جهانی شدن و کاربست«جهان‌-محلی‌گرایی روش‌شناختی» در تحلیل جنبش‌های پسا 2011 عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 هیئت علمی

3 گروه علوم سیاسی

چکیده


مسئله محوری این پژوهش جهانی شدن و کاربست«جهان-محلی‌گرائی روش شناختی» در تحلیل نتایج متفاوت جنبش‌های پسا 2011 عربی است. جهانی شدن روند و تزی تحول آفرین است که در ابعاد مختلف، بیشتر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا منطقه خاورمیانه عربی یکی از این مکان‌ها است که در چند دهه اخیر مورد رسوخ فرایندهای جهانی شدن بوده است و دگرگونی‌های را در حیات سیاسی کشورهای این منطقه موجب شده است. پرسش اصلی این است که جهانی شدن در مواجه با نظام‌های سیاسی مختلف عربی چگونه منجر به بروندادهای متفاوت در مسیر جنبش‌های موسوم به بهار عربی شده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن به مثابه فرایندی تحول آفرین در یک رابطه دیالکتیکی با بافت‌ها/ساخت‌های متفاوت داخلی هر کدام از کشورهای عربی، بروندادهای متفاوتی را در مسیر این جنبش‌ها موجب شده است. در این پژوهش پس از بیان اهمیّت جامعه شناسی جهانی شدن، سعی خواهیم داشت به تحلیل جنبش‌های پسا 2011 عربی و نتایج متفاوت آنها در چارچوب جهان‌-محلی‌گرائی روش شناختی(به مثابه هدف پژوهش) بپردازیم. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که منطق دیالکتیکی نهفته در جهان-محلی‌گرائی روش شناختی سبب افزایش فهم ما از مکانیزم تأثیر‌گذاری جهانی شدن بر نتایج متفاوت جنبش‌های پسا 2011 عربی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

globalization and application of "methodological Glocalization " in analyzing of the post-2011 Arab movements

نویسندگان [English]

  • loghman ghanbari 1
  • Shamsaddin Sadeghi 2
  • ghodrat ahmadian 3
1 Kermanshah
2 Professor of Political Science
3 razi uni
چکیده [English]

