دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، شهریور 1399 
دیپلماسی نروژیِ «نبرد در میدان صلح»

صفحه 43-84

10.22124/wp.2020.16336.2475

حسین اصغری ثانی؛ محسن خلیلی؛ محسن اسلامی؛ مسعود موسوی شفائی


پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

صفحه 85-116

10.22124/wp.2020.16572.2506

اعظم محمدی خسروی؛ بهزاد شاهنده؛ اسدالله اطهری؛ داوود هرمیداس باوند