کاربست دیپلماسی عمومی در گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

همانگونه که هویت مشترک، نقش مهمی در شکل‌دهی و تسهیل تعاملات اقتصادی میان کشورها دارد، چالش‌های اجتماعی و هویتی نظیر تمایز در سبک زندگی اقتصادی، شکاف‌های قومی، نژادی، ایدئولوژیک، تفاوت‌های زبانی و همچنین احساس بیگانگی مردم کشور هدف، همکاری‌های اقتصادی میان آن‌ها را آسیب‌پذیر می‌نماید. در عین حال دیپلماسی عمومی، از جمله ابزارهای سیاست خارجی است که تأثیر مهمی بر هویت مخاطبین و تبدیل آن‌ها به دوستانی شایسته برای کشور مجری دارد؛ این در حالی است که این نوع دیپلماسی عمدتاً در جهت دستیابی به اهداف سیاسی مفهوم‌سازی شده است. بنابراین در این تحقیق سئوال اصلی این بود که «دیپلماسی عمومی چه نقشی در همکاری‌های اقتصادی با کشور هدف ایفا می‌نماید؟» متعاقباً فرضیه نیز این بود که «با توجه به نقش اشتراکات هویتی در تعاملات اقتصادی خارجی و همچنین نقش هویت‌ساز دیپلماسی عمومی، کاربست این نوع دیپلماسی در جهت کاهش انگاره‌های متفاوت تأثیرگذار بر همکاری‌های اقتصادی با کشور هدف، می‌تواند نقش مهمی در حفظ و گسترش همکاری‌های مذکور داشته باشد.» بر این اساس حفظ و توسعۀ همکاری‌های اقتصادی از طریق کاهش انگاره‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظیر کاهش تفاوت در مکتب اقتصادی، سبک زندگی اقتصادی در کشور هدف، کاهش تأثیرگذاری شکاف‌های قومی، مذهبی و تفاوت‌های زبانی، و همچنین کاهش تأثیرگذاری شکاف‌های هویتی سیاسی مانند احساس بیگانگی مردم کشور هدف نسبت به کشور مجری، بر تعاملات اقتصادی دوجانبه، از جمله نتایج این تحقیق است. تحقیق حاضر، از نوع کیفی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی است. همچنین از نظریۀ سازه‌انگاری بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Application of public diplomacy in expanding economic cooperations with the target country"

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Seyed Taghizadeh 1
  • Mahnaz Goodarzi 2
1 PhD student of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Just as a common identity plays an important role in shaping and facilitating economic interactions between countries, so do social and identity challenges like differences economic lifestyles, ethnic, racial, ideological and linguistic differences and Feeling hostile in the target country people, It make economic cooperations between them vulnerable. Public diplomacy is one of the tools of foreign policy that has an important impact on the identity of the audience and turning them into worthy friends for host country.However, this type of diplomacy is mainly conceptualized for achieve political goals.So the main question was,"What role does public diplomacy play in economic cooperations with the target country?The hypothesis was that "considering the role of common identity in foreign economic interactions and also the role of public diplomacy in creating an identity, the using this type of diplomacy in order to reduce different ideas affecting economic cooperation with the target country can play a role have an important role in maintaining and expanding the aforementioned cooperation.”Accordingly, maintaining and developing economic cooperations by reducing different economic, cultural and political ideas Including Reduce differences in economic school, economic lifestyle in the target country, reducing the impact of ethnic and religious gaps and Linguistic differences, also reducing the impact of political identity gaps, Like the feeling of alienation of the people in target country than Executor country, on bilateral economic interactions, are among the results of this study.This research is qualitative and the research method is descriptive-analytical. also, constructivist theory is used as a theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public diplomacy"
  • "Economic cooperations"
  • "Constructivism"
  • "Identity"
ابوالحسن شیرازی، حبیب‌ا... (1396) «برگزیت و پیامدهای حقوقی، ژئوپلتیک و سیاسی-امنیتی آن»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره چهارم، زمستان، صص 185-157.
ابوالحسن شیرازی، حبیب‌ا... و نیکو، حمید (1394) «جایگاه فرهنگ در هویت مشترک اروپایی و همگرایی اتحادیه اروپا»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 8، شماره 29، شماره پیاپی، بهار، صص 42-9.
احدی، افسانه (1389) دیپلماسی عمومی: چهارچوب مفهومی و نظری، در واعظی، محمود، دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
افخمی، رسول و ارفع‌نیا، بهشید و محبی، محسن (1398) «نقش نهادهای ورزشی (بعنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی»، دوفصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سال نهم، شماره اول (پیاپی 20)، بهار و تابستان، صص 267-243.
انتمن، رابرت. ام (1394) «نظریه‌پردازی دیپلماسی عمومی رسانه‌ای شده، مطالعه مورد ایالات متحده»، دیپلماسی عمومی، سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی، حسن بشیر، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ایزدی، فؤاد (1390) دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ایزدی، پیروز (1387) «معاهده لیسبون: گامی دیگر در وحدت اروپا»، فصلنامه راهبرد، دوره 16، شماره 1، شماره پیاپی 47، اردیبهشت، صص 442-429.
