دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع گرایانه اوباما در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم و تحقیقات تهران(اصفهان)

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله بر میراث سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده متمرکز شده است. با روی کارآمدن باراک اوباما که با وعده تغییر برمسند ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه وجهت گیری سیاست خارجی این کشور را متحول کرد، بحث، گمانه زنی و انتقادات درباره دکترین و اصول سیاست خارجی امریکا روندصعودی به خودگرفت و نظرات مختلفی دراین راستا ارائه شد. برخی تحلیلگران سیاست خارجی دولت اوباما را سردرگم، فاقد جهت گیری فکری یا ایدئولوژیکی خاصی دانسته و او را درتصمیم گیری ضعیف و مردد قلمدادکردند. درمقابل، برخی سیاست خارجی دولت اوباما را عملگرایانه وبرخی واقعگرایانه ارزیابی می‌کنند. برجسته‌ترین میراث سیاست خارجی اوباما تغییرجهت گیری راهبردی امریکا از خاورمیانه به شرق دور ومعطوف کردن توجه و منابع ایالات متحده به سمت آسیا اقیانوسیه بود. کدام رویکرد نظری روابط بین الملل تحلیل و تبیین مناسبی از سیاست خارجی ایالات متحده دردوره اوباما و علت این تغییرجهت گیری ارائه می‌دهد؟ پژوهش حاضر درتلاش است با بهره گیری از روش تحلیلی تبیینی، نشان دهد اگر سیاست خارجی دولت اوباما از زاویه نظریات روابط بین الملل موردبررسی قرارگیرد نمی‌توان نزدیکی اصول سیاست خارجی او به نظریه واقعگرایی را ازنظر دورداشت. دراین راستا پس ازبررسی نظریه واقعگرایی، می‌توان نشان دادکه چگونه سخنان، اقدامات و سیاست‌های اوباما نشان دهنده اصول واقعگرایی سیاسی وبه تبع آن میراثی است که برای جانشین خود برجای گذارده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

U.S. Foreign Policy, From Obama to Trump in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Farzad Mohammad Zadeh Ebrahimi 1
  • Mohammad Reza Maleki 2
  • Said Vosoghi 3
1 Isfahan
2 Islamic Azad University
3 Isfahan University
چکیده [English]

With the start of the presidency of Barack Obama and his promise to change that America's foreign policy orientation altered; talk and speculation increased about doctrines and principles of the foreign policy of the United States. Many criticisms have been done on Obama's foreign policy and in this regard different views were presented. It is said that the president of the United States in decision making is weak and hesitant or that he can not play a leading role in the world. Some analysts believe that the Obama administration's foreign policy lacks intellectual or ideological orientation. Some estimates the Barack Obama administration's foreign policy is pragmatic or realistic. The prominent Obama foreign policy legacy is the strategic shift from the Middle East to the Far East and focus US attention and resources towards Asia-Pacific. Which theoretical approach of international relations can provide better analysis and explanation of Barack Obama's foreign policy? This study indicates that the Barack Obama administration's foreign policy stems from the realism by using the analytical - explanatory method. In this regard, after examining the theory of political realism, we can show how Barack Obama's words and actions reflect the principles of political realism, and consequently, the legacy left behind for his successor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Realism
  • United States
  • Obama's Foreign Policy
  • Trump Doctrine
المن، ک.1391. واقع گرایی. درکتاب نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم. مارتین گریفیتس، ترجمه علیرضا طیب، صص 66-43، نشرنی، تهران.
پور احمدی، ح؛ منصوریان، ا. 1393. تغییرات سیاست خارجی امریکا و تحولات خاورمیانه. فصلنامه مطالعات راهبردی، (66):128-103.
جکسون، ر؛ سورنسون، گ. 1385. درآمدی بر روابط بین الملل. ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده وحسن سعید کلاهی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم.
چرنوف، ف. 1390. نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل. ترجمه علیرضا طیب، نشر نی، تهران، چاپ دوم.
رئیسی، ل؛ محمدزاده ابراهیمی، ف. و رستم جبری، س. 1393. سیاست ضد تروریسم دولت اوباما و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن در روابط بین الملل. فصلنامه مطالعات سیاسی، (24): 99-79.
