شبکه ها و سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

سیستم بین الملل در گذار از فرآیند تحول تاریخی و فازهای آن، پیچیدگی فزآینده و الگوهای متعدد نظم را تجربه کرده است. شبکه های واقعی دارای ساختار پیچیده ای هستندکه نتیجه تعامل میان بازیگران عقلانی است. دانشمندان حوزه تحلیل سیاست خارجی توجه کمی به درک انتخاب های بازیگران در نظم های شبکه ای داشته اند. بنابراین نویسنده مقاله با توجه کردن به این نوع از نظم سیستمی این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که نقش شبکه ها در سیاست خارجی واقدامات راهبردی آن چیست؟در این میان به صورت آشکار مهمترین پرسش در مورد نقش شبکه ها در سیاست خارجی، مربوط به نظم سیستمی به عنوان نقطه هدف آن می باشد. نویسنده مقاله براین استدلال است که شبکه، جدال بزرگ آینده در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است. در سیستم پیچیده و هوشمند سیبری، شبکه ها خود را به عنوان سازه اصلی فیزیکی به عنوان چارچوب سیاست خارجی مطرح کرده و از طریق سازوکارو دینامیک های داخلی بر مدل طراحی سیاست خارجی اثرگذار ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Networks and Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
چکیده [English]

International system in transition of historical development process and its phases has experienced increasing complexity and different patterns of order .in this way network order is prominent pattern. Several real-world networks exhibit a complex structure and are formed by strategic interactions among rational actors. Scholars engaged in foreign policy analysis have a few little attentions to understand actors’ choices in network orders. Therefore this article by pay attention to this type of systemic order surveys this question that what’s role of networks in foreign policy and its strategic actions. Among this explicitly the most important question is about role of super networks in foreign policy related to systemic order as its target. This article argues that network would become the next great debate in analysis of foreign policy. In cybernetic complex and smart system, super-networks impose themselves as main physical construction as framework of foreign policy and by internal mechanism and dynamics effect on model of designing of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy Debates
  • Complex System
  • Cybernetic Model
  • Hyper Network