بابایی زکلیلی، محمدعلی (1396) بازاریابی بین‌المللی، تهران: سمت، چاپ پانزدهم.
برازجانی، مریم و اصغری‌ثانی، حسین و پوردست، زهرا (1395) «کارویژه دیپلماسی عمومی در تغییر وجهه بین‌المللی چین»، فصلنامه پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال 4، شماره 2، بهار و تابستان، صص 26-1.
برزگر، ابراهیم (1382) «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، دوره 5، شماره 8، تابستان، صص 73-39.
بشیر، حسن (1394) دیپلماسی عمومی، سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بصیری، محمدعلی (1399) «مقایسه دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان، صص 63-29.
جپرسون، رونالد آل، ونت، الکساندر و کاتزنشتاین، پیتر (1390) هنجارها، هویت و فرهنگ در امنیت ملی، در: فرهنگ امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خضری، رؤیا (1388) «جایگاه فرهنگ در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 10، پائیز، صص 90-77.
دهشیری، محمدرضا (1398) جزوه درسی «نقش فرهنگ کشورهای هدف در دیپلماسی اقتصادی کشور مجری»، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1395 الف) سیاست خارجی ج.ا.ا، تهران: سمت.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1395 ب) اصول روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1398) مدیریت بازاریابی، تهران: سمت، چاپ بیست‌ویکم.
زاهارانا، آر.اس (1390) «ترسیم طیفی از دیپلماسی عمومی: چارچوبه اطلاعاتی و ارتباطی»، کتاب مرجع دیپلماسی عمومی، نانسی اسنو و فیلیپ ام. تیلور، ترجمه روح ا... طالبی‌آرانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
سعیدی، روح‌الامین (1393) دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران: مطالعه موردی لبنان، تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
سیمبر، رضا و صالحیان، تاج‌الدین و گودرزی، معصومه (1397) «مطالعه تطبیقی منابع اجتماعی سیاست خارجی ایران، بررسی موردی دولت‌های اصلاحات (دولت هفتم و هشتم) و اصول‌گرا (دولت نهم و دهم)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 26، بهار، صص 94-71.
شبان‌فاریابی، معصومه (1387) «عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری انقلاب رنگی گرجستان»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 63، پائیز، صص 160-137.
شفیعی، نوذر و نژادزندیه، رؤیا (1392) «هویت در سازه‌انگاری و دیپلماسی عمومی، مطالعه موردی چین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره اول، بهار، صص 182-149.
شیخ‌الاسلامی، محمدحسن و نوری، حامد (1396) دیپلماسی عمومی، جلد اول و دوم، تهران: وزارت خارجه.
صراف یزدی، غلامرضا و صبری، محسن (1391) سازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: قومس.
طالبی، پیمان (12/08/1399) «گزارش روزنامه جام جم در خصوص پویش‌های فرهنگی و هنری بسیاری که در پاسخ به هتاکی نشریه فرانسوی به پیامبر اکرم (ص)، در فضای مجازی و حقیقی راه افتاده است»، روزنامه جام جم، شماره 5793.
طباطبایی، سیدحسین (1385) «گرجستان سه سال پس از انقلاب گل رز»، ماهنامه ایراس، شماره 16.
کریمی‌علویجه، محمدرضا و افشارنژاد، مصطفی (1395) «تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی»، دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان، صص 163-133.
کسرایی، محمد سالار و پوزش‌شیرازی، علی (1388) «نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم پدیده‌های سیاسی»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 3، پاییز.
کلانتری، پویا و هوشنگی، حمید و سبحان، بیات (1399) «بررسی دیدگاه احزاب بریتانیا درباره برگزیت یا تأکید بر نظریات توسعه سیاسی»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال سیزدهم، شماره 50، تابستان، صص 127-103.
کیوان‌حسینی، سیداصغر و جمعه‌زاده، راحله (1392) «تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا «نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت در سیاست خارجی»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره سیزدهم، بهار و تابستان، صص 160-139.
گرمابدشتی، سکینه (1393) «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش حزب‌ا... لبنان»، فصلنامه علمی-تخصصی فرهنگ پژوهش، ویژه علوم سیاسی، شماره 18، تابستان، صص 68-47.
لیدیا، ان.یو.اوسه (1394) «دیپلماسی فرهنگی ژاپن در فیلیپین در 50 سال اخیر، یک ارزیابی»، دیپلماسی عمومی، سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی، حسن بشیر، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
عزیزی‌بساطی، مجتبی (1392) دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
عسگرخانی، ابومحمد و منصوری، جهانشیر (1389) «همکاری و منازعه در روابط بین‌الملل: نگاهی به نظریه سازه‌انگارانه الکساندر ونت»، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 3، پائیز، صص 208-189.
متقی، سمیرا و سحابی، بهرام و متقی، افشین و صفوی، بیژن (1391) «بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (کاربرد همگرایی اقتصادی)»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (با رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال دوازدهم، شماره 47، زمستان، صص 196-175.
