ارزیابی صدق و کذب ادعاهای پست مدرنیسم در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

نظریه‌های مختلفی در روابط بین‌الملل ساخته و پرداخته شده‌اند که هر کدام از آنها ادعا دارند که از قدرت تبیینی بیشتری برخوردارند و در واقع اغلب آنها ادعای صدق و حقیقت و تبیین بهتر و کاملتر روابط بین‌الملل و پدیده‌های بین‌المللی را دارند. پست مدرنیسم نیز به عنوان یکی از نظریات روابط بین‌الملل، دیسیپیلین روابط بین‌الملل را مورد تردید قرار داده و متفکران آن با تبارشکنی و ساختارشکنی به سراغ پدیده‌های بین‌المللی رفتند، قائل به امکان شناخت بهتر روابط بین‌الملل می‌باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان صحت و کذب نظریه پست مدرنیسم در روابط بین‌الملل را که مدعی شناخت بهتر روابط بین‌الملل است، اثبات کرد؟ در پاسخ، این فرضیه را به بوته آزمون می‌گذارد که پست مدرنیسم به عنوان یک نظریه روابط بین‌الملل هر چند توانسته است افق‌های فکری جدیدی را پیش روی اندیشمندان این حوزه بگشاید و به فهم نظری روابط بین‌الملل کمک زیادی کند، اما به واسطه اینکه از ناسازگاری، اغتشاش و عدم ارتباط منطقی بین مفاهیم و مقولات مطرح در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی رنج می ‌برد، در نتیجه از قابلیت توضیح و تحلیل اندکی برای تبیین پدیده‌ها و موضوعات روابط بین‌الملل برخوردار شده است. در نتیجه، نتوانسته است به گفته برخی از متفکران روابط بین‌الملل امور جهان را آن طور که پیش بینی می‌کرد، پیش ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Truth and False Claims of Postmodernism in International Relations ‎‎ ‎

نویسنده [English]

  • Majid Rouhi
.
چکیده [English]

