هویت یهود و تکوین موجودیت سیاسی اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

                            این مقاله با پرداختن به عناصر شکل دهنده هویت یهودیان اسرائیلی و رژیم اسرائیل به دنبال آن است که امکان بروز تغییرات در رفتارهای این واحد سیاسی را نسبت به  دگرهایش بررسی کند. سوالی که بررسی شده است این است  که موجودیت اسرائیل ریشه در کدام عناصر هویتی دارد و آیا امکان تحول در نگرش و رفتار اسرائیل محتمل است؟ فرضیه این مقاله اینگونه مطرح شده که اسطوره های هویت ساز دینی و نژادی در طی تاریخ در برسازی اسرائیل دخیل بوده و رفتار اسرائیل را شکل داده است، لیکن تجاربی موجب شده که در درون جامعه اسرائیل تمایلاتی در جهت تغییر شکل بگیرد. اما در عمل تغییر اساسی در مواضع اسرائیل دیده نشده است. نگاه مختصر تاریخی و توجه به " دگر" های برساخته شده ناشی از مواضع خاص هویتی اسرائیل و چگونگی واکنش اسرائیل به آنها از نکات مورد بررسی این مقاله است. این مهم مورد تأکید قرار گرفت که برساخته شدن هویت اسرائیل و دگرهای آن با توجه به محیط خاص امنیتی که اسرائیل در آن محصور است، رفتار خاصی را برای اسرائیل رقم می زند که تأثیرات و عواقب خاصی را بر جای نهاده است. از طرفی تجارب زیستن در این محیط و نیز تأثیرات اندیشه های جدید علی رغم در حاشیه ماندگی ، ممکن است بتواند در مواضع سنتی اسرائیل تأثیر بر جای گذارد که در این صورت در رفتار و سیاست خارجی این رژیم نمود می یابدروش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و تاریخی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Jewish Identity from perspective of Constructivism theory

نویسندگان [English]

  • Hamed Faghihzadeh Gorji 1
  • Mohsen Eslami 2
1 Tarbyat Modares University
2 Tarbyat Modares University
چکیده [English]

