تبیین جنبش‌های عربی بر مبنای مدل حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

خیزش‌های مردمی که از آغاز سال 2011 میلادی در تعدادی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخداد، بسیاری از تحلیل‌گران و پژوهشگران سیاسی را با این دو پرسش مهم مواجه نموده است که ماهیت و ویژگی بنیادی این جنبش‌ها چیست؟ و عمده‌ترین علل این تحولات سیاسی کدام است. پس از آن تبیین‌ها و تحلیل‌های مختلفی پیرامون این تحولات مطرح شد و مجامع مختلفی به علل این تحولات پرداختند. در این میان ارزیابی نهادهای بین المللی و بویژه بانک جهانی از علل این تحولات اهمیت دارد و موضوع درخور توجه برای پژوهش است. سئوال پژوهش حاضر این است که از نظر نهادهای بین المللی و بصورت مشخص بانک جهانی علل اصلی تحولات سیاسی در کشورهای عربی چیست. نگارندگان بر این باورند که نهادهای مذکور، تحولات سیاسی در کشورهای عربی را در قالب مدل «حکمرانی خوب» تحلیل و تبیین نموده و جنبش‌های مذکور درخاورمیانه را به ضعف این مدل از حکمرانی در کشورهای مورد بحث ارتباط داده‌اند. بر این اساس پژوهش حاضر در تلاش است تا در قالب چهارچوب مفهومی مذکور و با رویکردی نوآورانه به تبین علل انقلاب‌های عربی بپردازد. اگرچه تحلیل مذکور به عنوان تحلیی یک جانبه، دارای نواقصی است و برخی مؤلفه‌های مهم در تحولات این کشورها را در نظر نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Evaluation of change in government and the political system in Arab countries Based on the theoretical model of good governance

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD JAVAD Harati 1
  • Ali Azarmi 2
  • Morteza Baghian 3
1 Hamedan University
2 Isfahan University
3 Tehran University
چکیده [English]

Popular uprisings that started in 2011 occurred in a number of Arab countries in the Middle East and North Africa ,Many scholars and Political scientists faced with two important questions that first is, what is the Nature and basic characteristic of this movement? Secondly, people in this country are looking for? These developments show that in recent decades the nature of political movements in the Arab world is faced with major changes. While the Cold War, Movements and revolutions Arabic have Independence and anti-colonialist nature, but with the collapse of the Soviet Union, speeding up the process of globalization, the media and the dramatic developments in information technology ; in particular ,development of social network such as Facebook and Twitter and influence people, especially the youth of these countries as a majority of the countries of these developments, the expectations and desires of the people and the nature and characteristics arising from movements fact, the people in these countries achieve "good governance" and the most important indicators such as citizens' voice and accountability, government transparency, eliminate corruption and to comply with the Act and these upheavals can be a response to poor performance in meeting the demands of Arab countries considered or And these upheavals can be a response to the poor performance of Arab countries to fulfill the demands considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Arab movements
  • Autocracy
  • poverty
  • democracy
ابوطالبی، ف 1390 بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیانه، مرکز بین المللی مطالعات صلح، تهران
احمدیان، ح، 1390 انقلاب تونس؛ زمینه‌ها و پیامدها، اردیبهشت، قابل دسترس در:
احمدیان، ح، 1390 چشم‌انداز تغییر رژیم در یمن؛ چالش‌ها و پیامدها، اردیبهشت، قابل دسترس در:     
                                                               http://www.isrjournals.ir/fa/essay/193-essay-farsi-49.html
 
