دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

تحلیل اکتشافی-ساختاری برسازی خطر امنیتی ایران نزد اعراب توسط عربستان

10.22124/wp.2023.23558.3120

سیدمحمدرضا موسوی؛ یاسر ارشادمنش؛ سجاد علی میرزایی