دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1392 
5. دورنمای چالش های هویتی برآمده از تحولات اخیر خاورمیانه

صفحه 193-212

فرامرز میرزازاده احمدبیگلو؛ علی حربی زاده