اخلاق، سیاست و مسئله خودآیینی: روایت‌های متفاوت از مفهوم خودآیینی در اخلاق و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله مطالعه‌ای است درباره اخلاق و سیاست. برای انجام این کار، نویسندگان به مطالعه مفهوم خودآیینی متمرکز بوده‌اند. خودآیینی از این جهت اهمیّت دارد که وقتی صحبت از رویکردهای فلسفی یا سیاسی به لیبرالیسم باشد، هر بحثی درباره اخلاق، سیاست و عدالت، به نحوی با آن پیوسته است. این مقاله به طور ویژه روایت‌های لیبرال از خودآیینی را در کنار رویکردهای رقیبی که به نحوی دعاوی لیبرال درباره کاربردهای سیاسی و فلسفی این مفهوم را به چالش کشیده‌اند، بررسی می‌کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که اخلاقی بودن در رویکردهای لیبرال، ریشه در تصور فرد خودآیین به عنوان اصلی متافیزیکی دارد. درجریان این پژوهش مشخص شده است که این اصل متافیزیکی در معنای سرحدی خود، به پارادوکسی اخلاقی در لیبرالیسم منتهی می‌شود. اینکه خودآیینی در مقام واسطه‌ای مفهومی چه نقشی در صورتبندی‌های ممکن از اخلاق لیبرال دارد، پرسش و رابطه‌‌ی میان اخلاق لیبرال و خودآیننی، فرضیه مقاله است. همچنین روش پژوهش، متن محور است. متن‌گرایی به عنوان یک روش پژوهش بر خلاف تحلیل گفتمان یا روش شناسی‌های هرمنوتیکی با معنای سر راست مفاهیم و عبارات سر و کار دارد. یعنی برای تفسیر معنای مفاهیم نه با مقاصد نویسنده، زمینه‌های تاریخی یا رابطه گفتمان شکل گرفته حول یک مفهوم با سازمان قدرت در جامعه بلکه با معنای خاص آن در متن آنطور که در برخورد اولیه با آن به ذهن می‌رسد، ارتباط برقرار می‌کند. به اعتبار همین ضرورت روش شناختی، نویسندگان تلاش کرده‌اند تا ضمن بهره‌گیری خوانش منابع مرتبط با مفهوم خودآیینی، مدعا و مفروضات خود را به اثبات برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics, politics and autonomy: various account on autonomy in politics and ethics

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • ahmad khaleghi damghani 2
1 Faculty of Law and Political Science- University of Tehran
2 Faculty of law and political science of Tehran
چکیده [English]

This paper examines ethics and politics. The authors have focused their research on the concept of "autonomy." Regarding philosophical or political approaches to liberalism, any discussion of ethics, politics, or justice is inextricably linked to autonomy. This article studies liberal narratives of autonomy alongside counter-approaches that have challenged liberal claims regarding the concept's political and philosophical applications. The authors conclude that the liberal conception of the autonomous individual as a metaphysical principle is the source of morality. During this investigation, it was determined that this metaphysical principle, in its border sense, produces a moral paradox in liberalism. The significance of autonomy in liberal ethics is the central question of this paper. As a working hypothesis, we examine the relationship between liberal ethics and autonomy in our search for the appropriate response. Textualism was used as a method in this paper. Unlike discourse analysis or hermeneutic methodologies, textualism focuses on the literal meaning of concepts and phrases. In other words, concepts are interpreted according to their meaning, not their authors' intentions, historical contexts, or discourse relationships. It is to interpret a concept in light of the organization of power in a society and its specific meaning in the text as it initially comes to mind. Due to this methodological requirement, the authors have attempted to provide evidence for their claims and hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • politics
  • liberalism
  • autonomy
  • relational autonomy
 
