بازسازی ائتلاف های آمریکا در حوزه عربی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از تحولات اساسی در امنیت منطقه‌ای خلیج فارس در شرایط کنونی، میل به ائتلاف و اتحاد کشورهای عربی منطقه با ایالات متحده آمریکا به منظور مدیریت بحرانهای امنیتی منطقه خاورمیانه بویژه سوریه و یمن  است. همکاری‌های آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس در شرایطی است که پیش از این در دوران اوباما، ایالات متحده به منظور رقابت با چین، استراتژی چرخش به سمت پاسیفیک در پیش گرفته بود و پیوندهای استراتژیک خود را با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به حداقل رسانده بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تبیینی- توصیفی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که بحران‌های سوریه و یمن و نقش ایران به عنوان تهدید مشترک، چگونه منجر به بازسازی اتحاد و ائتلاف کشورهای عربی خلیج فارس و ایالات متحده خواهد شد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سه عامل نقش برجسته ایران درتحولات منطقه پس از  روی کار آمدن دولت شیعی در عراق ، حضور روسیه در تحولات امنیتی خاورمیانه و خلیج فارس و منافع مشترک آمریکا و کشورهای عربی در مبارزه با تروریسم می‌تواند در تقویت همکاری‌ها و اتحاد آنها برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebuilding the Arab-American Alliance to Confront the Gulf Security Threats

نویسندگان [English]

  • Ali Monavari 1
  • Banafsheh Rostami 2
1 Kharazmi University
2 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

