تاملی در باب مفهوم حق و اجرای حق با نگاهی به موضوع هسته‌ای ایران و توافق ژنو

نویسنده

چکیده

چکیده
مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای ایران مجموعه ای است آمیخته از مسائل حقوقی، سیاسی و امنیتی بین المللی که درک آن بدون در نظر گرفتن همه این ابعاد ممکن نخواهد بود. از منظر حقوقی بین برخورداری از حق1 و اجرای حق2 تفاوت وجود دارد. این دو مفهوم الزاماً با یکدیگر زاده نمی شوند. در این مقاله بحث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران حقوق هسته ای خود را با گروه 1+5 به مذاکره نگذاشته است. این مذاکرات برای نیل به یک توافق با محدوده زمانی مشخص و صرفاً در مورد چگونگی اجرای حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد اعتماد بین المللی در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران صورت می گیرد. برنامه اقدام مشترک ژنو نیز که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است متعرض اصل حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر برخورداری کامل از برنامه هسته ای صلح آمیز نشده است. تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این برنامه اقدام مشترک مقید به دو قید "زمان" و "داوطلبانه بودن اقدامات" است که این قیود نیز نشانه روشنی است مبنی بر اینکه ایران در مورد حقوق هسته ای غیر قابل سلب خود مصالحه نمی کند. توافق ژنو نه تنها به حق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نکرده، بلکه مقوم حقوق هسته‌ای ایران از جمله حق غنی سازی نیز هست. توافق جامع هسته ای که در مذاکرات آتی به آن پرداخته خواهد شد، می تواند دستاوردهای هسته ای کشور را تثبیت و در دراز مدت به تامین منافع ملی کشورمان در سایر ابعاد نیز کمک کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Concept of Right and Implementation of Right With a View to the Iranian Nuclear Issue and Geneva Agreement

نویسنده [English]

  • Seyed Abas Araghchi
چکیده [English]

Abstract: negotiations between the Islamic Republic of Iran and 5+1 is a package of legal, political and international security issues understanding of which would not be possible unless all these aspects are taken into consideration. From the legal perspective, the entitlement of a right defers from the implementation of right. These two concepts are not necessarily born together. This article argues that the Islamic Republic of Iran has not negotiated its nuclear rights with 5+1. These negotiations are being conducted in order to conclude an agreement having a clear time frame and exclusively on the methods of implementing nuclear rights by Iran with view to building international confidence on the Iranian peaceful nuclear program.
The Geneva Joint Plan of Action agreed between the parties, has not prejudiced the right of the Islamic republic of Iran to enjoy fully its right for a peaceful nuclear program. The commitments of the Islamic Republic of Iran in this joint plan are subject to two qualifications namely “time frame” and “Voluntary acts” which are also clear indications that Iran has not compromised its inalienable nuclear rights. In authors’ point of view the Geneva agreement not only has not undermined the Iranian nuclear rights

but also has strengthened the Iranian rights including the right to enrich uranium. The comprehensive long term agreement which will be discussed between the parties in upcoming meetings would be able to make the Iranian nuclear achievements more tenacious and contribute to Iranian national interest in the other aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights and Implementation of Rights
  • Nuclear Right
  • Security Council
  • Nuclear Negotiations
  • Geneva Agreement