چالش‌ها و تأثیرات سیاست‌گذاری‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا بر جایگاه هویتی - هنجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران.

چکیده

سیاست‌های هنجاری اتحادیه اروپا محصول شیوه متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می‌نگرد. گزاره‌‌های مربوط به ترویج ارزش‌ها و هنجارهای اتحادیه اروپا مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت‌ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک بخش جدایی‌ناپذیر عوامل مؤثر بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی است. اولویت منافع مادی بر منافع هنجاری، عدم تعریف جهانی و مورد پذیرش از ارزش‌ها و هنجارها، سیاست‌های دوگانه و متناقض در کاربست ارزش‌ها و هنجارها، عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها و نژادها و نقض حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا، عقب‌گرد دموکراسی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه و اختلافات کشورهای مهم اتحادیه از مهمترین مواردی است که قدرت هویتی اتحادیه اروپا را در نظام جهانی با چالش مواجه ساخته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، سیاست گذاری‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر جایگاه هویتی این اتحادیه در جامعه جهانی دارد؟
بر این اساس سیاست‌گذاری‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر منافع دولت‌های عضو قرار دارد و مانع از شکل‌گیری یک روند مشترک و مشخص می‌شود و چالش‌هایی را برای جایگاه هنجاری این اتحادیه ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Impacts of EU Defense-Security Policies on Identity-Normative Status

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghadiri 1
  • Armin Amini 2
  • Mohammad Mahdi Mirzaei 3
1 PhD student in International Relations ,, Karaj Branch , ,Azad Islamic University , ,Karaj , Iran.
2 Associate professor of department of political science and international relations , Karaj branch , Azad Islamic university , ,Karaj , Iran.
3 Assistant professor of department of political science and international relations , Karaj branch , Azad Islamic University , Karaj , Iran.
چکیده [English]

The EU's normative policies are the product of a different way in which the EU views the world. The propositions concerning the promotion of the values and norms of the European Union are an integral part of the factors influencing the normative power of the European Union in the world system. Priority of material interests over normative interests, lack of universal definition and acceptance of values and norms, dual and contradictory policies in the application of values and norms, non-observance of the rights of minorities and races and human rights violations among members The European Union, the regression of democracy in some EU member states, and the differences between important EU countries are among the most important issues that have challenged the EU's identity in the global system. The main question of the present article is that, what effect do the EU defense-security policies have on the identity of the EU in the international community?
Accordingly, the EU defense and security policies are largely influenced by the interests of the member states and prevent the formation of a common and clear process and pose challenges to the normative position of the EU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorist movements
  • defense-security policies
  • EU
  • identity-normative status
استویانف، استویان، (1387)، «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: فرصت یا تهدید؟»، ترجمه‌شانی هرمزی، در: محمود واعظی (تدوین) و پیروز ایزدی (گردآورنده)؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 136-119.
ایزدی، پیروز و شانی هرمزی، (1389)، «گسترش اتحادیه اروپا؛ ابعاد و پیامدها»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، اتّحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 236-209.
خالوزاده، سعید و داوود کیانی، (1387)، «اتحادیه اروپا و نظام بین‌الملل»، در محمود واعظی و داوود کیانی، اتحادیه اروپا و سیاست بین‌الملل، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 128-79.
خالوزاده، سعید، (1389)، «سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، پیشین، صص 282-237.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (1398)، نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل، جزوه درس تئوری‌های روابط بین‌الملل (کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
قوام، سید عبدالعلی، (1385)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین مکتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
قوام، سید عبدالعلی، (1389)، «چالش‌های هویتی در اتحادیه اروپا»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، پیشین، صص 99-83.
قوام، سیدعبدالعلی و داوود کیانی، اتّحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کریستیانسن، توماس، (1383)، «وحدت اروپایی و منطقه‌ای»، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی.... [و دیگران]، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ج 2، صص 1159-1105.
کیانی، داوود، (1387)، «هویت نقشی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل»، در: محمود واعظی (تدوین) و داوود کیانی (گردآوری و تدوین)، پیشین، صص 296-281.
کیانی، داوود، (1389)، «اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و مشروعیت»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، پیشین، صص 122-101.
مشیرزاده، حمیرا، (1385)، «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‌انگاری»، مجری طرح نسرین مصفا؛ با همکاری حسین نوروزی، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، صص 25-13.
نقیب‌زاده، احمد، (1382)، «مسائل اجتماعی اتحادیه اروپا»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 2، صص 356-341.
نقیب‌زاده، احمد، (1388)، «اتحادیه اروپا پس از توافقنامه لیسبون»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 3، صص 10-1.
نقیب‌زاده، احمد، (1389)، «قانون اساسی اروپا و محدوده‌های هم‌گرایی»، در سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، پیشین، صص 193-177.
ونت، الکساندر، (1385)، «اقتدارگرایی چیزی است که دولت‌ها خودشان می‌فهمند: ساختهای اجتماعی سیاست قدرت»، در: اندرو لینکلیتر (ویراستار)، جامعه و همکاری در روابط بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، صص 88-27.
Bogdandy, Armin von, (2008), “The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the International Law of Cultural Diversity - Elements of a Beautiful Friendship”, The European Journal of International Law, Vol. 19, No. 2, pp. 241–275.
Bouris, Dimitris, (2011), “The Limits of Normative Power Europe: Evaluating the Third Pillar of the Euro-Mediterranean Partnership”, Political Perspectives, Vol. 5, No. 2, pp. 80-106.
Bull, Hedly, (1982), “Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 21, No. 2, pp. 149–164.
Checkel, Jeffrey T., (1998), “The Constructivist Turn in International Relations Theory”, World Politics, Vol.50, No. 2, pp. 324-348.
Gordon, Philip H., (1997/98), “Europe’s Uncommon Foreign Policy”, International Security, Vol. 22, No. 3, pp. 74-100.
Hopf, Ted, (1998), “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol. 23, No. 1, pp. 171-200.
Howorth, Jolyon, (2010), “The EU as a Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 48, No. 3, pp. 455–474.
Manners, Ian, (2002), “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 40, No. 2, pp. 235-258.
Manners, Ian, (2006), “European Union, normative power and ethical foreign policy”, In: David Chandler and Volker Heins (Eds.), Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, possibilities and Paradoxes, New York: Routledge, pp. 116-136.
Manners, Ian, (2008), “The normative ethics of the European Union”, International Affairs, Vol. 84, No. 1, pp. 65-80.
Onuf, Nicholas G., (1994), “The Constitution of International Society”, European Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, pp. 1-19.
Rosato, Sebastian, (2011), “Europe’s Troubles: Power Politics and the State of the European Project”, International Security, Vol. 35, No. 4, pp. 45–86.
Sjursen, Helene, (2006), “The EU as a “Normative” Power: How Can This Be?”, Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 2, pp. 235-251.
Thorhallsson, Baldur and Anders Wivel, (2006), “Small States in the European Union: What Do We Know and What Would We Like to Know?”, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, No. 4, pp. 651-668.
Toje, Asle, (2011), “The European Union as a Small Power”, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 49, No. 1, pp. 43–60.