دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1401 
مواجهه سنت، نص و تجدد در ایران از چشم انداز نظری

صفحه 241-262

10.22124/wp.2023.24006.3158

سید رسول قهاری؛ سید فرشید جعفری پابندی؛ اصغر پرتوی