Abstract
The central issue of this research is the globalization and application of "methodological Glocalization " in analyzing the different outcomes of the post-2011 Arab movements. globalization is a transformational process that has affected many parts of the world in various dimensions. In this regard, the Arab Middle East region is one of those places that has been undergoing globalization in the last few decades and it has changed the political life of the countries in the region. The main question is How Globalization in the face of various Arab political systems has Led to different outcomes in the path of the so-called Arab Spring movement. hypothesis is that globalization as a transformative process, in a dialectical relationship with different internal contexts/ Constructions of each Arab country, has led to different outcomes in the path of these movements. In this Research, after stating the importance of the sociology of globalization, we will try to analyze the post-2011 Arab movements and their different results within the framework of methodological Glocalization (as the aim of the research). the findings of the study show that the dialectical logic Latent In the methodological Glocalization, will enhance our understanding of the mechanism of globalization's impact on the different outcomes of post 2011-Arab movements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Globalization
  • results of Arab movements
  • Methodological nationalism
  • Methodological globalism
  • methodological Glocalization
Abdullah,A (2012), Repercussions of the Arab Spring on GCC States, Arab Center for Research and Policy Studies, available at: https://www.dohainstitute.org.
Abdulsalam, Elfatih (2015)," The Arab spring: Its origins, evolution and consequences… four years on", Intellectual Discourse, 23:1 (2015) 119-139.
Al-taie, Salwan (2014), "Globalization and its Impact on the Arab Spring", Department of Management and Engineerin. International Journal of Political Science and Development, Vol.3, No.10, pp. 428–432.
Bayat,asef (2013),Revolution in Bad Times, New Left Review, (80), 47-60.
Beck, Martin &Simone Hüser (2012), Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the “Arab Spring”, available at: GIGA Working Papers, August, No.203.
Bhambra, Gurminder K. (2010), "Historical sociology, international relations and connected histories", University of Warwick institutional repository: Published online: 10 Feb 2010, Vol.23, No.1, pp.127-143.
Carbonnier,Joakim (2013), The Arab Spring and its different outcomes Explaining the variation in the state of democratization. Master of Science in Global Studies, available at: https://www.google.com.
Castells, Manuel (2015), Network of Outrage and Hope, Social Movements in the Internet Age, second edition, Polity Press, United Kingdom.
Davies, Thomas, Holly Eva Ryan, Alejandro Peña (2016), Protest, Social Movements and Global Democracy since 2011: New Perspectives, Publisher: Emerald, First edition 2016, Vol.39, pp.1-29.
Elhusseini, Fadi(2014), "Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms (Political Economic & Social Forces)", Hemispheres, Vol. 29, No. 2.
Giddens, A. (1991), Modernity and self-identity, Publisher: Stanford University Press; edition1.
Gobo, Giampietro (2011), "Globalizing methodology? The encounter between local methodologies", International Journal of Social Research Methodology, Vol. 14, No. 6, November 2011, pp. 417–437.
Ianchovichina, Elena (2018), Eruptions of Popular Anger: The Economics of the Arab Spring and Its Aftermath, Publisher: World Bank Publications (December 28, 2018).
John Guidry, Michael Kennedy, Mayer Zald(2000), Globalizations and Social Movements: Culture, Power and the Transnational Public Sphere, Publisher: University of Michigan Press (December 22, 2000).
Khond Ker.H, Habibul,Ulrike Schuerkens (2014), Social transformation, development and globalization,available at https://www.researchgate.
Khond Ker, H. H (2004), "Glocalization as globalization: Evolution of a sociological concept", Bangladeshi-Journal of Sociology. Vol. 1, No.2, pp.1-9.
Liu, Zhenye (2012), "The Critique of Methodology: Nationalism and Discipline Construction of Global Governance Research", Journal of Global Policy and Governance (2012), Vol.1,pp:3–15.
Magen, Amichai (2013), The Crisis of Governance in the Middle East: Implications for Democracy, Development & Security, International Institute for Counter-Terrorism (ICT) available at: https://www.google.com.
Mecham, Quinn(2014), The evolution of Islamism since the Arab uprisings, available at https://www.washingtonpost.
Mohammadmisa, Nader, Hamed Mohagegh Nia (2016)," The role of communications globalization in revolutions of the Middle East", International journal of humanitis and cultural studies, ISSN 2356-5926.
Moore, Ella (2012),was the Arab Spring a Regional Response Globalization? available at https://www.e-ir.
Parjanadze, Nikoloz (2009), "Globalization Theories and Their Effect on Education", IBSU Scientific Journal, Vol.2, No.3, pp. 77-88.
Qadir Mushtaq, Abdul, Muhammad Afzal (2017)," Arab Spring: Its Causes and Consequences", JPUHS, Vol.30, No.1.
Rand, Corporation (2010), Conflict in Yemen Fueled by Tribalism and Religious Conflicts. available at: http://www.rand.org/news/press.
Devetak, Richard, Christopher W. Hughes (Eds) (2008), The Globalization of Political Violence Globalization’s shadow, Publisher: Routledge; 1 edition (February 16, 2008).
Robertson, Ronald (1992), Globalization, Social Theory and Global Culture, publisher: London: Sage Publications.pp.224.
Robinson, William I. (1998),"Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies", Sociological Forum, Vol. 13, No. 4, pp. 561-594.
Roudometof, Victor. (2005), "Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization", Current Sociology, January 2005, Vol. 53, No.1, pp. 113–135.
Salem, Paul (2015), The Arab State Assisting or Obstructing Development?, available at https://carnegieendowment.
Sassen, Saskia (2010), The global inside the national, Columbia University, available at: https://www.google.com.
Shamsuddoha, Mohammad (2008), Globalization to Glocalization: A Conceptual Analysis, University of Chittagong, available at: https://papers.ssrn.com.
Shaw, Martin(2004), The global transformation of the social sciences, Oxford University Press.
Smith,Ben (2011), The Arab uprisings, available at: https://researchbriefings.parliament.
Sorenson, David S. (2011), Transitions in the Arab World Spring or Fall? Strategic Studies Quarterly, Standard Form 298 (Rev. 8-98) Prescribed by ANSI Std Z39-18.
Spohn, Wilfred (2009)," Historical and Comparative Sociology in a Globalizing World",first publ.in:Historicka Sociologie(2009),1,pp.9-27.
Willig, Carla (2001), Introducing qualitative research in psychology Adventures in theory and method, Publisher: Open University Press; 1 edition (October 15, 2001).