قدرت هوشمند و براندازی جمهوری اسلامی ایران؛ خیز تدریجی آمریکا برای مقابله سیستمی با ایران

نویسنده

چکیده

چکیده
با وقوع تحولات و دگردیسی های بزرگ در قرن گذشته و فروپاشی شوروی و دیوار برلین از یک سو، و بر هم ریزی نظم دو قطبی، ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت به جا مانده درصدد هویت یابی نوینی برآمده است که در عصر جدید به جای نیروهای سرخ کمونیسم، نیروهای سبز اسلامی را به عنوان رقیب خود مفروض گرفته است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با نظام دینی و عقیده مندی اسلام سیاسی، هدف تهاجم استراتژیک آمریکا قرار گرفته است. بنابراین، استمرار خصومت استراتژیک آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران طی بیش از سه دهه را نمی توان به سادگی به عنوان یک پدیده سیاسی در نظر آورد، بلکه به یک نهاد تبدیل شده است. بدین ترتیب،آمریکا با چالش آفرینی های گوناگون برای ایران، درصدد تامین منافع خود است که این منافع در عینیت خصومت بهتر از نامعلومی صلح تمهید می یابد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش تبیینی در پاسخ به سئوالات مقاله به واکاوی چگونگی کنش گری آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته این پژوهش، این است که، مقابله آمریکا با ایران نه وضعیتی تقلیل گرا، بلکه وجهه ای انباشتی دارد. بدین گونه که با تدبیری استراتژیک، ابعاد نرم، سخت و هوشمند قدرت را به کار می بندد که واکنش به چنین اقداماتی، استلزام تولید موازنه از درون و بیرون را برای ایران ایجاب می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Power and the Fall of IRI: Gradual Movement of US for Systematic Conflict with IRI

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Jafari
چکیده [English]

Happening of grand developments in the last century and collapsing of soviet union and berlin wall on one hand, and demolishing of the discipline of global system and orientation toward vagueness on other hand, have created several anomies within global system and dominated sovereignty within states which coincidently produced some challenges for analysis and action. United States of America as the last hierarchy of cold war system which has brought about anarchic situation is seeking to find a new identity for itself that has embedded the green Islamic forces as its opponent. Meantime, IRI as one of the most important pole of Islam in the region has been targeted by U.S. so, continuation of strategic enmity of America against Iran for more than three decades is not simply chose as an political phenomenon, but also has moved toward a political institution. Thereby, U.S is seeking to secure its interests by producing different challenges for Iran. Thus, this paper is trying to analyze the antagonistic actions of U.S against Iran. By implementing smart power, this paper believes that encountering of U.S.A against Iran is not reductionist but is accumulative. In other word, by strategic scheme, U.S will use soft, hard and smart power which reaction to these kinds of encroachments will necessitate the internal and external balance- building for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • Hard power
  • Smart Power
  • U.S.A
  • IRI