ارزیابیِ انتقادی نگاه مکتب انگلیسی به «گسترش جامعة بین‌المللی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

«جامعه بین‌المللی» مفهوم کانونیِ مکتب انگلیسی است، که پژوهندگانِ آن از سه منظر بدان نگریسته‌اند: ساختاری؛ نهادی؛ و تاریخی. در رویکرد تاریخی به «جامعه بین‌المللی»، گسترش تاریخیِ جامعه بین المللی مطرح شده است. در این نوشتار، در ابتدا، برداشت کلاسیک مکتب انگلیسی درباره گسترشِ جامعه بین‌المللی به طور اجمالی معرفی می گردد. سپس از طریق تحلیل محتوای آثار دانش‌پژوهان مکتب انگلیسی، تلاش می‌شود سیرتحول سیر تطور آرای آنها درباره گسترش جامعه بین‌المللی بازشناسی شود. در این چارچوب، استدلال می‌شود که از همان ابتدای طرحِ انگارة گسترش جامعه بین‌المللی، دو نسلِ متمایز از شرحها/نقدکاویها در درون مکتب انگلیسی بر گسترش جامعه بین‌المللی سربرآورده اند: نخست، آنهایی که برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین‌المللی را مفروض گرفته اند؛ و دوم، آنهایی که با ارایۀ بدیل مفهومی در چارچوب مکتب انگلیسی عملاً کوشیده اند گامی به فراسوی برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین‌المللی بردارند. نویسنده، پس از ارزیابیِ دیدگاه های این دونسل، به این جمع بندی می رسد که کفایت و کمال‌یافتگیِ گسترش جامعه بین‌المللی مستلزمِ ورود به عرصه‌ای فراتر از نظریه مکتب انگلیسی در روابط بین الملل است. در پایان، پس از ارزیابیِ انتقادی این دو نسل، تلاش می‌شود که در قالب نوعی جمع‌بندی، استدلال نگارنده دربارۀ امکان‌های پژوهشِ نظریِ برآمده از نتایجِ این نوشتار پیش روی خواننده قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The English School Conception on Expansion of International Society: A Critical Reassessment

نویسنده [English]

  • Rohullah Talebi Arani
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

"International Society" is a focal concept in IR English School, which has been examined in structural, institutional, and historical. Within historical approach to "International Society", the idea of the Expansion of International Society has been developed. Having identified the English School classic conception on Expansion of International Society, the paper seeks to analyse the evolution of views presented by ES scholars on expansion of International Society through trend-tracing and content analysis method.  In this framework, it can be argued that since the commencement of theorization on Expansion of International Society, two distinct generations of elaborations/critiques on Expansion of International Society have emerged: first, those positing classic conception on Expansion of International Society, and second, those seeking to go beyond it through developing an alternative concept within ES. Having evaluated both two distinct generations, the paper summarizes that adequacy and perfectness of idea of the Expansion may require going beyond IR English School theory. Thus given the impact of historical sociology macro-appraoch on views presented by both two distinct generations, it can be suggested that the evolution of international society, traditionally referred to as the Expansion, can be addressed as “historical sociology of international society”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Society
  • Expansion
  • English School
  • Historical Sociology
گریفیتس، مارتین، روچ، استیون و سولومون، اسکات 1393، پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
لیتل، ریچارد 1389، تحول در نظریه‌های موازنة قوا، ترجمه و بررسی غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
منوری، سیدعلی 1393، "جامعه‌شناسی تاریخی و زمینه‌های بهره‌مندی رشته روابط بین‌الملل از چرخش تاریخی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صص 810-793.
منوری، سیدعلی 1395، "روایتگری به مثابه روش‌شناسی در جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل"، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 1395، صص. 290-267.
نقیب‌زاده، حسین 1389، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، تهران: نشر قومس.
 
