بحران در طبقه متوسط؛ برآیندی از رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در عصر حاضر میان سیاست خارجی و تحولات داخلی جامعه پیوند مستقیمی وجود دارد. در این میان بسط و تقویت طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی آن به عنوان پیشران توسعه جوامع تا حد زیادی متاثر از سیاست خارجی دولتها است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین پیامدهای سیاست خارجی ج. ا. ایران بر جایگاه و سرنوشت طبقه متوسط جامعه می باشد. پرسش اصلی از این قرار است که «رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی در طول حیات جمهوری اسلامی چه تاثیری بر وضعیت طبقه متوسط داشته و آیا به تقویت یا تضعیف جایگاه طبقه متوسط انجامیده است؟ فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته: «راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ج. ا. ایران که مبتنی بر اولویت انگاره امنیت بر توسعه بوده، منجر به مغفول ماندن امر توسعه اقتصادی در سیاست خارجی و در نتیجه تضعیف جایگاه طبقه متوسط در ایران شده است.» چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر بهره ای آزادانه از ادبیات سیاست خارجی توسعه گرا در راستای تبیین مسئله پژوهش می باشد. روش پژوهش مقاله کیفی و از طریق منابع کتابخانه ای - اسنادی به گردآوری، طبقه بندی و در نهایت تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته می شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این طبقه کنشگر در دو دهه اخیر شانیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را از دست داده و این مهم برآیند سیاست خارجی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و بر سرنوشت طبقه متوسط به عنوان پیشران تحولات و پویایی های جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Crisis of the Middle Class ; As a Result of the Foreign Policy Approach of the I. R. of Iran

نویسنده [English]

  • Farshad Roomi
Assistant Professor of Political Science - Faculty of Economics and Social Sciences - Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

There is a close connection between domestic policy and foreign policy in the contemporary world.
Meanwhile, the expansion and strengthening of the middle class and increasing its role as the driver of the development of societies is influenced by the governments' foreign policy. In this regard, the aim of this research is to explain the consequences of Iran's foreign policy on the position and fate of the middle class. The main question is: What effect has Iran's foreign policy approaches had on the middle class? Have these approaches led to the strengthening or weakening of the middle class? The hypothesis of the research is that "Iran's foreign policy strategy is based on the priority of security issues over economic development, and this has caused neglect of economic goals, and as a result, the position of the middle class in Iran has been weakened." The theoretical framework of the research is a free use of the literature of development-oriented foreign policy. The article deals with this issue with a qualitative approach and using the method of analyzing events. This study is a library-documentary research. The findings of the research indicate that this activist class has lost its social, economic, political and cultural dignity in the last two decades and this situation is the result of foreign policy and its impact on the economic conditions of the country and on the fate of the middle class as the drivers of changes and the dynamics of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Middle Class
  • Looking to the East
  • Sanction
  • Economic development