احمدیان، ح، 1390 مصر؛ گام به گام به سوی انقلاب، اردیبهشت 1390، قابل دسترس در:
 http://www.isrjournals.ir/fa/essay/169-essay-farsi-36.html
جوکار، م 1392 ریشه تحولات اخیر خاورمیانه، مرکز بین المللی مطالعات صلح، تهران
دفتر توسعه انسانی سازمان ملل، 2009.
دلفروز، م و کامروا، مهران 1389 تحلیل ساختاری از دولت‌های غیر دموکراتیک و آزادسازی سیاسی در خاورمیانه، مطالعات خاورمیانه شماره 20،
درخشه، ج و محمد جواد هراتی 1392 مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره 17
شیبانی فر، م 1392 بیداری اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 10
طاهایی، ع، آغاز 1389 بیداری اسلامی در مصر، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 44،
عطار، س، 1388 سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دست یابی به توسعه، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 4
قنبری، ع، 1391 توسعه اقتصادی و توسعه انسانی،، نشر چالش، چاپ 1، تهران
کریستال، ج 1390 اقتدارگرایی و مخالفانش در جهان عرب، ترجمه کورش نظرنیا، مطالعات خاورمیانه سال سوم شماره 5
متقی، ا 1390 نقش عوامل بیرونی در انقلاب مصر، مرکز بین المللی مطالعات صلح، تهران
محمد طحان، م 1381 چالش‌های سیاسی جنبش اسلامی معاصر، ترجمه خالد عزیزی، تهران: احسان.
مهرگان و دیگران 1390 بررسی تاثیرات شاخصهای حکمرانی خوب و شاخصهای فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی، دانش ارزیابی، سال اول، شماره 2
می‌دری، ا 1383 خیرخواهان، جعفر. حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه، مرکز پژوهشهای مجلس،
می‌دری، ا 1385 مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 22،
نادری، م، 1390 حکمرانی خوب معرفی و نقدی اجمالی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ش 1،
نیاکوئی، 1 1391 کالبد شکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب، تهران: بنیاد حقوقی میزان
هراتی، م، 1394 مطالعه تطبیقی آزمون‌پذیری نظریه انقلاب هانتینگتون با انقلاب در ایران و مصر، جامعه شنا سی سیاسی جهان اسلام، دوره 3 شماره 2، پائیز و زمستان،
هراتی، م 1391 تفاوت نقش و جایگاه ایدئولوژ در انقلاب اسلامی ایران و جنبش بیداری اسلامی مصر، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28
هراتی، م 1395 تفاوت نقش و جایگاه ایدئولوژی در تحولات انقلابی ایران و مصر، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 21
Doornbos. B March 2004. How Well Do Measurements of an Environment for Development Stand Up: A Paper Prepare for theTechnical Group of.General. UNCTAD.
Good governance in Middle east oil monarchies, edited by Tom Pierre Najem and Martin Hetherington, Routledgecurzen Press, London, 2003.
Graham John 2003. Principle for Good Governance in the 21 Century. Policy Brief; No.15. http://www.iog. Ca.
Thomas, M.A,What do the worldwide governace indicators measure?,2008.
Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2010", 2010.
UNDP, Arab Human, 2009Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries, New York: Regional Bureau for Arab States..
United Nations Development programme, 1995. - Gebril, Mohammad, Good Governance in Egypt, New York, Green Publication, 2004.
Christiane Arndt & Charles Oman2008 “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance
Dutta J. 2008;"Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence",Journal of Comparative Economics,36,
Goldstone, Jack A May/ June 2011; Understanding the Revolutions of2011.https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-14/understanding-revolutions-2011
Kaufmann D. Kraay A 2006. Mastruzzi M.Governance MattersVI:Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006, presented at:http:www.govindicators.org.
Kaufmann, Daniel, Aggregate and Governance Indicators 1996-2006, World Bank, 2007
Kardos M. 2012The reflection of good governance in sustainable development Strategies",Procedia Social and Behavioral Sciences
Kaufmann, Daniel, 2003. “Rethinking Governance: Empirical Lessons ChallengeMetaphor", Journal of International Affairs; No. 1, 3-17. Press, 2000.
Riggs Fred W 2010. Development Administration Cite in Development Administration in Asia. Edited by Edward W.Weidner,Duke University Press, Durham North Carolina.
-Ross W 2012 David. Foundations of Ethics. Oxford: Clarendon Press.
Weiss Thomas G. Governance2000 Good Governance and Global Governance, Conceptual and Actual Challenges, Third World Quarterly, Oct 2000, Vol. 21, Issue 5..
World Bank1999 "Findings on Governance, Institutions and Development"
World Bank. World 2009Development Report, New York: Oxford UniversityPress,.