کنشگری امنیتی چین و هند در منطقه جنوب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

جنوب آسیا به سبب یکسری عوامل اقتصادی، استراتژیک، سیاسی و جمعیتی از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی-سیاسی جهان برخوردار است. این منطقه منعکس‌کننده مجموعه‌ای از پدیده‌های متعارض است و با انواع مختلفی از تهدیدات امنیتی روبه‌رو است. هند بزرگ‌ترین قدرت نظامی -اقتصادی این منطقه است و چین نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی- اقتصادی جهان همجوار این منطقه است. اهمیت چندبعدی این منطقه به قدری گسترده است که دو کشور هند و چین پیوسته می‌کوشند با استفاده از تمام ابزارها و فرصت‌های موجود در جنوب آسیا به برتری دست یابند. در این راستا این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای-اسنادی گردآوری اطلاعات تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه چین و هند به یک کنشگر امنیتی در جنوب آسیا تبدیل شده‌اند؟. در راستای پاسخ به این سؤال، اسناد سیاست خارجی و امنیتی-نظامی چین و هند بررسی و سپس اهداف و منافع این دو کشور در این منطقه تبیین شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد مجموعه‌ای از منافع استراتژیک، اقتصادی و امنیتی-نظامی، چین و هند را به یک کنشگر امنیتی در جنوب آسیا تبدیل کرده‌اند و هر از این کشورها می‌کوشند نظم منطقه‌ای در جنوب آسیا را بر اساس منافع خود شکل دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security activism of China and India in South Asian Region

نویسنده [English]

  • Mahdi Karimi
Assistant Professor, Asian Cultural Documentation Center, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