One of the fundamental evolutions in the security of Persian Gulf region in recent situations, is the desire of Arab countries to regional alliance with the United States for the purpose of managing the middle east with special regard to the crisis in Syria and Yemen. Cooperation between United States and Arab Countries of Obama`s presidency, united states, in order to compete with China, had taken the strategic bonds with Arab countries. This study, by the of specification and description, seeks to answer this question that how the crisis in Syria and Yemen and the role of Iran being considered as a common thread, would lead to the reconstruction of alliance and union between Arab countries of Persian Gulf and United states? The results show that three factors paly important role in reconstructing the said alliance for the purpose of settling the disputes; Iran`s eminent role in the region afther establishment in Iraq, presence of Russian Security evolutions of the region and Persian Gulf , and common interests of United States and the Arab countries in the war against terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Order
  • Security Crisis
  • balancing the threats
  • Security Alliance
امامی ، م ،  1380 ،  عوامل تأثیر گذار داخلی در خلیج فارس ، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 210-212.
ابراهیمی فر، ط،  1385، الگوهای اعتماد سازی در منطقه خلیج فارس ، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
بزرگمهری ، م،  1383 ، آمریکا و نظام امنیتی خلیج فارس پس از اشغال عراق، مجله علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ، سال 16، شماره 2.
جعفری ولدانی، ا،  1388، عربستان و رویای تسلط بر یمن ، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره 17، 37-69.
نیاکویی، ا، بهمنش، حسین، 1391، بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها، فصلنامه روابط خارجی، زمستان، شماره 4.
متقی ، ا، پوستین چی ، زهره، 1390 ، الگو و روند در سیاست خارجی ایران ، تهران، انتشارات دانشگاه مفید.
قوام ، ع ، ایمانی ، همت  1390 ، نظریه رئالیستی اتحاد در روابط بین الملل، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره 30.
قاسمی ، ف 1393 ، اصول روابط بین الملل ، تهران، انتشارات میزان.
همیانی ، م، 1394، تغییر جهت در سیاست خارجی عربستان سعودی: از استراتژی موازنه تا رهبری ائتلاف، فصلنامه سیاست خارجی، سال 29،شماره 1،بهار 94، صص74-53.
Boghardt, Lory Plotkin&Henderson, Simon 2017, Rebuilding Allaiances and Countering Threats in the Goulf, THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY.  NO. 35. FEBRUARY 2017.
Bock, Andreas. M, Henneberg, Ingo and Plank, Friedrich 2015, if you compress the spring, it will snap back hard’’: The Ukrainian Crisis and the Balance of The; LP9I0reat theory, International Journal, Vol. 701 101–109, http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
Barzegar, Kayhan 2012, The Arab Spring and the Balance of Power in the Middle East, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, October 30, 2012.
Cordesman, Anthony 2016, Saudi Arabia and the United States: Common Interests and Continuing Sources of Tension, Center for Strategic & International Studies. https://www.csis.org
Cordesman, Anthony 2016, The Changing Gulf Balance and The Iranian Threat, Center for Strategic&International Studies.
Ennis, Crystal A & Momani, Bessma 2013, Shaping the Middle East in the Midst of the Arab Uprising: Turkish and Saudi Foreign Policy Strategies. Third World Quarterly, 34, No. 6, pp 1127-1144.
Ebrahim, Nader & Nasur,m.bani 2016, The United States and the Security of the Arab Gulf States, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 6, No. 11; November 2016.
Elashmawy, sherif 2014, THE FOREIGN POLICIES OF SAUDI ARABIA AND QATAR TOWARDS THE ARAB UPRISINGS; the Cases of Egypt, Libya and Bahrain. Paper presented at the 5th ECPR Graduate Student Conference, University of Cambridge.
Emile, El-Hokayem, 2007, Hizballah and Syria: Outgrowing the Proxy, the Washington Quarterly Volume 30, Number2, spring 2007.
Furtig, Henner, 2007, “Conflict and Cooperation in the Persian Gulf: The International Order and US Policy,” Middle Easte Journal 61, no, 4Fall 2007: 634.
Gause, F. Gregory 2010, The International Relations of the Persian Gulf, Cambridge University Press, www.Cambridge.org.                    http://assets.cambridge.org/97805211/90237/frontmatter/9780521190237_frontmatter.pdf.
Hroub, Khalid. 2012, Qatar and the Arab Spring. Perspectives. #4 November. 2012. Heinrich Boll Stiftung. 35-41.
Jahner, Ariel 2012, Saudi Arabia and Iran: The Straggle for Power and Influence in the Gulf, International Affairs Review, Volume xx, Number 3. Spring 2012.
Kalout, Hussein 2015, the Geopolitics of Arab World and the Comprehensive Nuchear Agreement, in Iran and the Arab Workd after the Nuclear Deal, Rivalry and Engagement in a New Era, Harvard Kennedy School, Belefer Center for Science and International Affairs.
Kaussler, Bernd 2015, Tracing Qatar's` Foreign Policy and its Impact on Regional Security, Arab Center for Research and Policy Studies, www.dohainstitute.org
Obaid, Nawaf, 2015,"Saudi Arabia is emerging as the new Arab        superpower.
Pramuk, Jacobe 2017, Sec of State Tillerson warns 'unchecked Iran' could follow path of North Korea                            , http://www.cnbc.com/2017/04/19/watch-rex-tillerson-statement-on-iran.html
Rayan, Patrick W, 2015, the Yemen Crisis and the Bab El-Mandeb Maritime Chokepoint, April 14, 2015. Available at the                  htt://susris.com
Reardon, Martin 2015, Saudi Arabia, Iran and the 'Great Game' in Yemen
Riedel, Bruce, 2017, Saudis have high hopes for Trump following Syria airstrike.                                       
http://al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/saudi-arabia-response-assad-airstrike-syria-trump.html.
Steinberg, guido, 2014, leading the Counter- Revolution, Saudi Arabia and the Arab spring Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs Steinberg, June 2014.
Walt, Stephen M 1987, the Origins of Alliances Ithaca, NY: Cornell University Press.
Wehrey, Frederic, 2009, Saudi-Iranian Relations since the Fall of Saddam: Rivalry, Cooperation, and Implications for U.S, Policy, Santa Monica, CA: RAND Cooperation-National Security Research Division, 2009: ix.