نقش حکومت‌های محلی در فرآیند توسعه سیاسی، مطالعه موردی: ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه سیاسی، کارایی و کارآمدی دستگاه های حکومتی در سطوح ایالتی یا استانی دولت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حکومت های محلی در فرآیند توسعه سیاسی با تأکید بر ایران می­باشد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه­ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در ایران معاصر حکومت‌های محلی سابقه چندانی ندارند و سابقه شکل‌گیری اندیشه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع به سال 1285شمسی مقارن با شروع عصر مشروطه در حدود یک سده پیش بر می‌گردد. البته دولت محلی در ایران پیش از انقلاب مشروطه به صورت سنتی، منصوبی و غیردموکراتیک بوده است اما ایجاد دولت محلی مدرن از انقلاب مشروطه شروع شد و تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است، نماد دولت محلی در ایران انجمن بلدیه یا انجمن شهر در قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می­دهد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی کشمکش بین تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن‌ها و شوراها) وجود داشته است که پس از دوره‌های کوتاهی از تمرکز زدایی، تمرکزگرایی بر تمرکززدایی غلبه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local Government and Political Development, Case Studies of Iran

نویسندگان [English]

  • Mansor Abyar 1
  • Hoossein Masuodnia 2
  • Amir Masud Shahramnia 3
چکیده [English]

