مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی

نویسندگان

چکیده

چکیده
موضوع آب در آسیای مرکزی که سیاست های توسعه اقتصادی شوروی سابق آن را برجسته تر کرده است، در کنار دیگر چالش های میان کشورهای آسیای مرکزی مطرح است. ناتوانی کشورهای آسیای مرکزی در حل این مشکل، زمینه را برای دخالت کشورهای دیگرفراهم کرده است. وابستگی پنج جمهوری به منبعی واحد در توسعه اقتصادی، حل مسئله را دشوارتر کرده است. مساله، مرز آبی و کنترل بر آن نیست که با قراردادی دو جانبه بر طرف شود، بلکه وابستگی به منبعی است که مدیریت یک کشور بر آن و استفاده یک جانبه، برای دیگر کشورها ناامنی پدید می آورد. در این ناحیه تنش های آبی بیشتر در مورد منابع آبی رودخانه ای است. با این وضعیت عامل آب چه تاثیری بر روابط کشورهای آسیای مرکزی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نشان داده است که منابع آبی و رقابت کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی و بهره برداری بیشتر سبب تنش در روابط این کشورها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problem of Water and Central Asia Republics Relations

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee
  • Mohammad Javad Soltani
چکیده [English]

The Problem of water in Central Asia, which the Soviet economic development policy has deepened it, is among the other challenges of the Central Asian countries. The weakness of these countries to solve this problem, has expanded intervene of other countries in this region. The problem has not stemmed from Border Rivers but it is their dependency on a common source for their development. Based on the geographic condition of Central Asia, all of them have relied on one source of water. This situation makes real challenges for these newly independent states. Water tensions are essentially depending on the rivers, water. The main question of this article is: what is the impact of water on these countries? The authors do their research based on descriptive- analytical methodology by using library sources and access to internet. They show that the problem of water resources has affected Central Asian republics relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Water
  • Central Asia
  • security
  • Foreign Relations