تبارشناسی دولت های دوفاکتو: بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

از آغاز پیدایش سیستم بین دولتی مدرن خاورمیانه بحران اجتماعی و سیاسی، شکنندگی دولت / ملتهای ضعیف و کج کارکردی آنها در انسجام بخشی به قلمرو سرزمینی و هویتی، باعث خیزش کنشگران غیر دولتی با مطالبات جدایی خواهانه گشته است. به طور اساسی از آغاز شکل گیری دولت های مدرن در خاورمیانه که به طور غالب بر میراث آخرین امپراطوری پیشامدرن این پهنه یعنی امپراطوری عثمانی به وجود آمدند، دولت مدرن در این منطقه با چالش های جدی همراه بوده است. تعریف هویت ملی بر اساس مولفه های زبانی یا نژادی و فرقه ای قومیتی خاص در این دولت ها نه تنها سبب یکپارچگی ملی نشده است بلکه خود محرکی در جهت انشقاق بوده است. حال آن که هویت ملی می بایست بر پایه ناسیونالیسم سیاسی تعریف می شد و تابعیت ملی و حقوق ملازمه آن عیار وحدت و یکپارچگی ملی قرار می گرفت، گرایش های قومی، زبانی و فرقه ای نخبگان مسلط که در تلاش برای تعریف هویت ملی دولت های خاورمیانه بر پایه یک زبان یا قومیت واحد بوده اند در دولت های متکثر خاورمیانه چالش یکپارچگی ملی را عمق بخشیده است، گسل های هویتی در عراق پس از بیش از نیم قرن سیاست عربی سازی و شکل گیری حکومت منطقه ای کردستان عراق، نمونه برجسته ای از شکست سیاست ادغام ملی در خاورمیانه است. به گونه ای که به پیدایش یک دولت دوفاکتو در اقلیم کردستان منجر شده است. در این مقاله به تبارشناسی دولت های دوفاکتو با تمرکز بر کردستان عراق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origins of De Facto States: Study of De Facto State of Iraqi Kurdistan

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hatami
.
چکیده [English]

