نقش دولت در امنیت اخلاقی اطفال در فضای سایبر در پرتو اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایران

چکیده

فضای سایبری با فراهم آوردن سطوح بالایی از اطلاعات و ارتباطات و سرگرمی ها، بخش جدایی ناپذیر زندگی اطفال می باشد. حق اطفال به دسترسی به فضای سایبر در جهت برخورداری از حقوق اساسی خود مانند حق بر آموزش، حق بر آزادی بیان و اطلاعات، حق بر تفریح و سرگرمی و حق بر شرکت در اجتماعات، بی تردید نیازمند محیطی امن و مطلوب می باشد. فضای سایبر با وجود منافع بیشمار، به واسطه جرایم گسترده و پیچیده و عدم آگاهی و نبود بستر قانونی منجر به آسیب های زیادی برای اطفال بوده، که امنیت روانی و اخلاقی اطفال را به عنوان سرمایه های انسانی جوامع در خطر قرارداده است. با توجه به یافته های این پژوهش خشونت علیه اطفال بطور گسترده در فضای سایبری در تمام جهان در جریان بوده است و بنا به اسناد و گزارشات بین المللی، ضروری است که دولت ها بر اساس تعهدات خود راهکارهایی را در حمایت از اطفال در جهت مقابله و پیشگیری از این آسیب ها و جرایم بکار گیرند. از جمله به وسیله، همکاری بین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها و راهکارهای جهانی، پایندی به اجرای حقوق اطفال، قانونگذاری در حمایت از اطفال، استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ، و گسترش و تقویت سواد راسانه ای شهروندان، فضای سایبری را تا حدود زیادی به مکانی امن برای استفاده اطفال بدل نمود. شیوه گردآوری داده ها در مقاله حاضر کتابخانه‏ای بوده و از روش توصیفی تحلیلی برای بررسی، تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the government in the moral security of children in the cyber space in the light of international documents

نویسنده [English]

  • Hamid Bazrpach
, Faculty Member, Department of Law, Islamic Azad University, Hashtgerd Berench, , Hashtgerd, Iran.
چکیده [English]

