کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات از منظر سازه انگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

چکیده

عصر اطلاعات که متضمن روش های نوین جابه جایی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات می باشد، موجب شده است که قوانین حقوق بشر به عنوان عرف بین المللی و نهایتا یک اصل آمره در حقوق بین الملل تبدیل شود و این امر سبب شده است رعایت مسائل حقوق بشر فراتر از قلمرو حاکمیت داخلی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از جایگاه درجه دوم به جایگاه درجه اول در سیاست ارتقا یابد. سوال تحقیق چنین است که وضعیت و کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات چه می شود؟ فرضیه پیدایش تکنولوژی اطلاعات ،اطلاع رسانی،آموزش،اجرایی شدن حقوق بشر عملیاتی تر،کاربردی و اجرایی می‌شود. در این مقاله به موضوعات زیر برای پاسخ به سوال تحقیق که پرداخته می‌شوند که عبارتند از: آموزش حقوق بشر که یک تعهد بین المللی بشمار می آید و نقش تعیین کننده درگسترش حقوق بشر در عصر اطلاعات دارد. جنبش های حقوق بشر که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها نقش داشته است. سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق بشر که در دو قرن اخیر تلاش های گسترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام داده اند. همینطور تدوین کنوانسیون های بین المللی و حوزه عمومی حقوق بشر که می‌توان مطبوعات را از مهمترین نهاد حوزه عمومی به حساب آورد که هدف شان اطلاع رسانی، نقد دولت، آشنا کردن دولت با نیازهای مردم است و در نهایت به شکل گیری دولت جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of human rights in the age of information from the perspective of constructivism

نویسندگان [English]

  • Rohollah Eslami 1
  • Binazir Ghafari 2
1 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad - Iran
2 PhD student of political science, Ferdowsi University of Mashhad - Iran
چکیده [English]

The age of information, which involves new methods of transferring information and free access to information, has caused human rights laws to become international custom and ultimately a binding principle in international law. Human beings should be placed beyond the territory of the internal sovereignty of countries and human rights should be promoted from the second-class position to the first-class position in politics. The research question is, what will be the status and application of human rights in the information age? The hypothesis of the emergence of information technology, information, education, implementation of human rights becomes more operational, practical and enforceable. In this article, the following topics are addressed to answer the research question, which are: Human rights education, which is considered an international obligation and has a decisive role in the development of human rights in the information age. Human rights movements that have played a role in shaping and guiding global public opinion, protests and creating serious challenges for governments. International organizations related to human rights that have made extensive efforts to promote the principles and standards of human rights in the last two centuries. Also, the compilation of international conventions and the public domain of human rights, which can be considered the press as one of the most important institutions of the public domain, whose purpose is to inform, criticize the government, familiarize the government with the needs of the people, and finally, the formation of the world government

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • information age
  • international organizations
  • human rights movements
  • global Leviathan