قوام، س. 1384. روابط بین الملل: نظری‌ها و رویکردها. انتشارات سمت، تهران.
قوام، س. 1385. اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل. انتشارات سمت. تهران. چاپ دوازدهم.
کریمی فرد ح. 1394. بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، (25): 88-161.
محمدزاده ابراهیمی، ف. 1389. دکترین اوباما. مجله چشم انداز ایران، (62): 7-196.
مشیرزاده، ح. 1386. تحول در نظریه‌های روابط بین الملل. انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم.
ملکی، م؛ رئیسی ل. ومحمدزاده ابراهیمی، ف. 1392. کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین: تحولی نوین درعرصه جنگ‌های مدرن و پیامدهای حقوقی آن. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (23): 34-113.
هارتمن، ی. 1390. روابط بین الملل. ترجمه جواد قدسی، انتشارت سمت، تهران.
Alston, P. 2010. Statement of U.N. Special Rapporteur on U.S. Targeted Killings without Due Process. American Civil Liberties Union, May 28,
Brooks, D. 2007. Obama, Gospel and Verse. The New York Times, April 26,
Brooks, R. 2016. Donald Trump Has a Coherent, Realist Foreign Policy. Foreign Policy, April 12
Carroll, R. 2012.The philosopher making the moral case for US drones. The Guardian, August 2.
CFR. 2013. President Obama's Speech at National Defense University: The Future of our Fight against Terrorism. Council on Foreign Relations, May 23, at:http://www.cfr.org/counterterrorism/president-obamas-speech-national-defense-university-future-our-fight-against-terrorism-may-2013/p30771
Chick K. 2012. US resumes arms sales to Bahrain. Activists feel abandoned. The Christian Science Monitor. May 14
Clausen, D. & Nurnus, M. 2015. Obama, Grand Strategy and Reinhold Niebuhr. The Diplomat, March 24.
Clinton, H.2011. America's Pacific Century. Foreign Policy, October 11, at: http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/
Clinton, H.2015. Hard Choices, New York: Simon and Schuster.
Cohen R. 2015. Obama's Doctrine of Restraint. The New York Times. October 12. Available at: http://www.nytimes.com/2015/10/13/opinion/obamas-doctrine-of-restraint.html
Colby, E.2014.Our Unrealist President. National Review Online, September 8, http://www.nationalreview.com/article/387285/our-unrealist-president -elbridge-colby
Commission on Presidential Debates.2008. The Second McCain-Obama Presidential Debate. October 7.
Cohen, R. 2015. Obama's Doctrine of Restraint, The New York Times, October 12, at: http://www.nytimes.com/2015/10/13/opinion/obamas-doctrine-of-restraint.html
David, SR. 2015. Obama: The Reluctant Realist. The Begin- Sadat Center, Mideast Security and Policy Studies No 113.
Drezner, DW. 2016. You know it’s hard out there for a foreign policy realist. The Washington Post, April 13.
Dunne, T. & Hanson, M. 2013.Human Rights in International Relations. In Michael Goodhart (Ed.), Human Rights Politics and Practice (pp. 42-57). Oxford: Oxford University Press.
Freidberg, AL. 2011. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia, New York: W.W. Norton.
Gass N. 2014. Obama Rebukes Syrian 'Fantasy'. Politico. August 10, at: http://www.politico.com/story/2014/08/barack-obama-rebukes-syrian-fantasy-109890
Glaser, J. 2012. Former CIA Official Drone War Kills Innocents, Creates Terrorist Safe Havens, Antiwar, June 6.
Goldberg, J. 2016. The Obama Doctrine, The Atlantic, April, at: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
Heywood, A.2002. Politics, New York: Palgrave Macmillan.
Hiatt, F. 2013.Tensions in Asia add urgency to Obama's 'pivot', The Washington Post, February 10.
