دورنمای چالش های هویتی برآمده از تحولات اخیر خاورمیانه

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

تداوم بحران و ابهام در آینده خاورمیانه موضوعی است که ذهن هر محققی را به خود مشغول کرده است. این مقاله در صدد است تا شرایط موجود در خاورمیانه را از منظر چالش های هویتی مورد بررسی قرار دهد. گرچه عوامل داخلی و بین المللی زیادی در شکل گیری خیزش های اخیر مردم منطقه اثرگذار بوده اند اما ما به دنبال بررسی و تبیین عوامل اثرگذار در تداوم بحران و ابهام در آینده خاورمیانه هستیم. بنابراین با تعیین و تعریف سه هویت مشروعیت بخش، مقاومتی و برنامه دار، نقش کنشگران اصلی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که غرب به عنوان کنشگر هویت مشروعیت بخش، سلفی های جهادی به عنوان کنشگران هویت برنامه دار، علیه محور مقاومت به عنوان کنشگر هویت مقاومت ائتلاف کرده و این محور را به چالش کشیده اند. راه برون رفت از این چالش برای محور مقاومت نیز در خروج از سنگر مقاومت و تبدیل شدن به هویت برنامه دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perspective of Identical Challenges that Originated from Recent Middle Eastern Changes

نویسندگان [English]

  • Faramarz Mirzazadeh Ahmad Biglou
  • Alli Harbizadeh
چکیده [English]

The continuity of crisis and obscurity in future of Middle East is an issue that has occupied every scholar mind. This article has to mind to survey the existent condition in Middle East on the perspective of identity challenges. Although much internal and international factors have been impressive in formation of regional people uprising, but survey and explain on impressive factors in continuity of crisis and obscurity in future of Middle East . Thus, by determination and definition of triple legitimizing, resistance and project identity, we analyze the role of their main actors, and have conclude that west as actor of legitimizing identity and jihadi salafism as actor of project identity are alliance against resistance axis as actor of resistance identity and are challenging it. The way of to go out from this challenge for resistance identity is calculated exist from resistance trench and become project identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Axis
  • West
  • Jihadi Salafism
  • Legitimizing Identity
  • Resistance Identity
  • Project Identity