This article exhausts to elements forming Israeli Jewish identity and Israel regime, and studies different gaps in that society, and so that, researches possibilities for changes in this political unit beside it’s identical “others”. Considering to two factors, religion and race, and their effects to Israel identical representation during history and so in new age, is very necessary distinguished.
In this article, in addition to a brief historical view to mentioned factors an so identity makers and legends, we considered to how this factor are applying to Israel behaviors. Constructed “others” from specific identical adopted by Israel and circumstance of Israel reaction to them is some of points that studied in this article. Construction of Israel Identity and it’s others, with due attention to specific security environment that Israel is besieged in there, specific behaviors is formed that affected specific ends. However several decades of experiences living in such environment and rise of new thought effects notwithstanding seclusion and hegemonic presence of ceremonial identity, maybe could affected to Israel’s ceremonial adoptions. In this position, behavior and foreign policy will presens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Judaism
  • Jewish fundamentalism
  • Constructivism
 ابوالحسنی؛ سید ر، 1387، «مؤلفه‌های هویت ملی با رویکردی پژوهشی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 4
احمدوند؛ ش،1384، «تأملی نظری در تکوین دولت صهیونیستی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، سال هفتم، شماره 14، بهار و تابستان 1384
احمدوند؛ ش،1385، «رویکردی نظری به مفهوم بنیاد گرایی (با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 2
احمدی؛ و، 1394، بر ساخت و باز تولید تمایزات هویت ساز در فرآیند دگر سازی گفتمان صهیونیسم، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران
اسلامی؛ م،1393، چاپ دوم، سیاست خارجی اسرائیل، مؤسسه انتشارات امیرکبیر
اسلامی؛ م، 1384، لابی صهیونیسم در ایالات متحده آمریکا، نشر فقاهت
برزگر؛ ک- قاسمی؛ م، بهار 1392، «استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول
تاجیک؛ م،1377، «" قدرت" و " امنیت" در عصر پسامدرنیسم»، مجله گفتمان، بر گرفته از پرتال جامع علوم انسانی
تاجیک؛ م، 1384، «موج چهارم امنیتی و پارادوکس‌های امنیت ملی در ایران امروز»، نشریه فرهنگ اندیشه، سال چهارم، شماره 14 و 15، بر گرفته از پرتال جامع علوم انسانی
تاجیک؛ م، پاییز 1377، «تشکل‌های گفتمانی و جامعه چند گفتار»، مجله گفتمان، شماره 2، بر گرفته از پرتال جامع علوم انسانی
تورات
حاجی یوسفی؛ ا، ثانی جوشقانی؛ م، طالبی؛ م، 1390، «وضعیت مطالعات اسرائیل شناسی در ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 2، بهار 1390
حسینی فائق؛ سید، 1395، تأثیر بنیاد گرایی یهودی بر آینده اسرائیل، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس
رهبری؛ م، 1385، «هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 3
زبیدی؛ ز،1392، انقلاب‌های عربی و امنیت هستی شناختی رژیم اسرائیل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سویدان؛ ط؛ 1390، دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم، ناشر: سایان، چاپ پنجم
سیمبر؛ ر،1393، «بحران هویت و مهاجرت معکوس در رژیم صهیونیستی»، سه شنبه 28 آذر 1393
شیردل؛ پ، پاییز 1384، «کار ویژه‌های دین یهود در هویت بخشی به جامعه اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای؛ جهان اسلام، سال ششم، شماره 23
فی؛ ب،1386، فلسفه امروزین علوم اجتماعی (با نگرش چند فرهنگی)، ترجمه خشایار دیهیمی، انتشارات طرح نو
فیرحی؛ د، 1386، «نسبت هویت‌ها و خرده هویت‌ها»، مجموعه مقالات (هویت و بحران هویت)، علی اکبر ایلخانی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
لینک لیتر؛ ا، 1385، مفاهیم در روابط بین الملل، ترجمه لیلا سازگار، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
محمد ماضی؛ ع، 1380، سیاست و دیانت در اسرائیل، ترجمه: غلامرضا تهامی، تهران: نشر سینا
مشیرزاده؛ ح،1383، گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه انگاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 63
مشیرزاده؛ ح- مسعودی؛ حیدرعلی، زمستان 1387، «هویت و حوزه‌های مفهومی روابط بین الملل»/ فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دوره 39/ شماره 4
مک دونالد؛ م،1392، «برسازی»، فصل پنجم کتاب درآمدی بر بررسی‌های امنیت از پل دی ویلیامز، ترجمه علیرضا طیب، مؤسسه انتشارات امیرکبیر
منصوری؛ م،1393، اسطوره هویت ساز اسرائیل و یک داستان جنجالی دیگر، 18 آذر،
نقیب زاده؛ ا، استوار؛ مجید، 1391، «بوردیو و قدرت نمادین»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 2
وهاب پور؛ پ، 1384، «نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه انگاری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، سال هفتم، شماره 14
یاسری؛ ا، 1388، رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران؛ تعارض هویت و منافع ملی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
Oren; Neta& Bar-Tal; Daniel,”  2006. Ethos and Identity: Expressions and Changes in the Israeli Jewish Society”, The Tel Aviv University
Inbar; E 2012. ” Israel’s National Security Amidst Unrest in the Arab World”, The Washington Quarterly,25 Jul 2012/35:3
Wendt, A. 1994. “Collective Identity Formation and the International State”, American Politics Science Review, , Vol, 88
 Zehfuss, M 2006. “Constructivism and Identity: a dangerous liaison ”,Constructivism and International Relation, Alexander Wendt and his critics, chapter6, edited by Stefano Guzzini and Anna Leander, Routledge, Taylor & Francis Group
Lars-Erik Cederman and Christopher D. 2006. “ Endogenizing Corporate Identities The next step in constructivist IR theory”, Constructivism and International Relation, Alexander Wendt and his critics, chapter6, edited by Stefano Guzzini and Anna Leander, Routledge, Taylor & Francis Group,
Urian; D.  Krash; E 1999. Jewish Aspects in Israel Culture, London: Frank Cass
Huntington; S.  2004. Who Are We?, Simon and Shuster Inc