IBTimes Staff Reporter. 2011.Is Osama bin Laden Killing legal? International Law experts divided, International Business Times, May 7, at:http://www.ibtimes.com/osama-bin-laden-killing-legal-international-law-experts-divided-282739
Keck, Z.2014.Stephen Walt is Not Obama's George Kennan. The Diplomat, February 10, at: http://thediplomat.com/2014/02/stephen-walt-is-not-obamas-george-kennan/
Kelly, RE. 2014.The ‘Pivot’ and its Problems: American Foreign Policy in Northeast Asia, The Pacific Review, 27(3): 479-503.
Kirchick, J. 2007. The Obama Doctrine, The Providence Journal, August 28, at: http://www.christian-forum.net/index.php?showtopic=25053
Krasner, S. 2002. Realist Views of International Law, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). 96, March 13-16.
Layne, C.1997.From Preponderance to Offshore Balancing. International Security, 22(1):86-124.
Lynch M. 2015. Obama and the Middle East. Foreign Affairs, 94(5): 18-27.
McMaster, HR. & Cohn, GD. 2017. America First Doesn’t Mean America Alone, The Wall Street Journal, May 30.
Masters, J. 2013.Targeted Killings, Council on Foreign Relations, May 23, at:http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
Mearsheimer, JJ. 2014. The Tragedy of Great Power Politics,New York: Norton.
Mearsheimer, JJ. Walt, SM. 2016. The Case for Offshore Balancing. Foreign Affairs, 95(4):70-83.
Morgenthau, HJ. 2006. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: MaGraw Hill.
Obama, B. 2015. Address to the Nation by the President, The White House, December 06.
Parameswaran, P.2014.Explaining U.S. Strategic Partnerships in the Asia-Pacific Region: Origins, Developments and Prospects, Contemporary Southeast Asia, 36(2): 262-289.
Paulus, A. 2002.Realism and International Law: Two Optics in Need of Each Other,Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). 96, March 13-16.
Pollack K. 2014. An Army to Defeat Assad: How to Turn Syria’s Opposition into a Real Fighting Force. Foreign Affairs, 93(5): 110-124.
Sahu, AK. 2014.Two to Tango: The U.S. and China in the Asia-Pacific. Strategic Analysis, 38(4):548-553.
Schlesinger Jr., A. 2005.Forgetting Reinhold Niebuhr, The New York Times, September 18, at: http://www.nytimes.com/2005/09/18/books/review/forgetting-reinhold-niebuhr.html
Shambaugh, D. 2013. Assessing the U.S. ‘Pivot’ to Asia, Strategic Studies Quarterly, 7(2):10-19.
Shaud, GJA. & Holzimmer KC. 2013. Asia, the Pacific, and the US Air Force's Contribution to the Future of US National Security, Strategic Studies Quarterly, 7(2):3-9.
Sick, G.2014.The Obama Doctrine, Project on Middle East Political Science, March 24, at: http://pomeps.org/2014/03/24/the-obama-doctrine/
Stokes, D. & Whitman, RG. 2013.Transatlantic Triage? European and UK ‘Grand Strategy’ after the U.S. Rebalance to Asia, International Affairs, 89(5):1087-1107.
The Associated Press. 2007. Obama says don't stay in Iraq over genocide, USA Today, July 20.
The New York Times. 2014. Transcript of President Obama's Commencement Address at West Point, May 28.
The White House.2009.Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, December 10,at:https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize
The White House.2014.Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, September 24
The White House. 2017. America First Foreign Policy, at: https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
Trump, D. 2016. Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy Speech. The New York Times. April 27
Walsh D. 2011. Amid savage crackdown on protest, Obama welcomes Bahrain prince. World Socialist Web Site. June 10
Walt, SM. 1987. The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Walt, SM. 2005. Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy. New York: Norton.
Walt. SM. 2016. No, @realDonaldTrump Is Not a Realist. Foreign Policy, April 01, at: http://foreignpolicy.com/2016/04/01/no-realdonaldtrump-is-not-a-realist/
Waltz, K N. 2003. More May Be Better, in Scott D. Sagan and Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed (pp. 3-45) New York: Norton.
Yoffie, EH. 2014.The Theology Behind Obama's Speech on ISIS. Time Magazine, September 15, at: http://time.com/3378408/the-theology-behind-obamas-speech-on-isis/