South Asian Region as a geographic region is so important in political and economic structure of the world due to the economic, strategic, political and demographic factors. This region is reflective of some conflictive factors and is faced with different classic and new threats. India is the biggest military and economic state of the region and China as one of the biggest military and economic powers of the world is neighboring with this region. The multifaceted importance of the region is to some extent which China and India try to gain superiority in this region using all the tools and opportunities. In this relation, this paper using descriptive-analytic and library- documentary method of data gathering tries to answer the following question: how China and India are converted to security activists in South Asian Region? To answer this question, China and India foreign policy and security-military documents were investigated and the goals and interests of these states were expounded. The research findings showed that some economic, strategic, security-military factors have caused China and India to be a security activist in this region and each of these countries attempt to shape regional order based on its national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • India
  • South Asia
  • Security activism
امیدی، علی (1388)، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آ.سه. آن، سارک و اکو، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
بدیعی ازنداهی، مرجان و همکاران (1400)، » تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقه جنوب آسیا با تأکید بر مداخله‌گری آمریکا«، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 54، شماره 1، صص. 389-375.
پیردشتی، حسن و کمری، مریم (1395)، » مناقشات مرزهای دریایی در سواحل شمالی اقیانوس هند«، همایش فراوری پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق کشور، تهران: انجمن ژئوپلیتیک ایران و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تقی زاده انصاری، محمد و باقرنیا، نیلوفر (1400)، » ماهیت رقابت هند و چین در حوزه جنوب آسیا«، دوفصلنامه مطالعات شبه‌قاره، سال سیزدهم، شماره 41، صص. 26-9.
دهشیری، محمدرضا و همکاران (1396)، » تأثیر امنیت منطقه‌ای بر رفتارشناختی مجموعه‌های امنیتی مناطق«، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره اول، صص 43-78.
سلطانی، علیرضا و همکاران، (1390)، » جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه‌ای چین«، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دوره چهارم، شماره 16، صص. 229-197.
شفیعی، نوذر و فرجی نصیری، شهریار (1393)، » ترتیبات سیاسی-امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران«، فصلنامه سیاست پژوهی، سال اول، شماره 1، صص. 31-9.
شفیعی، نوذر و همکاران (1391)، » رویکرد هند در قبال افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 با نگاه به ایران«، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، صص. 152-125.
کریمی، مهدی و همکاران (1401)، » عدم شکل‌گیری همگرایی منطقه‌ای در جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب آسیا«، پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال دهم، شماره 2، صص. 294-267.
کولایی، الهه و همکاران (1395)، » کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی«، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 95، صص. 136-97.
موسوی شفائی، مسعود و همکاران (1393) » تبیین مسیرهای انتقال انرژی بر اساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح«، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 85، صص. 189-161.
یان، سان و هانا، هاجلند (1396)، » چین و مدیریت بحران در جنوب آسیا«، فصلنامه مدیریت بحران، سال نهم، شماره 34، صص. 170-143.
Attanayake, Chulanee and Atmakuri, Archana (2020), "Sri Lanka: Navigating Sino-Indian Rivalry", in: Navigating India-China Rivalry: Perspectives from South Asia. Edited by: C Raja Mohan and Chan Jia Hao. Institute of South Asian Studies National University of Singapore, 49-56.
Hooda, D. S. (2019), India’s national security strategy. Accessed on 04.12.2022. Available online at: https://manifesto.inc.in/pdf/national_security_strategy_gen_hooda.pdf
İlhan, Bekir (2020), "China’s Evolving Military Doctrine after the Cold War", SETA Analysis, (59), 11-12.
Jacob, Jabin. T. (2007), "India, China and Asian Security", Institute of Peace and Conflict Studies.
Jaschock, Maria & Chan, H. M. Vicky (2009), "Education, gender and Islam in China: The place of religious education in challenging and sustaining ‘undisputed traditions’ among Chinese Muslim women", International Journal of Educational Development, 29 (5), 487-494.
Kaura, Vinay (2018), "China's South Asia Policy under Xi Jinping: India's Strategic Concerns." Central European Journal of International & Security Studies, 12(2), 1-22.
Kulkarni, Sanket. S & Kristle Nathan, Hippu. S. (2016), "The elephant and the tiger: Energy security, geopolitics, and national strategy in China and India’s cross border gas pipelines", At: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.09.010
Kumar, Anand (2016), "India-Maldives Relations: Is the Rough Patch Over?", Indian Foreign Affairs Journal, 11(2), 153-167.
LE THI, HANG, NGA and Nguyen Le, Thy Thuong (2021), "India–China Competition in South Asia under Prime Minister Narendra Modi’s Administration." The Journal of Indian and Asian Studies, 2(1), 1-26.
Malik, J. Mohan (2001), "South Asia in China's foreign relations", Pacifica Review: Peace, security & global change, 13(1), 73-90.
Manoharan, Nagaioh (2011), "Brothers, Not Friends: India–Sri Lanka Relations", South Asian Survey, 18(2), 225-236.
Pal, Deep (2021), "China’s Influence in South Asia: Vulnerabilities and Resilience in Four Countries", Carnegie Endowment for International Peace.
Pardesi, Manjeet S. (2022), "India’s China strategy under Modi continuity in the management of an asymmetric rivalry." International Politics, 59(1), 44-66.
Paul, T. V. (2019), "When balance of power meets globalization: China, India and the small states of South Asia", Politics, 39(1), 50-63.
Pramod, Jaiswal (2020), "India-China Rivalry in Nepal", in: Navigating India-China Rivalry: Perspectives from South Asia. Edited by: C Raja Mohan and Chan Jia Hao. Institute of South Asian Studies National University of Singapore.
Singh, Prashant Kumar (2016), "Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine", Institute for Defense Studies and Analyses.
Singh, Sandeep, and Bawa Singh (2019), "Geopolitics of ports: Factoring Iran in India’s counterbalancing strategy for “Sino-Pak Axis”." Journal of Eurasian Studies, 10(2), 169-182.
Sinha, Riya & Sareen, Niara (2020), "India’s Limited Trade Connectivity with South Asia", Brookings Institution India Center.
Statista (2020), "Primary energy consumption of selected countries", At: https://www.statista.com/statistics/263455/primary-energy-consumption-of-selected-countries/
Summar, Iqbal Babar & Muhammad Nadeem, Mirza (2021), "Indian Strategic Doctrinal Transformation: Trends and Trajectory", Journal of Security and Strategic Analyses, Strategic Vision Institute Islamabad, 6(2), pp.79-100.
Tarapore, Arzan (2020), "The Army in Indian Military Strategy: Rethink Doctrine or Risk Irrelevance", Carnegie Endowment for International Peace.
USIP (2020), "China’s Influence on Conflict Dynamics in South Asia", The United States Institute of Peace.
Wagner, Christian (2014), "Security cooperation in South Asia: overview, reasons, prospects", SWP Research Paper.
Wagner, Christian (2018), "India’s bilateral security relationship in South Asia", Strategic Analysis, 42(1), 15-28.
Workman, Daniel (2020), "Top 15 Crude Oil Suppliers to China", At: http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/
World Bank (2020), "Population, South Asia", At: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=8S
Yuan, Jingdong (2019), "China’s Belt and Road Initiative in South Asia and the Indian Response", Issues & Studies, 55(02), 314-321.