Various and conflicting theories in international relations made by each of them claim to have more explanatory power. And in fact all of them claim to truth and better explanation and more comprehensive international relations and international phenomena. postmodernism as a theory of international relations, international relations discipline, doubt and thinkers of the that eras, with genealogy and deconstruction went to the international phenomena and, accordingly, many of the fundamentals of existence, ontological, epistemological and ontological perspectives dominate international relations, namely, realism and neorealism have questioned, is not an exception. Since the theory to prove its truth or falsity depend meta-theory, the aim of this article is to determine the truth and power of explanation and understanding, assessment and evaluation of the postmodern theory of international relations. This article emphasizes that, although postmodernism new horizons before researchers could open up the field of international relations, but assumptions of ontological, epistemological and methodological inconsistencies and internal contradictions faced by the theory of chaos and so many ideas Suffers.                                                                                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Meta-theory
  • Epistemology
  • Ontology
  • Methodology ‎‏ ‏
بزرگی، وحید (1382) دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
باربور، ایان (1362)، علم و دین، ترجمه بهاالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
بلیس، جان و استیو اسمیت (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، مترجم ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
تاجیک، محمدرضا (1377)، «قدرت و امنیت در عصر پسامدرنیسم»، گفتمان، شماره 5، بهار.
جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون (1383)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، مترجمین مهدی ذاکریان و دیگران، تهران: نشر میزان.
حقیقی، مانی (1374)، سرگشتگی نشانه‌ها: نمونه‌هایی از نقد پسامدرن، تهران: نشر مرکز
چرنوف، فرد (1387)، نظریه و زبرنظریه در روابط بین‌الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394)، نظریه و فرانظریه در روابط بین‌الملل، تهران: مخاطب
سلیمی، حسین (1383)، فرهنگ‌گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
سلیمی، حسین (1378)، «نقد روش شناسی علم روابط بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، پاییز.
شیهان، مایکل (1388)، امنیت بین‌الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
عبداله خانی، علی (1383)، نظریه‌های امنیت، مقدمه‌ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (1)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
فیوت کی من، اِمین و جین فرانسیس ریوکس، (1380)، «فراسوی مناظره میان پارادایمی: چهار تصور از بحران در مطالعه روابط بین‌الملل»، ترجمه علیرضا محمدخانی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال شانزدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند.
قوام، عبدالعلی (الف)(1384)، جزوه درسی تئوری‌های روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
قوام، عبدالعلی (ب) (1384)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: نشر سمت.
قوام، عبدالعلی (ج) (1386)، جزوه درسی روابط فرهنگی، ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سال تحصیلی 87-86.
کاظمی، علی اصغر، (1383)، جهانی شدن فرهنگ و سیاست، تهران به نشر قومس.
لیدیمن، جیمز (1390)، فلسفه علم، ترجمه حسین کرمی، تهران: انتشارات حکت
لینکلتر، اندرو (1386)، مسئله بعدی در نظریه روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب، در اندرو لینکلتر، نو واقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، تهران: وزارت امور خارجه.
مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: نشر سمت.
Ashley, R.K (1988), "Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problem antique", Millennium: Journal of International Studies, Vol, 17, No.2, Summer.
Boulan, Vincent and Andrej Stala, (eds). (2007-2008), Chritical Theory and Postmodernism In The International Relations Dicipline,
Burchill, S, (2005), Theories of International Relations, Palgrave Macmilam, NewYork
Bleiker, Roland, (2002), "Living with Rupture: Postmodern Perspectives on International Events", in, Jarvis, Darry SL, International Relations and the "Third Debate", Postmodernism and Its criticsLondon, west port, Connecticut.
Brown, C. (1994), "Turtles All the Way Down: Anti Fourdationalism, Criticav Theory and International Relation", Millennium: Journal of International Studies, Vol. 23, No.2, Summer, pp. 213-236.
Cox, R.W(1981), "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory", Millenium: Journal of International Studies, Vol, 10, No.2, Summer, pp. 126-55
Lapid, Y. (1989), "The Third Debate: on the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era", International Studies Quarterly, Vol. 33, No.3, September, pp.235-254.
Crowder, George (1994), "Pluralism and Liberalism", Political Studies Vol. 42, No, 2, pp.293-305.
Crowder, George and Martin Griffitns, (2002) Postmodernism, Value Pluralism, and International Relations", in Jarvis, Darry S.L, International Relations and the "Third Debate", Postmoderns and Its Critics, London Westport, Connecticut.
George, Jim (2002), Realistic, "Ethics", International Relations, and Postmodernism: Thinking Beyond the Egoism Anarchy Thematic," In, Jarvic, Darry S.L, International Relation and "Third Debate", Postmodernism and Its Critics, London, Westport, Connecticut.
Qsterud, Q (1996), "Antinomies of Postmodernism in International Studies", Journal of Peace Research, Vol.33, No, 4.
Latour,Bruno. (1988).The pasteurization of France. Cambridge: Harward.
 
Rosenau, James N. (1989), "Global Changes and Theoretical Challenges: toward a Post international Politics for the 1990s", in, E.O. Czempiel and N. Rosenau, J (eds), Global Changes and Theoretical Challenges: Approches to World Politics for the 1990, Lexington, Mass: Lexington Books
Rosenau, James N (2002), "Confessions of a pre – postmodernist: Or Can an Old- Timer Change Course?" in Jarvis, Darry S International Relations and the "Third Debate", Postmodernism and Its Crittics, London, West Port, Connecticut
Spegele, Roger D (1995),”political Realism and the Remembrance of Relativism” Review of International Studies,21.
Spegele, Roger D (2002), "Richard Ashleys Discourse for International Relations", in Jarvis L, S International Relations and the "Third Debate", Postmodernism and Its Crittics, London, West Port, Connecticut
Taylor, C. (1986), "Foucault on Freedom and Truth", in Hoy, D.C, (ed), Foucault: A Critical Reader. Oxford: Black well. pp.69-102.
Walker, R. B. J (1989), "The Prince and the Pauper: Tradition, Modernity and Practice in the Theory of International Relation", In Der Derian, J, Shapiro, M, (eds), International / Intertextual Relations: Postmodern Reading of world Politics, Lexingtion, Mass: Lexington Books
Vasquez, John (1992), World Politics Theory, in M. Hawkesworth and M. Kogan, eds, Encyclopedia of Government and Politics, London: Routledge
Walzer, M. (1986), "The politics of Michl Foucault ", in Hoy, D.C, (ed), Foucault: A Critical Reader. Oxford: Black well pp.51-68
Weiss,s & karla Wesley. “ postmodernism and its Critics”, www.as.ua.edu
Zacher, M.W (1992), "The Decaying Pillars of the Westphalian Temple: Implications for International Order and Govermnance", In Rosenau, J.N. and E.O. Czempiel,, (eds), Governace Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.