تحلیل تاثیر بحران سوریه بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل، مدرس دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 استادیار روابط بین‌الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به نقش فزاینده روسیه و ترکیه در سراسر جهان از جمله تنش‌های لیبی، جنگ آذربایجان و ارمنستان، افزایش حضور اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی و روابط با آمریکای لاتین و همچنین روابط اقتصادی پررنگ آنکارا و مسکو و جمعیت 12درصدی مسلمانان ترک‌تبار مقیم روسیه که همواره از سیاست‌های آنکارا حمایت می‌کنند، می‌توان گفت که بحران سوریه به ابزاری برای چانه‌زنی و مبادله امتیاز بین دو کشور روسیه و ترکیه تبدیل شده است و این بحران بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه تاثیر بسزایی داشته است. هدف این پژوهش تاثیر بحران سوریه بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه می‌باشد. سوال اصلی پژوهش این گونه مطرح می‌شود که بحران سوریه چه تاثیری بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این گونه مطرح می شود که: بحران سوریه سبب شد تا روسیه تلاش کند که ترکیه را از بازیگری فعال که قابلیت کارشکنی در مسائل منطقه‌ای را دارد، به بازیگری همسو تبدیل کند و تا حد امکان ترکیه را از مدار غربی خارج کرده و بر اساس رئالیسم نئوکلاسیک راهبرد همکاری جویانه‌ای را با ترکیه در پیش گیرد. یافته‌های تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of the Syrian crisis on Russia's strategy towards TurkeyAbstract

نویسندگان [English]

  • Taher Heidarzadeh 1
  • Rahmat Hajimineh 2
1 PhD in International Relations, University Lecturer, Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
2 Assistant Professor of International Relations, Department of Communication and Social Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the increasing role of Russia and Turkey in the world, including the tensions in Libya, the war in Azerbaijan and Armenia, the increase in Turkey's economic presence in Central Asia and relations with Latin America, as well as the strong economic relations between Ankara and Moscow and the 12% population of Muslims of Turkish origin living in Russia, who always They support Ankara's policies, it can be said that the Syrian crisis has become a tool for bargaining and exchanging points between the two countries Russia and Turkey, and this crisis has had a significant impact on Russia's strategy towards Turkey. The aim of this research is the impact of the Syrian crisis on Russia's strategy towards Turkey. The main question of the research is that what effect has the Syrian crisis had on Russia's strategy towards Turkey? The hypothesis of the research is also proposed as follows: The Syrian crisis caused Russia to try to transform Turkey from an active actor capable of disrupting regional issues to an aligned actor and to remove Turkey from the Western orbit as much as possible. On the basis of contingent realism, he should adopt a cooperative strategy with Turkey. The findings of the research also indicate the proof of this issue. The method of conducting this research is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Syrian crisis
  • Russia
  • Turkey
 
احمدی یقین، محمدرضا (1399)، «تبیین سیاست خارجی روسیه در بحران سوریه»، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، سال دوم، شماره پنجم، صص 149-114.
احمدی، حمید و روح الله درآینده (1397)، «سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال 11، شماره 44، صص 93 -39.
ببری، نیکنام و شهروز ابراهیمی (1397)، «بحران سوریه و تأثیر آن بر منافع ملی و منطقه‌ای ترکیه»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌المل، دوره هشتم، شماره دوم، شماره پیاپی بیست و هشتم، صص 178-149.
بهمن، شعیب (1395)، «تأثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال هفدهم، شماره دوم، پیاپی 66، صص 158-133.
بیلیس، جان و اسمیت استیو (1392)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
تخشید، محمدرضا و مرتضی شجاع (1398)، «حفظ قلمرو نفوذ: تبیینی بر سیاست خارجی روسیه در برابر بحران سوریه»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 12، شماره دوم، صص 325-309.
تقی‌لو، فرامرز و مصطفی خیری (1399)، «ترکیه، بحران سوریه و سیاست مقابله با ظهور کردستان (2020-2011)»، پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال نهم، شماره یک، صص 84-55.
حشمت‌زاده، محمدباقر و حمیدرضا حمیدفر و یاسر قائمی (1399)، «راهبرد ایران و ترکیه در مدیریت بحران در منطقه غرب آسیا: مطالعه موردی بحران سوریه»، دوفصلنامه سیاست و روابط بین‌الملل، دوره چهارم، شماره هشتم، صص 49-29.
حیدرپور، ماشااله و سیدمهدی یاسینی و داود کیانی (1398)، «اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه»، علوم سیاسی، سال 21، شماره 84.
حیدرزاده، طاهر و رحمت حاجی مینه و نوذر شفیعی (1399)، «تبیین روابط روسیه و ترکیه در بحران سوریه از چشم انداز رئالیسم نئوکلاسیک»، فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره نهم، شماره چهارم، پیاپی 34، صص 218-189.
حیدری، مهدیه (1399)، «تبیین افول اقتدار دولت سوریه از منظر مکاتب روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، سال سوم، شماره نهم، صص 93-67.
زرگر، افشین (1392)، «مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2013-2011»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 82، صص 80-53.
سلطانی نژاد، احمد و مصطفی نجفی و زینب زبیدی (1396)، «بررسی تحلیلی بحران سوریه: زمینه‌ها، بازیگران و چشم اندازها 2017 -2011»، تهران: دانش نگار.
سیمبر، رضا و علی اصغر ستوده و علی اسمعیلی (1395)، «راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014-2011)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره نهم، شماره دوم، صص 309-324.
عبادی، مریم و یوسف مولایی (1398)، «ناتو و بحران سوریه: مدیریت بحران یا عدم مداخله»، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال سوم، شماره نهم، صص 113-93.
عسگریان، عباسقلی و سعید تجری (1396)، «تأثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه در منطقه قفقاز»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 97.
فتحی، محمدجواد و عبدالوهاب یوسفی نژاد (1399)، «الگوی روسی مدیریت بحران سوریه»، پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال هشتم، شماره دوم، صص 248-215.
کریمیان، علیرضا و جهانگیر کرمی (1398)، «سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره نهم، شماره دوم، شماره پیاپی 32.
معلومی، فاطمه‌السادات و افشین زرگر (1398)، «رفتارشناسی روسیه در قبال جنگ داخلی سوریه و واکنش آمریکا«، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال 14، شماره 48، صص 46-25.
Charles L. Glaser (1994-1995), Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help, InternationaI Security, published by: the MIT press, vol. 19, No. 3, pp.50-90.
Ozertem, Hasan Selim. (2015), “Russia's Shifting Strategy in Syria and its Implications for Turkish Foreign Policy”, International Strategic Research Organization, Policy Brief, No: 21.
Haddad, Bassam. (2015). “The Russian Moment via Syria”, in, “Disrupting the Chessboard; Perespectives on the russian Intervention in Syria”, Harvard Kennedy School.
Onar, Nora Fisher. (2016). “The Populism/Realism Gap: Managing Uncertainty in Turkey’s Politics and Foreign Policy”, The Center on the United States and Europe at Brookings — Turkey project.
Hürriyet Daily News (2016). Fransa’da uğrencilere teror propagandası, 10 May, at: http://www.hurriyet.com.tr/fransada-ogrencilereteror-propagandasi 40101713.