Cyber space is an integral part of children's life by providing high levels of information, communication and entertainment. The right of children to access the cyberspace in order to enjoy their fundamental rights such as the right to education, the right to freedom of expression and information, the right to entertainment and the right to participate in social gatherings, undoubtedly requires a safe and favorable environment. The cyberspace, despite its numerous benefits, has led to many harms to children due to widespread and complex crimes and lack of awareness and lack of legal framework, which has endangered the psychological and moral security of children as the human capital of societies. According to the findings of this research, violence against children has been widespread in the cyber space all over the world, and according to international documents and reports, it is necessary that governments, based on their commitments, provide solutions to protect children in order to deal with and Prevent these injuries and crimes. Among other things, by means of international cooperation and joining global conventions and solutions, following the implementation of children's rights, legislation to protect children, using filtering software, and expanding and strengthening citizens' media literacy, the cyberspace has been greatly improved. It became a safe place for children to use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • violence against children government
  • security
  • Children's rights
آبروشن، هوشنگ، (۱۳۸۷) ، کودک آزاری و راه های مقابله با آن، تهران نشر اندیشه ، چاپ دوم.
اسماعیلی، محسن، امینی پزوه، حسین، (1395) تحلیل ماهیت و نظام حقوق حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره ۱۴.
اصلانی، فیروز، (1397)، فرهنگ، هویت ونقش الگوها، نشریه کیهان، سال سی و پنجم، شماره ۳۷۹.
پروین، خیراله، (۱۳۹۲)، الزامات و آموزه های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول .
پور قهرمانی، بایک، (1396)، مطالعه تطبیقی ساز کارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با تاکید در کنوانسیون بوداپست، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم ، شماره پیاپی ۱۵.
دهقانی، علی اصغر، پوراحمدی، حسین(1400)،  اقتصاد سیاسی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال یازدهم شماره  4، پیاپی 43، صص 118-87.
شاه قاسمی، احسان، (1391)، اینترنت، محتوای مجازی، کودکان، مجله دومین همایش محتوای ملی در فضای رسانه کتابخانه ملی ایران.
شکر خواه، یونس، (۱۳۹۰)، فضای مجازی ملاحظات اخلاقی، حقوقی ، اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
عاملی، س. ر. (1390)، رویکرد در فضایی به آسیب ها، جرایم، قوانین و سیاست های فضای مجازی. تهران، انتشارات امیر کبیر.
على نایب پور، سید محمد رضا موسوی، (1395)، تبیین نقش آموزی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی در پیشگیری از آسیب های فردی روانی فضای مجازی ،فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی وجنایی، شماره دوم.
کتابچه تخصصی حمایت از کودک برای نمایندگان پارلمان ها، دان اوداتل، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اتحادیه بین المجالس
کدخدایی، عباسعلی، وکیل ، امیر ساعد، (۱۳۹۴)، حقوق شهروندی در اینترنت ، تهران، انتشارات جاودانه (جنگل) ، چاپ اول.
گفتگوی خبرگزاری ارتباطات و فن آوری اطلاعات (سیتنا) با اسماعیل رادکانی
مصفا، قرین، (۱۳۸۲)، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق ایران، تهران، نشر گرایش.
میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
هیک، استیوان، اف هپلین ،ادوارد، هوسکینز، اریک، (۱۳۸۶)، حقوق بشر و اینترنت، مترجم سید قاسم زمانی، مهناز بهرمالو، تهران، خرسندی ، چاپ اول.
C., M. I., Colt, J. P., & Meyer, N. B. (2009). Cyber bullying protecting kids and adults from online bullies. Westport, CT: Praeger
Child rights caucus, a child rights agenda for the coming decade for thr 2001 general assembly special session on children
Clough, J. (2010). Principles of cybercrime. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Commission of the European communities, 1997, action plan on promoting safe use of the internet Luxembourg: office for official publications of ec, 1997, com (97) 582
Connelly, C. and Williamson, S. (2000), Review of the Research Literature on Serious Violent and Sexual Offenders, Crime and Criminal Justice Research Findings No 46 (Edinburgh: Scottish Executive Central Research Unit)
Deibert, R, Palfrey, J., Rohozinski, R., & Zittrain, J. (2010). Access controlled: The shaping of power, rights, and rule in cyberspace. Cambridge, MA: MIT Press
Deibert, R. J. (2008). Access denied the practice and policy of global Internet filtering. Cambridge, Mass: F MIT Press
Deibert, R., Palfrey, J., Rohozinski, R., & Zittrain, J. (2010). Access controlled: The shaping of power, rights, and rule in cyberspace. Cambridge, MA: MIT Press
European parliament STOA unit (wright, steve, omega foundation), 1998, an apperaisal of the technologies of political control, September 1998.EP 166.499/int.st./exec.sum
Ferraro, M. M., Casey, E., & McGrath, M. (2005). Investigating Child Exploitation and Pornography: The Internet, the Law and Forensic Science. Academic Press
Hargrave, A M., & Livingstone, S. (2009). Harm and offence in media content: a review of the evidence Bristol, UK: Intellect
Kemshall, H. and Wood, J. (2007), 'Beyond Public Protection: An Examination of Community Protection an Public Health Approaches to High-Risk Offenders', 7 Criminology and Criminal Justice 203
Kostro-Ambroziak A, Reshchikov A (2016) First report of the genus Phyto dietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) from Thailand. Biodiversity Data Journal 4 E8027
Livingstone, S. M., & Livingstone, S. M. (2002). Young people and new media: childhood and the changing media environment. London: Sage Publications
Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). Introduction Kids Online Opportunities and Risks for Children
Livingstone, S., & O'Neill, B. (2014). Children's Rights Online: Challenges, Dilemmas and Emerging Directions. Information Technology and Law Series Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety
M., Casey, E., & McGrath, M. (2005). Investigating Child Exploitation and Pornography: The Ferraro, M Internet, the Law and Forensic Science. Academic Press
Mihr, A. (2017). Cyber Justice: human rights and good governance for the internet. Cham: Springer
Muir, D. (2005). Violence against children in cyberspace. Bangkok, Thailand: ECPAT International
Reynolds, G. W. (2010). Ethics in information technology. Boston, Mass: Course Technology
Technical, business, and legal dimensions of protecting children from pornography on the Internet: Proceedings of a workshop. (2002). Washington, D.C.: National Academy Press