نقش همگرایی اروپایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارضی و مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

اختلافات سرزمینی و مرزی همیشه به صورت یکی از عوامل منازعه در روابط بین کشورها بوده است. حوزه اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ با این مشکل رو به رو بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، این منطقه از جهان، تحولات شگرفی را به خود دید. همگرایی منطقه‌ای، چهره این منطقه را متحول کرد و نحوه پاسخ دهی به اختلافات نیز دگرگون شد. سوالی که پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به آن بود، عبارت است از اینکه: همگرایی چه نقشی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات سرزمینی و مرزی در حوزه اتحادیه اروپا داشته است؟ پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، ابزار گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از روش کتابخانهای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر همگرایی اروپایی بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را می‌توان در چهار حوزه بررسی کرد: اول، تحمیل هنجارها و پیش شرط‌هایی برای عضویت یا همان تأثیر جبری همگرایی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات سرزمینی- مرزی؛ دوم، ایجاد مشروعیت ادراکی همگرایی در بین بازیگران یا همان عامل قادرسازی که بازیگران در صورت قادر بودن به مشروعیت دادن به همگرایی می‌توانند زمینه حل و فصل اختلافات را داشته باشند؛ سوم، پیوند دادن پدیده منازعه با عموم مردم و غیرامنیتی کردن آن یا همان تأثیر پیوندی؛ چهارم، درونی شدن همگرایی یا همان تأثیر ساختاری که در نمونه قبرس نیز به وضوح قابل مشاهده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of European Integration in Peaceful Settlement of Territorial and Border Conflicts

نویسندگان [English]

  • Mahdi Karimi 1
  • Mostafa Ghaderi Hajat 2
  • Reza Allahverdizadeh 3
1 Asian Cultural Documentation Center for UNESCO, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Political Geography, University of Maragheh
چکیده [English]

Territorial and border conflicts have always been one of the causes of conflict between the states. European Union region is no exception and has faced this problem during history. But, after World War II this region has witnessed huge evolutions, and integration has changed the region and consequently, the way of conflict settlement has been changed. The research was intended to find an answer to this question that “how integration can affect the peaceful settlement of territorial and border conflicts”. The research is fundamental in its goal and is descriptive-analytic in its nature and method. The research findings showed that European integration contributes to a peaceful settlement of territorial and border conflicts in four ways: first, imposing the norms and preconditions for membership called compulsory impact in a peaceful settlement of territorial-border conflicts; second, creating perceptional legitimacy of integration among the parties called enabling impact that the parties can settle the conflict peacefully, if they can legitimize the integration; third, connecting the dispute with the public and de-securitizing the dispute called connective impact and fourth, institutionalizing integration called constructive impact which was obvious in Cyprus case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • European Union
  • Territorial and Border Conflicts
آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1374)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اوئن، جان (1387)، چگونه لیبرالیسم موجب صلح میان مردم سالاری­ها می‌شود؟، صلح لیبرالی، ویرایش اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
برادن، کتلین و شلی، فرد (1384)، ژئوپلیتیک فراگیر، ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
توماس، ریس کاپن (1387)، صلح مردم سالارانه- مردم سالاری­های جنگ طلب؟ تفسیر مکتب برسازی اجتماعی از استدلال­های لیبرال­ها، صلح لیبرالی، ویرایش اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
حافظ­نیا، محمد­رضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1384)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: قومس.
دویل، مایکل (1387)، کانت، میراث­های لیبرالی و امور خارجی، صلح لیبرالی، ویرایش اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
سیف­زاده، حسین (1393)، نظریه­های متعارض در روابط بین­الملل، تهران: نشر سفیر.
فوشه، میشل (1395)، وسوسه مرزها، ترجمه سیروس احمدی نوحدانی، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
کالینز، جان ام (1381)، جغرافیای نظامی، ترجمه عبدالمجید حیدری، سیداحمدرضا یکانی­فرد، پرویز سلیمانی مقدم و احمدرضا تقاء، تهران: دوره عالی جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
کریمی، مهدی (۱۳۹۶). «تبیین الگوی استقرار صلح در مناطق جغرافیایی: مطالعه موردی حوزه اتحادیه اروپا»، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر محمدرضا حافظ­نیا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کمپ، جفری، هارکاوی، رابرت (1383)، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، ترجمه مهدی حسینی متین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى.
مشیرزاده، حمیرا (1391)، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، تهران: انتشارت سمت.
هاگت، پیتر (1375)، جغرافیا: ترکیبی نو(جلد دوم)، ترجمه شاپور گودرزی­نژاد، تهران: سمت.
هالستی، ک.ج (١٣٧٣)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
Anderson, J., & O'Dowd, L (1999), “Ethno-Political Conflict, Globalization and the Irish Border”. Regional studies, 33(7), 681-96.
Diez, T., Stetter, S., & Albert, M (2006), “The European Union and Border Conflicts: the Transformative Power of Integration”, International Organization, 60(03), 563-593.
Heywood, A (2011), Global politics, Palgrave Macmillan.
Hafeznia, M.-R., Ghorbaninejad, R., Ahmadipour, Z., & Ghavam, A. (2013), “Tension and Conflict Theories between Countries: Review, Critique and Presenting a Theoretical Model”, Geopolitics Quarterly, Volume: 9, No 4., 1-35.
Kant, I (1970), Perpetual peace: A philosophical Sketch, Cambridge University Press Cambridge.
Oneal, J. R., Russett, B., & Berbaum, M. L (2003), “Causes of peace: Democracy, Interdependenceand International Organizations, 1885–1992”. International Studies Quarterly, 47(3), 371-393.
Pace, M (2004), Governing border conflicts: when can the European Union be an effective mediator? Paper presented at the Annual Convention of the International Studies
Russett, B., & Oneal, J. R (2001), Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. Interdependence, and International Organizations, New York, NY.
Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U (2004), “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe”. Journal of European Public Policy, 11(4), 661-679.