Alexandrowicz, C. H. (1967), An Introduction to the History of the Law of Nations in the East Indies: 16th, 17th, and 18th Centuries, Oxford: Clarendon Press.
Alexandrowicz, C. H. (1973), The European-African Connection: A Study in Treaty Making, Lieden: A.E. Sijthoff.
Bartlett, Robert (1993), The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350, London: Allen Lane.
Bellamy, Alex J. (ed.) (2005), International society and its Critics, Oxford: Oxford University press.
Bull, Hedley (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London: Macmillan.
Bull, H. 1983, ‘Justice in International Relations’, 1983–4 Hagey Lectures Waterloo, ON: University of Waterloo, 12–13 October.
Bull, H. 1984a, ‘The Emergence of a Universal International Society’, In Hedley Bull and Adam Watson, The Expansion of International Society, pp. 117–26. Oxford: Clarendon Press.
Bull, H. 1984b, ‘The Revolt against the West’, In The Expansion of International Society, edited by Hedley Bull and Adam Watson, pp. 217–28. Oxford: Clarendon Press.
Bull, H. and Watson, A. (eds.) 1984, The Expansion of International Society, Oxford: Clarendon Press.
Buzan, B. and Little, R. 2000, International Systems in World History: Remakingthe Study of International Relations, Oxford: Oxford University Press.
Buzan, B. 2004, From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation, Cambridge: Cambridge University Press.
Buzan, B. 2005, “Not Hanging Separately: Responses to Dunn and Alder”, Millennium, 34(1): 183–194.
Buzan, B. 2012, "How regions were made, and the legacies for world politics: an English School reconnaissance" in T. V. Paul (ed.), International Relations Theory and Regional Transformation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 22-47.
Buzan, B. 2014, An Introduction to the English School of International Relations: the Societal Approach, Cambridge: Polity Press.
Buzan, B. and Little, R. 2011, “The Historical Expansion of International Society”, in Robert A. Denemark, The International Studies Encyclopedia, 12 Volume Set, London: Wiley-Blackwell, pp. 191-208
Buzan, B. and Lawson, G. 2013, “The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations”, International Studies Quarterly (2013) 57, 620–634
Buzan, B. and Lawson, G. 2015, The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Dunne, T. 2005, “The New Agenda”, in Alex J. Bellamy, International society and its Critics, Oxford: Oxford University press, pp 65-79.
Dunne, T. and Little, R. 2014, “The International System-International Society Distinction”, in Cornelia Navari and Daniel M. Green, Guide to the English School in International Studies, London: Wiley Blackwell, pp. 91-108.
Dunne, T. and Reus-Smit, C. (eds.) 2017, The Globalization of International Society, Oxford: Oxford University Press.
Finnemore, M. 1996, “Norms, Culture, and World Politics: Insights from Sociology’s Institutionalism”, International Organization, 50(2): 325–347.
Finnemore, M. 2001, “Exporting the English School?”, Review of InternationalStudies, 27: 509–513.
Gong, G. W. 1984a, “China’s Entry into International Society”, In Hedley Bull and Adam Watson, The Expansion of International Society, pp. 171–83. Oxford: Clarendon Press.
Gong, G. W. 1984b, The Standard of ‘Civilisation’ in International Society, Oxford: Clarendon Press.
Halliday, F. 2009, “The Middle East and Conceptions of ‘International Society’”, in Barry Buzan and Ana Gonzalez-Pelaez, International Society and the Middle East: English School Theory at the Regional Level, London: Palgrave Macmillan, pp. 1-23.
Hobson, J. M., Lawson, G., and Rosenberg, J. 2011, “Historical Sociology”, in Robert A. Denemark (ed.), The International Studies Encyclopedia, 12 Volume Set, London: Wiley-Blackwell, pp. 3357-3376
Heeren, A. H. L. 1834, A Manual of the History of the PoliticalSystem of Europe and its Colonies, London: Henry G. Bohn.
Jackson, R. H. 2000, The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford: Oxford University Press.
Keal, P. 1995, “Just Backward Children: International Law and the Conquest of the Non-European Peoples”, Australian Journal of International Affairs, 49: 191–206.
Keal, P. 2003, European Conquest and the Rights of Indigenous Peoples: The Moral Backwardnessof International Society, Cambridge: Cambridge University Press.
Keal, P. 2007, "International Society and European Expansion", in Richard Devetak, Anthony Burke and Jim George, An Introduction to International Relations: Australian Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 201-212
Keene, E. 2002, Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
Linklater, A. 2009, “Grand Narratives and International Relations.” Global Change, Peace and Security, 21: 3–17.
Linklater, A. 2010, The English school conception of Intimational society: Reflections on western and non-western perspectives, Ritsumeikan Annual Review of International Studies, ISSN 1347-3214, vol. 9, pp. 1-13.
Linklater, A. and Suganami, H. 2006, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment, Cambridge: Cambridge University Press.