیتی کردن امنیتی کردن»، ترجمه اصغر صارمی شهاب، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 3.
نصری، قدیر.1381. «مکتب کپنهاگ، مبانی نظری و موازین عملی»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 33.
نصری، قدیر.1384. «تأملی روش شناختی بر مکتب بافتار منطقه­ای امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 29.
نصری، قدیر.1390. «تاملی نظری در یافته­ها و دشواری­های باری بوزان در بررسی امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره 4.
نورائی، منوچهر و شفائی، سعید.1385. امنیت خلیج فارس: گذشته، حال و آینده، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
هتنه، بیوردن و اینوتای، آندراش و سونکل، اوزوالدو.1391. منطقه­گرایی نو و آینده امنیت و توسعه، ترجمه علیرضا طیب، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه، مرکز آموزش و پژوهش­های بین­المللی.
یونسیان، مجید.1384. روابط تجاری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، دو سوی یک معامله؟ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ایران معاصر.
Azar, Edward & In moon, Chung. 1984. Third world National Security: Toward a New Conceptual Framework, International Interactions Vol.11, No 2. 
Brecher, Michael. 1969. The Middle East Subordinate system and its impact on Israel foreign policy, International studies quarterly, volume 13.No 2.
Buzan, Barry. 1983. Regional Security as a Policy Objective: The Case of South and South west Asia, in A.z.Rubinstein (e.d), The Great Game: Rivalry in The Persian Gulf and South Asia, New York: praeger.
Buzan, Barry. 1988. The Southeast Asian Security Complex, Contemporary Southeast Asia, Vol 10. No .1.
Buzan, Barry. 1991. Pepole, State and Fear: an Aganda for International Security Studies in the Post Cold War Era, London, Harvester Wheatsheaf Publication.
Buzan, Barry. 1991. The Idea of the State and National Securuty, In Richard Little, Prospective on World Politics, London, Routledge. 
Buzan, Barry. 2000. The Logic of regional security in the post cold war, in the post cold war world. In the new regionalism and the future of security and development, Ed by Bjorn hettne, andras inotia and sunkle, New York, martins press.
Buzan, Barry & Waver, Oli. 2003. Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.
Buzan, Barry. 2006. Available at: http://www.Ise.ac. UK/People
Cantor, Louis j & Spiegel, L. 1974. The International Politics of regims a comparative approach, New York, prentice hall.
Fusfield, Daniel. 1988. Economics: Principles of Political Economy, 3ed Edition Glenview Scot, Foresman.
Jervis, Rober. 1982. Security Regimes, International Organization, Vol.36.No 2.
Mitzen, Jennifer. 2008. Ontological Security in World Politics: State Identity and The Security Dilemma, European Jour          nal of international Relations, Vol.12, No 3.
Rotheschild, Emm. 1995. What is Security? Dadalus, Vol.124, No 3.
Sedivy, Jivi. 2004. Book Review of Regions and Powers: The Structure of International Security by Barry Buzan and Ole Waever, Journal of International Relations and Development, Vol. 7.
Terriff, Terr. 1999. Security Studies Today, Cambridge, Policy Press.
Vayrynen, Raimo. 1984. Regional Conflict Formatioans: An Interactable Problem of International Relation, Journal of Peace Research, Vol.21, No 4.
Walker, R.B.J. 1988. The Concept of Security and International Relation Theory, University of California, Institute of Global Conflict and Cooperation.