Berlin, Isaiah, (1969). Two Concepts of Liberty, in Four Essays on Liberty. London: Oxford University Press.
Berofsky, Bernard, (1995). Liberation from Self. New York: Cambridge University Press.
Chegnizadeh, G and Asgari, H. (2014), Ethics and International Relations: Theoretical and Meta-Theoretical Disputes. World Politics, Volume 3, Issue Pages 129-159. [In Persian].
Christman, John (ed.), (1989). The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. New York: Oxford University Press.
Christman, John, (1991). Autonomy and Personal History. Canadian Journal of Philosophy, 21(1): 1–24. <DOI: 10.2307/40231731>.
Christman, John, (1995). Feminism and Autonomy. in Bushnell (ed.)
Christman, John, (2015). Autonomy and Liberalism: A Troubled Marriage? in Steven Wall (ed.), The Cambridge Companion to Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press
Christman, John, (2017). Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction. 2nd ed. London: Routledge.
Christman, John, (2009). The Politics of Persons: Individual Autonomy and Socio-historical Selves. Cambridge: Cambridge University Press.
Cuypers, Stefaan, (2001). Self-Identity and Personal Autonomy, Hampshire. UK: Ashgate.
Dworkin, Gerald, (1988). The Theory and Practice of Autonomy. New York: Cambridge University Press.
Fischer, John Martin and Mark Ravizza, (1998). Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. New York: Cambridge University Press.
Freyenhagen, Fabian, (2017). Autonomy’s SubstanceJournal of Applied Philosophy, 34(1): 114–129, <DOI: 10.1111/japp.12133>.
Friedman, Marilyn, (1997). Autonomy and Social Relationships: Rethinking the Feminist Critique. in Meyers, (ed.)
Grovier, Trudy, (1993). Self-Trust, Autonomy and Self-Esteem. Hypatia, 8(1): 99–119. <DOI: 10.2307/3810303>.
Gutman, Amy, (1985). Communitarian Critics of Liberalism. Philosophy and Public Affairs, 14(3): 308–322. <DOI: 10.2307/2265353>
Haworth, Lawrence, (1986). Autonomy: An Essay in Philosophical Psychology and Ethics. New Haven: Yale University Press.
Hill, Thomas, (1991). Autonomy and Self Respect. New York: Cambridge University Press.
Killmister, Suzy, (2017). Taking the Measure of Autonomy: A Four-Dimensional Theory of Self-Governance. New York: Routledge.
Kleingeld, Pauline and Marcus Willaschek, (2019). Autonomy Without Paradox: Kant, Self-Legislation and the Moral Law. Philosophers’ Imprint, 19(7): 1–18. <https://philpapers.org/archive/KLEAWP.pdf>
Korsgaard, Christine M., (1996). The Sources of Normativity. New York: Cambridge University Press.
Kymlicka, Will, (1989). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon.
Lehrer, Keith, (1997). Self-Trust: A Study in Reason, Knowledge, and Autonomy. Oxford: Oxford University Press.
Mackenzie, Catriona, (2014). Three Dimensions of Autonomy: A Relational Analysis. in Veltman and Piper (eds.)
Margalit, Avashai and Joseph Raz, (1990). National Self-Determination. Journal of Philosophy, 87(9): 439–461. <https://doi.org/10.2307/2026968>
McCallum, Gerald, (1967). Negative and Positive Freedom. Philosophical Review, 76: 312–334. <DOI.ORG/10.2307/2183622>
Mele, Alfred R., (1994). Subjection and Subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy. New York: Routledge.
Meyers, Diana T., (1987). Personal Autonomy and the Paradox of Feminine Socialization. Journal of Philosophy, 84: 619–628. <DOI: 10.2307/2026764>.
Raz, Joseph, (1986). The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon.
Rosich, Gerard, (2019). The Contested History of Autonomy: Interpreting European Modernity. London: Bloomsbury Academic.
Skinner, Quentin (1969). Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory8:1, 3–53. <DOI: 10.2307/2504188>
Stoljar, Natalie, (2000). Autonomy and the Feminist Intuition. in Mackenzie and Stoljar (eds.)
Tamir, Yael, (1993). Liberal Nationalism, Princeton. NJ: Princeton University Press.
Taylor, Charles, (1991). The Ethics of Authenticity, Cambridge. MA: Harvard University Press.
Westlund, Andrea, (2014). Autonomy and Self-Care. in Veltman and Piper (eds.)
Wolff, Robert Paul, (1970). In Defense of Anarchism. New York: Harper & Row.
Young, Irzis Marion, (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press.