دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1392 
سازمان های بین المللی و الگوهای همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب

صفحه 183-214

ضیاالدین صبوری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رئوف رحیمی