الگوی سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

نویسندگان

چکیده

سخنرانی روسای جمهور یا نمایندگان رسمی دولت‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جزو مواضع رسمی سیاست خارجی آن دولت‌ها محسوب می‌شود. نوشتار حاضر، به دنبال تحلیلِ محتوای متن چهار سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که می‌کوشد تا الگوی حاکم بر این سخنرانی‌ها را شناسایی کند. میزان تاکید هر کدام از این افراد، بر موضوعات خاصی که ذیل مقوله‌های اصلی قابل‌شناسایی هستند، نشان‌دهنده اهمیت یک الگوی خاص است. به عبارت دیگر، با نشان‌دادن تاثیر هر سخنرانی از مقوله‌های معرف، به وسیله شناسایی و شمارش شاخصه‌های این مقوله‌ها در متن هر سخنرانی، می‌توان الگوی آن سخنرانی را یافت. این شاخصه‌ها، در واقع شواهد موجود در متون مورد نظر هستند. لذا ضمن استخراج واژه‌ها و مفاهیمی که در این سخنرانی‌ها به عنوان شاخصه، قابل‌شناسایی هستند و دسته‌بندی آن‌ها ذیل مفاهیم و مقوله‌هایی کلی‌تر، با استفاده از قابلیت‌های دست‌کاری و سنجش داده‌های کمّی، میزان تاثیر آن‌ها را بر این سخنرانی‌ها ارزیابی می‌ کنیم. به دنبال شناسایی میزان این تاثیر و ترسیمِ نموداریِ آن (نمودار توزیع فراوانی)، با مقایسۀ نمودار هر یک از سخنرانی‌ها، علاوه بر معلوم شدن مقوله‌های موثرتر، الگوی این تاثیرات و الگوی اصلی سخنرانی نیز مشخص می‌شود. همچنین مقایسۀ توزیع فراوانی شاخصه‌های این مقوله‌ها و دست‌کاری داده‌های عددی (تقلیل داده‌ها)، می‌تواند امکان تحلیل‌های دیگری را برای پژوهشگر فراهم آورد. به عبارت دیگر، داده‌های ما از متن این سخنرانی‌ها گردآوری‌شده و در قالب اعداد اندازه‌گیری می‌شوند. تقلیل و تحلیل کمّی این داده‌ها، ما را در پاسخ به سوالات مورد نظر کمک می‌کند. شناسایی و انتخاب این مقوله‌ها، با مطالعه متون سخنرانی روسای جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و شاخصه‌سازی محورهای اصلی و مشترک این سخنرانی‌ها انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speech Pattern of Iranian Presidents at the UN General Assembly

نویسندگان [English]

  • Hossein Salimi
  • Zargarbashi Allame University
چکیده [English]

Presidents speeches or states official representatives in the General Assembly of the United Nations, considered as official stance of the government's foreign policy. In this paper, I have tried to explore the dominant pattern of four speeches of Iran’s presidents at the General Assembly of the United Nations. The emphasis of each of these individuals on specific topics indicating the importance of a particular pattern. In other words, to demonstrate the impact of items that representing in each lecture and by identifying the characteristics of the categories enumerated in the text of the speech can be found that speech pattern, these indices are in fact evidence in the text. The words and concepts are extracted from each of the four texts and then grouped into more general categories and evaluated the efficacy of indexes’ concepts and terms on each president’s speech. Furthermore, classification and shown the indexes concepts and words and their effects in the form of tables and graphs. So that it could be implemented this data in other studies. Reductionist and quantitative analysis of these data will help us answer those questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Speech Pattern
  • Martyr Rajai
  • Ayatollah Khamenei
  • Hojatoleslam Khatami
  • Ahmadinejad