Development policies today tend to prioritize intervention at a local level. From this close perspective on people’s living conditions, the whole spectrum of government action, from exercising democracy to providing public services and ensuring economic progress, can be taken into account. This is where the everyday impacts of democracy, the rule of law and development are felt and it is the most relevant level for a partnership between the various actors involved in achieving these. Decentralization, that is, the transfer of responsibilities from the State to local governments, is an adapted means of “re-legitimizing” government action, at a time when the latter is sometimes challenged, through the establishment of institutions that are closer to the citizens, fostering their participation in public life and encouraging the authorities, through their proximity with the citizens, to accept greater accountability for their work. It is also an opportunity to implement policies that are better adapted to the needs of the people, particularly in terms of basic services, and to generate local economic momentum to boost national development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local government
  • institutional efficiency
  • political efficiency
  • political development
آخوندی، عباس (1388)، تقویت حمکرانی محلی: ضرورتی لازم اما ناکافی، روزنامه اعتماد، شماره 1971
امیدی، علی (1392)، «امنیت و توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت های محلی در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 4، صص 136-113.
پهلوی، محمدرضا (1347)، مأموریت برای وطنم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
روحانی (زیارتی)، سید حمید (1360)، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، تهران: انتشارات راه امام.
رئوفی، عبدالرضا (1359)، میزان و نحوه مشارکت مردم و اداره امور محلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
سالارزهی، حبیب‌الله (1383)، آسیب‌شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر: پژوهشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران، پایان نامه دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیعی، حسن (1378)، «معرفی اتحادیه بین المللی حکومت های محلی»، مجله شهرداری ها، شماره 2.
شیرودی، مرتضی (1387)، «تمرکز و توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران (مقایسه دو مقطع مشروطه و انقلاب اسلامی)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 13، صص 83-49.
شیعه، اسماعیل (1382)، «لزوم تحول مدیریت شهری در ایران»، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 1، صص 62-37.
طاهری، ابوالقاسم (1375)، حکومتهای محلی و عدم تمرکز، تهران: نشر قومس
عالم، عبدالرحمن (1382)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
قوام، عبدالعلی (1382)، چالش های توسعه سیاسی، تهران: نشر قومس
کاتوزیان، محمدعلی (1366)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه نفیسی، محمدرضا، تهران: نشر پاپیروس.
کاظمیان، غلامرضا (1381)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها: مدیریت شهری و شهرداریها در ایران، جلد دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
کمالی، مسعود (1381)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، تهران: انتشارات باز.
مدیرشانه­چی، محسن (1379)، تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
مقیمی، محمد (1377)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: نشر ترمه
منصوری، جواد (1375)، سیر تکوینی انقلاب اسلامی، تهران: وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات
نبوی، مصطفی (1356)، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی در ایران، تهران: خواجه
هاشمی، سیدمحمد (1375)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،حاکمیت نهادهای سیاسی، جلد دوم، قم: مجتمع آموزش عالی
هریسی‌نژاد، کمال‌الدین (1377)، تجربه شوراها در حقوق ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، خلاصه همایش شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
Almond, G. A. and J. S. Coleman (1960). The Politics of the Developing Areas. U.K, Princeton University Press.
Amosa, D. U (2010). Local government and good governance: The case of Samoa, Commonwealth Journal of Local Governance, 7: 7-21.
Conyers, D (1986), “Future Direction in Development Studies: The Case of Decentralization”, World Development, Vol, 14, Issue 5, Pp. 593_603.
Council of Europe (2016), The 12 principles for good governance at local level, with tools for implementation, Downloaded from: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/12principles_en.asp
Evans, P., 1996. Government action, social capital and development: Reviewing the evidence of synergy. World Development 24 (6), 1119–1132.
Fauguet, J (2002), Decentralization in Bolivia-Making Government Work for the poor, Center for Economic Performance and Development Studies Institute, London School of Economic.
Gomme, G.L., (1987) “Lectures on the principles of the local government”, delivered at London school of Economics, Westminister, whithall garden.
Goss, S (2001), Making Local Government work, Palgrave Publication: London.
Harold, F.A (1956), American Local Government & Administration, New York: Macmillan Company.
Heymans, C. & Totemeyer, G. (1988) “Government by the people? Politics of local government in South Africa. Kenwyn: Juta & Co. Ltd.
Hueglin,  T (2005), Comparative  Federalism, from :http://www.tamilnation.org/conflictresolution/federalism/ comparativefederalism.htm (Accessed On 16 May2011).
La Palombara, J. (1963). Bureacracy and Political Development. U.S, Princeton University Press.
Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East. U.S, The Free Press.
Lyon, P (2000). "Partnership for Good Governance in the 21st Century", Australian Journal of Public Administration, Vol. 59, No 3.
Marshall, A. (1965), Financial administration of Local Government. George Allen & Unwin, London.
Mawood, P. N., (1983). Local Government in the Third World Countries. Wiley and Sons, New York.
 Meyer, J. (1978) local government law- Volume 1- General principles. Durban, Butterworth.
Olowu, D. (1988). African Local Governments as Instruments of Economic and Social Development, No. 1415, The Hague, International Union of Local Authorities, PP 10-17.
Pye, L. (1965). Political Culture and Political Development. U.S, Prinston University Press.
Robson, W (1937) “The development of Local Government”. London, G. Allen & Unwin.
Roy, K.C. and Tisdell, C.A. (1998) "Good Governance in Sustainable Development: the Impact of Institutions", International Journal of Social Economics, Vol. 25, No. 6/7/8.
Shah, A. (2006). Local Governance in Developing Countries, Public Sector Governance and Accountability, Washington, DC: World Bank, Available at:   https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7192.
Sharp, J (1970), Theories and Values of Local Government Political Studies, XVIII (2) June. 
Shin, R (2001), Strategies for Economic Development under Decentralization, International Journal of Public Administration, 24 (10).
Skocpol, T., 1996. Unravelling from above. The American Prospect 25 (March–April), 20–25.
The World Bank, (1989) Strengthening Local Governments in Sub-Saharan Africa: Proceedings of Two Workshops, Washington, D.C.
Ul haque, A (2012). Theoretical Perspective of Local Government - Literature Review, Available at:  https://mpra.ub.uni muenchen.de/46301/9/MPRA_paper_46301.pdf
United Nation Development Program (UNDP, 2003), Local Governments in Arab Countries, Downloaded from: www.undp.org.
Warner, M (2001), “Building Social Capital: The Role of Local Government”, Journal of Socio-Economics, Vol, 30, Issue 2, 2001, Pp. 187-192.
Wraith, R., (1972). Local Administration in West Africa. George & Unwin, London.