محمدی، محمدنادر و جعفری، سمیرا (1395) «نقش فرهنگ در سهم بازاریابی بین‌المللی»، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت-هوش تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت.
مشیرزاده، حمیرا (1389) تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
نادری، عباس (1389) «ویژگی‌های دیپلماسی عمومی موفق»، دیپلماسی عمومی، حسن قشقاوی، تهران: وزارت امورخارجه.
نجات‌نیا، مهدی (1397) سایه و روشن‌های بازار عراق، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ سوم.
ونت، الکساندر (1392) نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت خارجه.
نقیب‌زاده، احمد و همویی، فاطمه (1392) «انگلیس و اروپا، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلا و موف)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره چهاردهم، بهار، صص 33-1.
 
Antonova, Natalya(2014) “Economic Identity and Professional Self-Determination”, Athens Journal of Social Sciences-1, Issue1–Pages,71-82 https://doi.org/10.30958/ajss.1-1-6 doi=10.30958/ajss.1-1-6.
Beckley, Michael and Horiuchi, Yusaku and Miller. Jennifer, (2018) “America’s Role in The Making of Japan’s Economic Miracle”, Journal of East Asian Studies, doi:10.1017/jea.2017.24, 18, pp.1–21.
Bichler, Samantha and Albert, Isabelle and Barros, Stephanie and  Murdock, Elke(2020) “Exploring Cultural Identity in a Multicultural Context—the Special Case of Luxembourg”, Human Arenas, Springer Nature Switzerland online first, DOI: 10.1007/s42087-019-00090-w
Byrne, Caitlin(2012) “Public Diplomacy and Constructivism: A Synergistic and Enabling Relationship” International Studies Association Annual Conference, San Diego, 1-4 April, Panel: Public Diplomacy Theory and Conceptual Issues, Bond University.
Dinca, Violeta Mihaela and Bogdan, Anca and Zottu-Z, Monica and Floricel, Teodora (2018) The economic impact of the French language, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12(1), pp:324-334.
Dumont, Juliette and Fléchet, Anaïs(2014) “Brazilian Cultural Diplomacy in the Twentieth Century”, Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.67, jun. 2014. Available at: http://www.scielo.br/rbh
Finnemore, M. (1996) ‘Norms, Culture, and World Politics: Insights from Sociology’s Institutionalism’, International Organization, 50(2).
Hurd, Ian (2008) Constructivism in: Rues-smit, Christian and Snidal, Duncan, The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, pp. 298-316.
Khakhar, Priyan and Gulzar Ramal, Hussain (2013) “Culture and business networks: International business negotiations with Arab managers”, International Business Review 22(3):578–590,Version published in researchgate: 1-37, Available at: https://www.researchgate.net/publication/257430752_Culture_and_business_networks_International_business_negotiations_with_Arab_managers.
Leonard, Mark and Stead, Catherine and Smewing, Conrad(2002) Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre.
Muggah, Robert (2015/04/01)What Is Brazil Really Doing in Africa?, Available at: https://www.huffpost.com/entry/what-is-brazil-really-doi_b_6413568.
Ociepka, Beata (2018) “Public diplomacy as political communication: Lessons from case studies”, European Journal of Communication, Volume 33 Issue 3, June, pp. 290–303.
Rues-smit, Christia (2005) Constructivism, in: Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True, Theories of International Relations, 3rd edition, (Basingstoke: Palgrave Macmillan), pp.310
Saliu, Hasan(2020)The Evolution of the Concept of Public Diplomacy from the Perspective of Communication Stakeholders, Medij. istraž. (god.26, br.1) 2020. (69-86) PREGLEDNI RAD, DOI: 10.22572/mi.26.1.4, Zaprimljeno:2. listopada 2019.
Seib, Philip (2014) Economic Development As Public Diplomacy, Available at: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/economic-development-public-diplomacy.
Technical Report(2018) “Cultural Diplomacy and Trade: Making Connections, Report prepared for the Copyright and International Trade”, Branch of the Department of Canadian Heritage.
Tuch, H. N.(1990) Communicating with the World: U. S. Public Diplomacy Overseas. Washington, DC: Georgetown University.
Pak, Jung (2020) Trying to Loosen the Linchpin: China’s Approach to South Kore, The Brookings Institution, Available at:  https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/07/FP_20200606_china_south_korea_pak_v2.pdf
Price, Richard and Rues-smit(1998) “Chritian, Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism, European”, Journal of International Relations, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol.4(3):259–294.
Thitthongkam, Thavorn and Walsh, John and Bunchapattanasakda, Chanchai (2011) “The Roles of Foreign Language in Business Administration”, Journal of Management Research, ISSN 1941-899X, Vol. 3, No. 1: E8, pp: 1-15
Trademap.org, (Visit Sep 11, 2021) List of supplying markets for a product imported by Cuba Product: TOTAL All products, Available at: https://www.trademap.org
Vinícius de Freitas, Marcus  (2016 /02/08) Brazil and Africa: Historic Relations and Future Opportunities, pp1-6, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Available at: https://www.gmfus.org/about.