مواجهه سنت، نص و تجدد در ایران از چشم انداز نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

از زمانی که مدرنیته وارد جهان اسلام از جمله ایران شده است، منظومه معرفتی جهان اسلام با چالش‌های نظری و مفهومی مواجه شده است. این چالش‌ها و معما‌های فکری را در موضوعاتی از قبیل دموکراسی، سکولاریسم، توسعه، آزادی، قانون، حقوق زن و... در نظر گرفت. سوال و هدف محوری این پژوهش تعامل سنت و تجدد به لحاظ مفهومی در سطح کلان بخصوص در مولفه‌های بنیادین همچون تفسیر از نص، سازگاری نص و غرب و همچنین انسان‌گرایی است. این راستا موضوعاتی از قبیل سنت و دگردیسی در مفهوم سنت، چگونگی مواجهه با سنت، دین عصری و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این چالش فکری در بخش‌های مختلف فقهی، اندیشه سیاسی و عرفان سیاسی را فراگرفته است. در ارای سیاسی علما و فقها و همچنین روشنفکران دینی همچون علامه نایینی، شهید مطهری و متفکرانی همچون داود فیرحی این تعارض سنت و تجدد و چگونگی برداشت از نص مطرح بوده است. در واقع مهمترین چالش فکری و فقهی ایران معاصر چگونگی سازگاری بین عناصر تعیین کننده زندگی سیاسی ایرانیان یعنی سنت و تجدد بوده است.چالش مفهومی و نظری این واژگان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت. نظریه‌های مختلفی درباره تعامل سنت، نص و تجدد در ایران مدرن ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The encounter between tradition, text and modernity in Iran from a theoretical perspective

نویسندگان [English]

  • seyed rasool ghahari 1
  • seyed farshid jafari pabandi 2
  • asqar partovi 3
1 PhD student, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Ever since modernity entered the Islamic world including Iran, the knowledge system of the Islamic world has faced theoretical and conceptual challenges. He considered these intellectual challenges and puzzles in issues such as democracy, secularism, development, freedom, law, women's rights, etc. The central question and purpose of this research is the interaction between tradition and modernity in terms of concept at the macro level, especially in the fundamental components such as interpretation of the text, adaptation of the text and the West, as well as humanism. In this direction, topics such as tradition and metamorphosis in the concept of tradition, how to face tradition, contemporary religion, etc. have been analyzed. This intellectual challenge has encompassed various fields of jurisprudence, political thought and political mysticism. In the political opinions of scholars and jurists as well as religious intellectuals such as Allameh Nayini, Shahid Motahari and thinkers such as Daud Firahi, this conflict between tradition and modernity and how to understand the text has been discussed. In fact, the most important intellectual and jurisprudential challenge of contemporary Iran has been how to reconcile the defining elements of Iranian political life, i.e., tradition and modernity. The conceptual and theoretical challenge of these words has increased a lot compared to the past. Various theories have been presented about the interaction of tradition, text and modernity in modern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • modernity
  • text
  • modern west
  • Iran
Abu Zaid, Nasr Hamid (1998): The Meaning of Text, Beirut, Dar al-Bayda, al-Maqrez al-Arabi al-Thaqafi.
Abu Zaid, Nasr Hamid (2001): The Meaning of Text, Beirut, Dar al-Bayda, al-Maqrez al-Arabi al-Thaqafi.
Afrogh, Emad (2001): Reflection of Thought, No 14, ensani.ir.
Al-Khatib, Muhammad Ajaj (1426-1425 AH; 2005 AD): Sunnat Qabl al-Tadwin, Beirut, Dar al-Fikr.
Amani, Mohammad Ali (2013): Arab Jahili Traditions and the Approach to the Holy Quran, Tehran, Imam Sadiq University (AS), second edition.
Davari Ardakani, Reza (Winter 2019): Discussion and conversation about tradition and text, specialized scientific journal of the Academy of Sciences, number 6.
Farpour Khammami, Reza, Bakshaish Ardestani, Ahmed, & Abtahi, Sayyed Mostafi. (1400) International justice from the perspective of John Rawls' political thought. International Relations Research, 11(4), 215-237.
Hamed Moghadam, Ahmed (2000): Social Traditions in the Qur'an, Mashhad, Islamic Research Foundation.
Kariminia, Morteza (1996): Opinions and thoughts of Hamed Abu Zaid, Tehran, Management of Islamic Studies.
Kariminia, Morteza (1997): Opinions and thoughts of Dr. Hamed Abu Zaid, Tehran, Islamic Studies Management.
Mansour Kiaie, Nader (25 may 2010): Tradition and Modernity, Reflection and thought Magazine, Hamshahri, No. 8 ‌. hawzah.net
Middle East Scientific and Strategic Research Center, cmess.ir. 25/1/1401.
Nasr, Seyyed Hossein (2003): Spirituality and Knowledge, translated by Insha-Allah Rahmati, Tehran, Sohrvardi Research and Publishing Office, second edition.
Nasr, Seyyed-Hossein (1997): Muslim youth and the modern world, translated by Morteza Asaadi, Tehran, new design.
Nasri, Abdullah (Spring 2002): "Abouzid and reading the text in the historical horizon", Qabsat, number 23, Ensani.ir.
Qaraei Moghadam, Amanullah (2003): Cultural Anthropology (Cultural Anthropology), Tehran, Abjad.
Rene Gunon (1993): The crisis of the modern world, translated by Ziauddin Golshiri, Tehran, Amirkabir, chapters four, five and six..
Surah al-Fath, 23/48. (The Sunnah of God that has been abolished before and do not find a substitute for the Sunnah of God).
Tabatabaei, Seyyed javad (2013): Reflections on Iran, Tehran, Minawi Khord Publications.
Tabatabaei, Seyyed javad (2019): The nation, the state and the rule of law: an essay on the expression of text and tradition, Tehran, Minavi Khard Publications, Volume 1.
Tabatabaei, wJavad (May 28, 2013): Where do we stand in history? A reflection on "Theory of Decay",
Tabatabei, Seyyed javad (1 September 2009): The concept of tradition; An upside down view, Review and Opinion Quarterly, No. 19, hawzah.net.