بررسی بازخورد رویکرد لیبرالیستی سیاست خارجی دولت اصلاحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

چکیده

در ایران با روی کار آمدن دولت اصلاحات عادی‌سازی روابط، تحت عنوان سیاست تنش‌زدایی پیگیری شد. به گونه‌ای که در چهارچوب سیاست تنش‌زدایی، مذاکره مستقیم با اروپا و کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای عربی و مذاکره غیرمستقیم با امریکا پیگیری شد. خاتمی ضمن توجه حکمت و«مصلحت نظام جمهوری اسلامی، سیاست «تنش‌زدایی»، «اعتمادسازی»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و «بهبود گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا،امریکا و کشورهای منطقه و خاورمیانه» را مد نظر قرار داد. آثار متفکران لیبرال در چهار حوزه مهم جنگ و صلح، تجارت، حقوق بین‌الملل و توازن قدرت کاملاً نشان دهنده تاثیر این مکتب در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می باشد در این مقاله به بررسی بازخورد رویکرد لیبرالیستی سیاست خارجی دولت اصلاحات پرداختیم. بررسی اجمالی عملکرد دولت اصلاحات نشان داد در این مدت، نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم گردبد که رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت، توسعه سیاست خارجی بود. نتایج این بررسی نشان داد سیاست هایی در حوزه سیاست گذاری خارجی کشور در زمان دولت اصلاحات اتخاذ گردید، کشور را به شدت منفعل و به دنبال آن جایگاه منطقه ای و جهانی آن را تضعیف کرد و بازخورد آن هر چند آرمانی و بصورت شعار بوده اما از نقطه نظر عملب چندان نتیجه ای برای کشور نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining feedback on the liberal foreign policy approach of the reformist government

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ensandoost 1
  • Samad Ghaem Panah 2
  • Asadollah Athari 2
1 PhD student in Political Science (Political Thought), Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
چکیده [English]

In Iran, with the coming to power of the government, reforms to normalize relations were pursued under the title of de-escalation policy. In the framework of the de-escalation policy, direct negotiations with Europe and the countries of the region, especially the Arab countries, and indirect negotiations with the United States were pursued. While paying attention to the wisdom and "expediency of the Islamic Republic", Khatami considered the policy of "de-escalation", "confidence building", "dialogue of civilizations" and "improving the expansion of Iran's political and economic relations with Europe, the United States and countries in the region and the Middle East." The work of liberal thinkers in the four important areas of war and peace, trade, international law, and the balance of power fully illustrates the school's influence on foreign policy and international relations. An overview of the performance of the reformist government showed that during this period, a new perspective on the atmosphere of the ruling country, which was the general approach and thinking of the government, was the development of foreign policy. The results of this study showed that policies in the field of foreign policy were adopted during the reform government, made the country highly passive and subsequently weakened its regional and global position, and its feedback, although ideal and in the form of slogans, but from Amlab's point of view has not had much effect for the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberalism
  • Foreign Policy
  • Reform Government
  • Iran
 
اسدی، بیژن(1388)، سیاست خارجی دولت اصلاحات؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها،تهران: نشر باز.
ایمنی، فرشید (1399)،لیبرالیسم، سیاست خارجی و روابط بین الملل،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول.
دهشیار، حسین(1389)، سیاست خارجی آمریکا، واقع‌گرایی لیبرال،تهران: نشر خط سوم.
سلیمانی، رضا(1392)، سند تبیین پذیری رویکرد سیاست خارجی انقلاب اسلامی در پارادایم اصلی روابط بین المللی ایران، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال2،شماره8، صص23-1.
نادری، محمود(1394)، سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه انگاری،مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،دوره6،شماره19،صص92-41.
نیاکوئی، سید امیر، صفری، محسن(1394)، راهبردهای هسته ای متفاوت ایران، تبیینی از دریچه واقع گرایی نئوکلاسیک، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دوره6،شماره2،صص122-85.
نیاکوئی،سید امیر،عسگریان،محسن(1394)، سند چشم انداز 20ساله رقباى منطقه اى وضرورت منطقه گرایی درسیاست خارجی ایران، پژوهش های روابط بین الملل،شماره17،صص103-69.
وحیدی منش،حمزه علی،واعظی،احمد(1390)، اخلاق  و جایگاه آن در سیاست خارجی لیبرالی،معرفت سیاسی،سال3،شماره2،صص55-27.
همدانی،محمدعلی(1393)، نقد و ارزیابی استراتژی دولت اصلاحات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه باقرالعلوم.
یزدان فام؛ محمود(1387) مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی،فصلنامه مزالعات راهبردی، شماره40،صص276-247.
Anthony H. Cordesman and Ahmed S. Hashim, (2007)., Iran Dilemas of Dual Containment Boulder: Westview Press, p.145
Baldwin, David. (Ed.) (1993), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, New York: Columbia University Press.
Britannica, (2021) The Editors of Encyclopaedia. "Foreign policy". Encyclopedia Britannica,
Rohac, Dalibor. (2017) Classical Liberals and Foreign Policy: Time for a Rethink? Journal des Économistes et des Études Humaines, vol. 23, no. 1, pp.13-16
Shah Alam (2000), The Changing Paradigm of Iranian Foreign Policy Under Khatami, Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA, Vol (9),1-12.
Traub, J(2020), Liberalism Isn’t Dead—but It’s Very Sick, New York University’s Center on International Cooperation.
Valerie M. Hudson; (2005) "Foreign Policy Analysis: Actor – Specific Theory and the Ground of International Relations", Foreign Policy Analysis, Vol. 1 p. 3.