 
De facto states, defined as entities that possess control over a defined territory, population, and government, but without recognition from other states, have become increasingly important over the past three decades. Although the universe of cases is small (there have been 24 de facto states since the 1960s), de facto states play an important role in regional security and stability. Despite this relevance, we still know little about why de facto states emerge, how their preferences are formed, and what shapes their behaviour and decision-making.The Social and Political Crisis of The Past Few Years In North Mesopotmia . Fragile of Weak Natin -  States In Iraq ans Syria and Those Disfunctin In Cherence to The Territory and Identity Realms , Causing The Rise of Non- State Actors  With Demanding for Separatist View.These  Non- State Actors That were Suppresed for Ling Time ,wants  have to be Forms a De Fact States this Research  Is duet the poor Theoritical Litreature In De Facto States Topics  and analysis the cncept f the De Facto States and get help from the constrictivism theory . also analysys consequences of Iraqi Kurdistan De Facto States in idle east. This research is based on a descriptive -  analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • De Facto States
  • Kurdistan Regional Government
  • the Middle Est
حاتمی، محمدرضا (1396)، بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل سال هشتم، شماره 37 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
حاتمی محمدرضا و میکاییل سانیار، 1396، همه پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی،، سال بیستم، شماره 2 تابستان 1396، شماره مسلسل 76
حاتمی، محمدرضا (1396)، گفتمان ژئوپلتیکی ترکیه در فضاهای تجزیه شده خاورمیانه، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام
متقی، ابراهیم و حجت کاظمی، (1386)، «سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیسات
عبداله پور، محمدرضا، اخباری، محمد، کرمی راد، محمد (1393)، خرده میدان کردستان عراق در میدان‌های ایران و ترکیه، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو به جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد گرمسار
عبداله‌پور، محمدرضا و قادری، رحیم (1394)، سوژگی ژوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال پنچم، شماره چهارم، زمستان 94
عبداله‌پور، محمدرضا (1396)، همه پرسی استقلال کردستان عراق، برند سازی ژوپلیتیک، همشهری دیپلماتیک، تیر و مرداد
عبداله‌پور، محمدرضا (1390)، تعارض ژئوپلیتیکی کردستان عراق با میدان‌های منطقه‌ای، جذب اسرائیل در میدان مغناطیسی کردستان عراق، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 65
عبداله‌پور، محمدرضا و محسنی، علی. رسته. داوود (1396)، دیاسپورا و خیزش ناسیونتلیسم کرد، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره اول، بهار 96
عبداله‌پور و خانپور (1392)، کردستان عراق، از سرکوب تا حکومت دوفاکتو، انتشارات کلک سیمین، تهران
Onuf, N, G, (1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia: University of South Carolina Press.
Wendt, A, (1994), "Collective Identity and the International State," American Political Science Review, Vol, 88, pp 391- 425.
Wendt, A, 1992," Anarchy is What States Make of IT, The social Construction of Power Politics," International Organization, Vol, 46, No, 2, pp 391- 425.
Geldenhuys. D (2004). Contested States in World Politics;
Bahcheli. T () Barry Bartmann, and Henry Srebrnik (eds.), De Facto States: The Quest for
Sovereignty; and Nina Caspersen and Gareth Stansfield, Unrecognized States in the International System
Pegg. S. (1998) “De Facto States in the International System,” Institute of International Relations No. 21, The University of British Columbia (1998).
Randolph. S (1981) “The Status of Agreements Between the American Institute in Taiwan and the Coordination for North American Affairs,” The International Lawyer Vol. 15, No. 2 (1981): 249-262
Gunter.M (1993) “A De Facto Kurdish State in Northern Iraq,” Third World Quarterly Vol. 14, No. 2 (1993): 295-319
Deon Geldenhuys, Contested States in World Politics, 3.
Scott Pegg, International Society and the De Facto State, 26.
John McGarry, “Forward: De Facto States and the International Order,” in Tozun Bahcheli, Barry
Bartmann, and Henry Srebrnik (eds.), De Facto States: The Quest for Sovereignty, x.
Stansfield. G () Unrecognized States in the International System,
Chaim Kaufmann, “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,” International Security Vol. 20, No. 4 (1996):
Christian Reus-Smit, “Constructivism,” in Scott Burchill and Andrew Linklater (eds.), Theories of
International Relations (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: MacMillan, 1996), 192.
Ashutosh Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India (New Haven: Yale University Press, 2002), 31.
104- David A. Lake and Donald Rothchild (eds.), The International Spread of Ethnic Conflict, 6.
Chaim Kaufmann, “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,” 152.
109- Louis Belanger, Érick Duchesne, and Jonathan Paquin, “Foreign Interventions and Secessionist
Movements: The Democratic Factor,” Canadian Journal of Political Science Vol. 38, No. 2 (2005): 435-
462Natali, Denise. “The Politics of Kurdish Crude.” Middle East Policy Vol. 19, No. 1 (2012): 110-118
Gunter, Michael. “A De Facto Kurdish State in Northern Iraq.” Third World Quarterly Vol. 14, No. 2 (1993): 295-319.
Hassan. Z (2015).The Origins and Evolution of De Facto States: Implications for Iraqi KurdistanThe University of Western Ontario, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree in Doctor of Philosophy
Author interview with Abdulsalam Berwari, Member of Kurdistan Parliament – Kurdistan Democratic Party. Erbil, Iraq. 7 May 2013.
Romano.D, (2010) “Iraqi Kurdistan: Challenges of Autonomy in the Wake of US Withdrawal,”;
Visser.D (2010). “The Kurdish Issue in Iraq: The View from Baghdad at the Close of the Maliki Premiership,” The Fletcher Forum of World Affairs Vol. 34, No. 1 (Winter 2010): 77-93.
Gunter.M(2010). “Arab–Kurdish Relations and the Future of Iraq,” Third World Quarterly Vol. 32, No. 9 (2011), 1627.
Author interview with Omar S. Hawrami, Member of Kurdistan Parliament – Kurdistan Democratic Party. Erbil, Iraq. 5 May 2013.
Reus-Smit, Christian. “The Strange Death of Liberal International Theory.” European Journal of International Law Vol. 12, No. 3 (2001): 573-593.
Rolandsen, Øystein H. Guerrilla Government: Political Changes in the Southern Sudan During the 1990s (Uppsala: Nordic Africa Institute, 2005).
Romano, David. “Iraqi Kurdistan: Challenges of Autonomy in the Wake of US
Withdrawal.” International Affairs Vol. 86, No. 6 (2010): 1345-1359.
Romano, David. The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
Randolph, Sean S. “The Status of Agreements Between the American Institute in Taiwan
and the Coordination for North American Affairs.” The International Lawyer Vol. 15, No. 2 (1981): 249-262.
Reus-Smit, Christian. “Constructivism.” In Scott Burchill and Andrew Linklater (eds.),
Theories of International Relations (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: MacMillan,1996).